nase en dravce2

nase en sovy2

OZNÁMENIE O VYPÍSANÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Foto-RPS-Oznamenie-o-vypisani-vyberoveho-konania

Dňom 12.7.2013 vypisujem výberové konanie na pozíciu Projektový koordinátor za RPS, v rámci projektu LIFE11 NAT/HU/000926 „Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline“, realizovaného v rámci programu LIFE+ Európskej komisie. Projekt sa realizuje v období od 1.9.2012 do 31.3.2018.

Projektový koordinátor:

 • pripravuje oficiálne výstupy pre hlavného partnera projektu v zmysle podpísanej zmluvy o partnerstve;
 • plánuje a realizuje aktivity prideleného projektu, za ktoré je zodpovedný s dôrazom najmä na aktivity administratívy, riadenia a monitoringu projektu;
 • koordinuje činnosť jednotlivých projektových tímov v zmysle dosahovania cieľov projektu;
 • spolupracuje s ostatnými členmi projektových tímov;
 • zodpovedá za tvorbu a dodržiavanie rozpočtu projektu;
 • predkladá všetky finančné vyúčtovania projektu podľa požiadaviek hlavného partnera projektu a v zmysle zmluvy o partnerstve;
 • zodpovedá za finančné toky - zálohové, priebežné, záverečné v zmysle dodržiavania pravidiel programov LIFE stanovených Európskou komisiou;
 • aktívne vyhľadáva možnosti spolufinancovania projektu v zmysle jeho cieľov a zdravého finančného krytia;
 • zodpovedá za prípravu podkladov súvisiacich s daným projektom, podieľa sa na vypracovávaní priebežných, ročných alebo iných správ;
 • koordinuje jednotlivé činnosti spojené s realizáciami aktivít projektu;
 • administratívne riadi projekt najmä v zmysle prípravy zmlúv, realizácie verejných obstarávaní a nákupov, ako aj v oblasti celej dokumentácie a oficiálnych výstupov projektu;
 • poskytuje informácie domácim partnerom o projekte tak, aby dochádzalo k napĺňaniu jeho cieľov na základe jednotnej metodiky a dohôd všetkých partnerov;
 • sleduje trendy v oblasti projektového riadenia a transformuje ich podľa možností a potrieb do realizačných aktivít projektu;

Požiadavky:

 • VŠ/SŠ prírodovedného zamerania, znalosť problematiky,
 • skúsenosť s riadením, resp. realizáciou projektov,
 • samostatnosť, orientácia vo formulároch,
 • schopnosť komunikovať s projektovými riešiteľmi a partnermi
 • anglický jazyk na úrovni minimálne stredne pokročilý,
 • časová flexibilita,

Výhody:

 • skúsenosť s riadením tímu,
 • skúsenosť s prácou v mimovládnej organizácii,
 • živnosť
 • analytické schopnosti,
 • maďarský jazyk,

Viac informácií o projekte: www.falcoproject.eu

Nástup: ihneď
Druh pracovného pomeru/úväzku: plný úväzok
Odmena: dohodou

Predĺženie termínu na predkladanie životopisov. Životopisy posielajte do 2.8.2013 mailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Na rovnakej adrese získate v prípade potreby aj bližšie informácie. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru v termíne 5.8.-9.8.2013.

Lucia Deutschová
výkonná riaditeľka

Copyright © 2015. All Rights Reserved.