Mapovanie lesných sov v Malých a Bielych Karpatoch

Potik kapcavy Ziak V roku 2018 si kladieme za cieľ v obidvoch pohoriach (Malé Karpaty, Biele Karpaty) vykonať najmenej po 2 návštevy smerované do južnej, strednej a severnej časti Malých resp. Bielych Karpát, teda spolu min. 12 návštev. Návštevy budú robené v období najvyššej hlasovej aktivity sov: v čase jarného toku (marec – máj) a v čase jesenného toku (september – október). Na základe výsledkov tohto úvodného monitoringu v roku 2018 budeme v nasledujúcich rokoch smerovať ďalšie monitorovacie úsilie v obidvoch pohoriach do tých oblastí, kde sa nám podarí výskyt týchto druhov potvrdiť.

 

Hlavný riešiteľ: Samo Pačenovský

Miesto realizácie projektu: Malé Karpaty a Biele Karpaty

Trvanie projektu: január - október 2018

Prečo sa projekt realizuje:

Malé Karpaty a Biele Karpaty sú najjužnejšie a súčasne aj najzápadnejšie výbežky slovenských Karpát porastené prevažne listnatými lesmi, predovšetkým bukovými a v nižších polohách aj dubovými s prímesou ďalších listnatých drevín. Z nepôvodných druhov ihličnatých drevín sa tu miestami vysádzali v pomerne obmedzenom a ohraničenom rozsahu borovice lesné a smreky, prirodzene sa vyskytuje jedľa, najmä v Bielych Karpatoch. Výskyt sovy dlhochvostej, kuvička vrabčieho, pôtika kapcavého bol až do roku 2017 v týchto pohoriach úplne neznámy. Známe boli dovtedy len ojedinelé zablúdenia týchto druhov do oblastí susediacich s týmito pohoriami (Záhorská nížina, Podunajská rovina), väčšinou z mimohniezdneho obdobia a najmä bez teritoriálnych prejavov. Pôvod týchto zatúlaných jedincov bol neznámy a nebolo jasné ani to, či sa sem zatúlali z vyšších pohorí slovenskej časti Karpát, alebo z alpských predhorí v Rakúsku či dokonca z Álp (kuvičok, pôtik), pretože vzdialenosť najbližších potenciálne vhodných biotopov pre tieto druhy v karpatskej aj alpskej oblasti bola približne rovnaká. Možnosť šírenia sa týchto druhov lesných sov z vyšších oblastí Karpát smerom na juhozápad však bola stále reálna, ale chýbal v tomto smere akýkoľvek monitoring.

Tento stav by sme chceli zmeniť. Povzbudivé zaznamenané nové výskyty všetkých troch vyššie spomínaných druhov sov z posledných mesiacov roku 2017 priamo z pohorí, ktoré sú cieľom nášho monitoringu, či z bezprostredného okolia len potvrdili potrebu cieleného monitoringu zameraného na overenie teritoriálneho výskytu týchto sov v Malých a Bielych Karpatoch. Rozhodli sme sa začať systematický monitoring vybraných biotopov (ostrovčeky ihličnatých lesov v lesných porastoch obidvoch pohorí) zameraný na overenie možnosti výskytu pôtikov kapcavých a kuvičkov vrabčích v cieľovej oblasti. Rovnaká ambícia smeruje aj na overenie možnosti teritoriálneho výskytu sovy dlhochvostej vo vhodných biotopoch týchto dvoch pohorí – t. j. v starých bukových porastoch.

Aktivity a výstupy:

Naplánovanie monitoringu, vytipovanie vhodných potenciálnych porastov s využitím máp Google Earth, Google Maps a lesníckych porastových máp (február 2018).

Mapovanie denzity lesných sov v Malých a Bielych Karpatoch, podrobnejšie zmapovanie niekoľkých vybraných oblastí týchto pohorí, predovšetkým oblastí málo navštevovaných ornitológmi, napr. sever Malých Karpát, oblasť Vršatca v Bielych Karpatoch a i. (marec – máj, september - október 2018).

Cielené výpravy za biotopovými špecialistami, ktorých výskyt bol v týchto pohoriach doteraz úplne neznámy: za pôtikmi kapcavými a kuvičkami vrabčími do ostrovčekov starších vysadených ihličnatých porastov (borovice, smreky) a prirodzených jedľovobukových porastov; návštevy starých bučín kvôli overovaniu výskytu sovy dlhochvostej (marec – máj, september - október 2018).

Foto: pôtik kapcavý, Juraj Žiak


Výsledky projektu


Celkove sme urobili doteraz v rámci MČP zameraného na monitoring lesných sov 16 návštev do cieľového územia od začiatku roku 2018. Cieľovým územím pre MČP sú orografické celky Malé a Biele Karpaty a ich blízke okolie, kde až do jesene 2017 nebol známy výskyt druhov kuvičok vrabčí, pôtik kapcavý, ani sova dlhochvostá. Návštevy boli cielené do lokalít, kde boli vysadené v minulosti ostrovčeky, či celé porasty ihličnatých drevín, alebo kde rastú staré, pôvodné, pralesovité porasty so zámerom vyhľadávať výskyt 3 cieľových druhov lesných sov: kuvička vrabčieho, pôtika kapcavého, sovy dlhochvostej. Počas 16 návštev bolo prejdených vo večerných hodinách 16 sčítacích línií zameraných na sčítavanie lesných sov, celkove bola prejdená trasa vyše 50 km, spolu s tromi líniami sčítanými v tomto území ešte na jeseň 2017 až vyše 60 km. Boli zaznamenávané všetky počuté sovy, výsledky boli zaznačené do databázy Aves symfony. Do tejto správy boli zahrnuté kvôli úplnosti aj niektoré výsledky získané ešte pred začiatkom projektu, na jeseň r. 2017.

 

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd