nase sk dravce2

nase sk sovy2

Dravce a sovy - edukačný program Ochrany dravcov na Slovensku

Názov programu:
Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácie vedy (LPP)
Donor:
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Téma:
veda a vzdelávanie
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.8.2010

 

Cieľ projektu

Foto1Projekt bol zameraný na podporu vedy a výskumu v špecifickej oblasti ochrany dravcov a sov. Jeho cieľom bolo podporiť inovatívne a perspektívne výskumné aktivity (1), zozbierať a sprístupňovať vedecké poznatky v tejto oblasti (2) a vytvoriť možnosti pre ďalšie pokračovanie aktivít (3).

Do vedecko-výskumných projektových aktivít boli zapojení i študenti vysokých škôl v Bratislave a Nitre.

Edičná činnosť

V rámci projektu boli vydané 4 čísla popularizujúceho článku „Dravce a sovy“ a 2 čísla odborného zborníka vedeckých prác „Slovak Raptor Journal“. Realizovaná bola tiež dotlač a distribúcia didaktického manuálu „Naše sovy a naše dravce“.

 

Dravce a sovy 1/2008  Dravce a sovy 2/2008  Dravce a sovy 1/2009
Dravce a sovy 2/2009 Dravce a sovy 1/2010    
  dravce_a_sovy_1_2010   

Slovak Raptor Journal 2007, 1 (Zamerané na orla kráľovského)

Slovak Raptor Journal 02/2008 (Zamerané na orla krikľavého)

Slovak Raptor Journal 2009, 3

Naše sovy a dravce     
 Obalka Nase sovy a dravce    

 

Edukačná činnosť

Počas projektu bolo zrealizovaných 44 prednášok pre základné, stredné a vysoké školy a dva odborné kurzy. Cieľom prednášok bolo priblížiť žiakom, študentom, pedagógom i širokej verejnosti problematiku výskumu a ochrany dravcov a sov ako aj špecifiká z ich biológie a etológie.

  ZŠ  SŠ  VŠ  Kurzy  Spolu
Počet prednášok 14 17 13 2 46
Počet žiakov / študentov 372 296 286 97 1051
Počet pedagógov 17 24 15   56
Spolu – účastníci formálneho a neformálneho vzdelávania         1107

Vybudovanie vedeckej knižnice

Vďaka projektu sa podarilo v priestoroch Ochrany dravcov na Slovensku vybudovať špecializovanú knižnicu, sústreďujúcu knižné publikácie, periodiká, zborníky a separáty s ornitologickou, či mammaliologickou tematikou. V rámci sprístupňovania poznatkov boli v rámci projektu preložené vedecké práce, resp. ich súhrny, abstrakty alebo anotácie, najmä z maďarského jazyka, menej z nemeckého jazyka a anglického jazyka. Súčasťou prevádzky knižnice je i zabezpečenie výmeny publikácií s partnerskými organizáciami, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku (4) i v zahraničí (11).

V knižnici je sprístupnená databáza zoologických prác v programe EndNote, k 30.8.2010 v nej bolo zaregistrovaných 8394 citácií vedeckých i populárno-naučných článkov.

foto4 foto5 Foto6

Ochrana dravcov bude mať vlastnú knižnicu.pdf

Recenzia.pdf

Podpora vedy a výskumu

V rámci projektu sa vybraní študenti vysokých škôl zapojili do riešenia vedecko-výskumných a ochranárskych projektov Ochrany dravcov na Slovensku. Podpora sa týka najmä zapožičania materiálno-technického vybavenia, prístrojov a zariadení a využitia softwérových produktov. V priestoroch RPS sa vybudovalo laboratórium, ktoré slúži na archiváciu, spracovanie biologického materiálu. Využíva sa najmä na rozbor vývržkov dravcov a sov.

Podporené projekty:

 • Mgr. Martin Kaľavský, PRIF UK Bratislava, Fauna hniezdnych parazitov sokola myšiara (Falco tinnunculus). (Kalavsky1.pdf)
 • Mgr. Lucia Kečkéšová UKF Nitra: Vplyv mestského prostredia na populáciu sokola myšiara (Falco tinnunculus) v podmienkach mesta Nitra. (Keckesova_Noga1.pdfKeckesova.pdfKeckesova_poster.pdf)
 • Mgr. Peter Hohti, PRIF UK Bratislava: Hustota hniezdneho spoločenstva dravcov (Falconiformes) a parametre ich hniezdisk vo vybranej lokalite Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny.
 • Mgr. Komanická E., PRIF UK Bratislava: Využitie kamerového systému pre stráženie hniezd orla kráľovského a čiastočná analýza získaných autekologických dát.
 • Mgr. Réka Račková, PRIF UK Bratislava: Spoločenstvá drobných zemných cicavcov v potrave sov Ipelskej kotliny.
 • Mgr. Vladimír Nemček, PRIF UK Bratislava: Topické nároky sokola rároha (Falco cherrug) v mimohniezdnom období. (Nemček.pdf)
 • Mgr. Martin Dobrý, PRIF UK Bratislava: Distribúcia a abundancia kuvika obyčajného (Athene noctua) na juhozápadnom Slovensku.
 • Mgr. Zuzana Kyselicová, PRIF UK Bratislava: Priestorová distribúcia drobných zemných cicavcov v Martinskom lese.
 • Mgr. Barbora Pospíšilová, PRIF UK Bratislava: Synantropná populácia sokola myšiara (Falco tinnunculus) vo vzťahu k vybraným faktorom prostredia.
 • Bc. Tomáš Veselovský, UKF Nitra: Mapovanie vybraných druhov dravcov a sov v meste Nitra a jeho okolí.
 • Mgr. Hana Latková, SAV Bratislava: Akustický monitoring výrika lesného. (Latkova.pdf)

Zakúpené vedecko-technické pomôcky

V rámci projektu boli zakúpené prístroje a zariadenia, ktoré sú využívané pri riešení podporených vedecko-výskumných úloh. Je možné si ich po dohode s RPS zapožičať. Z projektu bolo tiež vybavené laboratórium, určené na spracovanie biologického materiálu (analýza potravy, uskladnenie vzoriek DNA).

Foto7_fotopasca Bushnell Foto8_fotopascaScoutt Foto9_anemometer
foto10_dataloger foto11_digitalne vahy Foto12_luxmeter
Foto13_diktafon_teren Foto14_vybavenie laboratoria Foto15_laboratorium

Copyright © 2015. All Rights Reserved.