Barličkami k zvyšovaniu biologickej ochrany poľnohospodárskych plodín

Postolka tecka Marek GalisCieľom projektu je pokračovanie vo zvyšovaní úrovne biologickej kontroly v záujmom území (sanácia existujúcich, výroba a inštalácia nových „ barličiek“ na ďalších plochách) a zlepšovanie komunikácie so zainteresovanými poľnohospodármi.

 

 

 

 

 

Hlavný riešiteľ: Marek Gális

Spolupracovníci: Roman Slobodník, Filip Tulis, Jakub Kamenišťák

Prečo sa projekt realizuje: v minulom roku bol úspešne realizovaný projekt “ Barličkami pre vtáky k lepším vzťahom s poľnohospodármi”. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie vzťahov s poľnohospodármi a upriamenie ich pozornosti na možnosť využívania biologickej ochrany ako alternatívy k dnes tak rozšírenej aplikácii rodenticídov (slúži k ochrane poľnohospodárskych plodín pred drobnými cicavcami). Na vybraných lokalitách bolo celkovo inštalovaných 26 “barličiek“. Realizácia projektu výrazne zlepšila komunikáciu so zainteresovanými poľnohospodármi. Dnes sa na nás sami obracajú so záujmom zvýšenia počtu barličiek a ich inštalácii. Z pohľadu efektivity realizovanej aktivity prvotné výsledky naznačujú pozitívny vplyv barličiek na znižovanie početnosti hraboša na ošetrených kultúrnych dieloch. Nakoľko však početnosť hraboša poľného, dominantného druhu poľnohospodárskej krajiny, bola v roku 2018 na preukázanie vplyvu nízka, je potrebný viacročný výskum, ktorý zahrnie viaceré fázy populačného cyklu hraboša poľného. V súčasnosti tiež v záujmovom území prebieha na elektrických stĺpoch napätia 110 kV inštalovanie hniezdnych polobúdok pre sokola myšiara (Falco tinnunculus), čo sa prejaví na početnosti tohto predátora v sledovanom území, v kombinácii s inštaláciou „barličiek“ tak môže byť biologická ochrana ešte úspešnejšia.

Aktivity a výstupy:

 - sanácia už vyrobených, výroba a inštalácia nových „ barličiek“ na ďalšie kultúrne diely v záujmovom území,

 - na dvoch lokalitách bude v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre prebiehať odchyt drobných cicavcov za účelom porovnania ošetrených plôch (s inštalovanými „ barličkami) a neošetrených plôch („bez barličiek) a preukázania relevantnosti biologickej kontroly,

 - získané údaje budú porovnané s údajmi z minulého roka,

 - niektoré plochy budú ošetrené aj fotopascami za účelom sledovania druhového spektra, ktoré využíva „barličky,

 - mediálne výstupy: súčasťou zámeru je aj publikovanie krátkeho príspevku v lokálnych printových médiách a regionálnej televízií o význame biologickej ochrany plodín dravcami. Taktiež bude natočené krátke video o aktivite využívania barličiek na účely ochrany poľnohospodárskych plodín a uverejnené na internete. Článok do časopisu Dravce a sovy.

 


Výsledky


V rámci projektu „Barličkami k zvyšovaniu biologickej ochrany poľnohospodárskych plodín“ sa podarilo nadviazať na úspešný minuloročný projekt. Realizácia projektu výrazne zlepšila komunikáciu so zainteresovanými poľnohospodármi a ukázala potrebu biologickej ochrany, ako efektívnej formy aj vo vzťahu roku 2019, ktorý predstavoval jednu z významných gradačných fáz, počas ktorej hraboš spôsoboval rozsiahle škody na poľnohospodárskych plodinách naprieč celým areálom jeho rozšírenia. Barličky boli aj po skončení projektu ponechané na troch lokalitách, aby plnili svoju úlohu počas zimného obdobia (spolu v počte 80 kusov).

 

 

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd