Akustický monitoring výrika lesného (Otus scops) a kuvika obyčajného (Athene noctua) v NP Muránska planina a jeho okolí
Z monitoringu výrika lesného (foto: K. Šotnár)

Akustický monitoring výrika lesného (Otus scops) a kuvika obyčajného (Athene noctua) v NP Muránska planina a jeho okolí

Cieľom projektu je zmapovať výskyt výrika lesného a kuvika obyčajného v území NP Muránska planina a jeho okolí.

Hlavný riešiteľ: Jakub Korytiak
Miesto realizácie projektu: územie NP Muránska planina a jeho okolie
Trvanie projektu: február – august 2024
Opis projektu: Doposiaľ neboli identifikované a potvrdené presné lokality výskytu cieľových druhov a ani ich výskyt, preto je dôležite získať výskytové údaje a zabezpečiť ich ochranu alebo podporu prostredníctvom vytvárania možností pre zlepšenie hniezdnych podmienok (inštalácia búdok). Pre monitoring druhov bude použitá metóda akustického monitoringu prostredníctvom diktafónov. Na potencionálne miesta výskytu budú inštalované diktafóny ktoré budú zaznamenávať hlasové prejavy sov. Následne sa získané nahrávky spracujú v programe Audacity a vyhodnotí sa prítomnosť alebo neprítomnosť cieľových druhov sov. Ak sa podarí zaznamenať prítomnosť následne sa pristúpi k dohľadaniu hniezd a sledovaniu priebehu hniezdenia a vyhodnotenie ich úspešnosti.
Aktivity a výstupy:
1. Akustický monitoring cieľových druhov.
2. Osadenie búdok na vhodných lokalitách.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu