nase en dravce2

nase en sovy2

Monitoring a hniezdna ochrana orla kráľovského, orla skalného a orliaka morského v širšom okolí Piešťan

Cieľom projektu je zistenie aktuálneho stavu veľkosti populácie vybraných druhov a praktická ochrana už známych hniezdísk a lovísk z predchádzajúcich rokov.

 

Hlavný riešiteľ: Richard Galáš

Miesto realizácie projektu: Považský Inovec a širšie okolie Piešťan

Trvanie projektu: február – október 2023

Prečo sa projekt realizuje: Úspešnosť hniezdenia orlov do veľkej miery súvisí s vplyvom využívania krajiny v bezprostrednej blízkosti hniezdiska. Z negatívnych faktorov, ktoré vplývajú na hniezdenie, je to napr. lesohospodárska činnosť, činnosti súvisiace s výkonom práva poľovníctva, poľné práce, rekreačná činnosť v okolí hniezda a pod. Monitoringom hniezdnej populácie, najmä kontrolou hniezdísk, je možné pozitívne ovplyvniť výsledok hniezdenia a taktiež kontrolovať jeho priebeh.

Aktivity a výstupy

1. dohľadanie hniezdnych párov vybraných druhov: orol skalný, orol kráľovský a orliak morský

2. kontrola produktivity, sledovanie a zabezpečenie úspešnosti hniezdení dohľadaných párov

3. v odôvodnených prípadoch spolupráca so štátnymi úradmi pri vyhlásení ochranných zón v okolí hniezd

Copyright © 2015. All Rights Reserved.