nase en dravce2

nase en sovy2

Monitoring a ochrana plamienky a kuvika v okresoch Rimavská Sobota a Rožňava

Cieľom projektu je zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností pre cieľové druhy a získanie poznatkov o ich súčasnom rozšírení, biotopových preferenciách, hniezdení a migrácii v okresoch Rimavská Sobota a Rožňava.

Hlavný riešiteľ: Peter Pál

Miesto realizácie projektu: okresy Rimavská Sobota a Rožňava

Trvanie projektu: február – október 2023

Prečo sa projekt realizuje: Kuvik a plamienka boli v minulosti bežne rozšírenými druhmi kultúrnej krajiny. Početnosť ich populácie však na Slovensku desaťročia klesá. Je to spôsobené najmä zmenou využívania poľnohospodárskej krajiny spojenej s nadmerným využívaním insekticídov na ochranu plodín, upustenia od extenzívnej pastvy hospodárskych zvierat, stratou hniezdnych možností. Negatívny dopad na početnosť plamienok a kuvikov malo rozšírenie kuny skalnej, ktorá vyhľadáva ľudské obydlia, farmy a pod. a je významným predátorom synatropných živočíchov. Na tomto negatívnom trende sa tiež podieľa izolovanosť jednotlivých populácií a obmedzené bezpečné úkrytové a hniezdne možnosti.

Aktivity a výstupy

1. monitoring (vizuálny, akustický) plamienky driemavej a kuvika obyčajného

2. odchyt do ornitologických sietí

3. inštalácia nových hniezdnych búdok

Copyright © 2015. All Rights Reserved.