nase en dravce2

nase en sovy2

Aktualizovanie stavu populácie kane močiarnej v Podmalokarpatskej zníženine

Cieľom projektu je zistiť aktuálny počet hniezdiacich párov kane močiarnej v oblasti Podmalokarpatskej zníženiny, zozbierať údaje o hniezdnej úspešnosti a zhodnotiť stav hniezdneho biotopu na lokalitách.

Hlavný riešiteľ: Vladimír Nemček

Miesto realizácie projektu:  mokrade a vodné plochy ležiace v Podmalokarpatskej zníženine (od Lozorna po Cerovú)

Trvanie projektu: apríl – august 2023

Prečo sa projekt realizuje: Populácia kane močiarnej je v oblasti Záhorskej nížiny nepravidelne monitorovaná. Jej monitoring sa sústreďuje na oblasť CHVÚ, čo je pochopiteľné a správne. Časť populácie však obýva mokrade a vodné plochy na tokoch Rudavy a Maliny. Z daného územia pochádza veľmi málo údajov z hniezdneho obdobia. Kane sú tu sledované väčšinou len okrajovo. Prebiehajúcou klimatickou zmenou dochádza aj k zmene prostredia - vplyvom nedostatku zrážok sú mokrade často bez vody, čo má vplyv na hniezdnu úspešnosť kaní. Podobne ako na zvyšku Záhorskej nížiny je tu populácia ohrozená. Naopak sústavy vodných plôch pri Rohožníku, Kuchyni a Prievaloch môžu tvoriť stabilný biotop pre hniezdenie každý rok.

Aktivity a výstupy

1. monitoring vodných plôch s potenciálnym hniezdnym porastom v projektovom území

2. lokality s hniezdiacimi pármi budú navštívené aj za účelom zistenia vylietaných mláďat

3. počas návštevy lokality bude vyhotovená aj fotodokumentácia biotopu

Copyright © 2015. All Rights Reserved.