Mapovanie zimovísk myšiarok ušatých 2024
Myšiarky ušaté na zimovisku (foto: J. Svetlovská)

Mapovanie zimovísk myšiarok ušatých 2024

Cieľom projektu je zozbieranie aktuálnych údajov o lokalizácii zimovísk a počte zimujúcich myšiarok.

Hlavný riešiteľ: Zuzana Guziová
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenska, hlavne nížinné oblasti
Trvanie projektu: február – august 2024
Opis projektu: Projekt bol zameraný na zozbieranie aktuálnych údajov o lokalizácii zimovísk a počte zimujúcich myšiarok. Zimoviská boli zaznačené do online mapy, ktorá je dostupná na našom webe www.dravce.sk/mysiarky.
Aktivity a výstupy:
1. Zbieranie údajov o zimoviskách myšiarok ušatých so zapojením verejnosti.
2. Online mapa zimovísk.

Celkovo 62 ľudí z verejnosti nám poslalo informácie o 79 unikátnych zimoviskách, na ktorých zimovalo minimálne 1099 myšiarok ušatých. K niektorým lokalitám sme počas sledovaného obdobia obdržali viac hlásení, preto sme do celkového sumáru započítali informácie o najvyššom zaznamenanom počte sov.
Po doplnení informácií od členov SOS/BirdLife Slovensko evidujeme v aktuálnej sezóne 144 zimovísk s celkovým počtom 2240 zimujúcich jedincov. Priemerný počet na zimovisku bol 15,6 jedincov. Ide o najvyššiu hodnotu od sezóny 2020/2021, kedy bol priemer 16,3 jedincov (Veselovský 2021). V roku 2023 bola v rôznych oblastiach západného Slovenska zistená gradácia populácie hraboša poľného (F. Tulis in verb.).
Najvyšší počet, 136 zimujúcich myšiarok, bol zaznamenaný na zimovisku v Trebišove (M. Danilák in litt.). Na západe Slovenska bol zaznamenaný najvyšší počet, 91 jedincov, vo Veľkom Mederi (K. Šotnár in litt.).
Údaje o zimoviskách myšiarok, ktoré boli získané prostredníctvom spolupráce s verejnosťou, sú verejne dostupné na webe: www.dravce.sk/mysiarky. Stále ostávajú „biele miesta“, hlavne v okresoch Levice a Nové Zámky, z ktorých nemáme informácie o zimoviskách. Preto veríme, že v nasledujúcej sezóne sa podarí zmapovať aj tieto oblasti.

Mapovanie zimovísk v spolupráci s verejnosťou bolo súčasťou projektu 3D od ZSE, ktorý realizujeme vďaka finančnej podpore od Nadácie ZSE. Ďakujeme! #3DodZSE

VESELOVSKÝ, T. 2022: Myšiarka ušatá (Asio otus) – správy skupín za rok 2020. Dravce a sovy, Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, 18, s. 41 - 42. ISSN 1336 - 6874 (print).

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu