Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Layman´s Report

AquPom layman web

If you are interested in the Project "Conservation of Aquila pomarina in Slovakia" and its results, you can download present Layman´s Report.

Movie online

filmEN

Movie Together we can Save the Lesser Spotted Eagle is now available online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

Slovak Radio and TV reports on Conservation of the Lesser Spotted Eagle

Login Form

Orly krikľavé prilietajú na Slovensko

Apomarina_boris maderic1Tlačová správa Bratislava, 19.04.2012

S príchodom aprílových dní prilietajú na svoje hniezdiská na Slovensku orly krikľavé, ktoré absolvovali tisíce kilometrov dlhú púť zo zimovísk v južnej Afrike. V tomto roku boli prvé jedince zaznamenané v období od 1.4. do 12.4. v Chránených vtáčích územiach Nízke Tatry, Slanské Vrchy, Volovské vrchy, Tatry, Horná Orava a Laborecká vrchovina. Z našich druhov dravcov práve orly krikľavé prekonávajú počas ťahu najväčšiu vzdialenosť. Satelitnou telemetriou bolo zistené, že počas jarnej a jesennej migrácie dokážu preletieť až 20 000 km!

Sťahovavé druhy sú počas migrácie vystavené mnohým hrozbám, od nepriaznivých poveternostných podmienok až po nelegálne usmrcovanie. K ich ochrane sa Slovensko zaviazalo v roku 1994 pristúpením k medzinárodnému „Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov“.

„Ochrane a výskumu orla krikľavého sa na Slovensku venujeme už viac ako 20 rokov. Našou prvoradou snahou je zabezpečenie kľudu počas obdobia rozmnožovania prostredníctvom usmernenia hospodárskej činnosti na hniezdnych lokalitách orlov a zachovanie vhodných potravných biotopov, ktorými sú pre tento druh lúky, pasienky, polia a podmáčané plochy v kopcovitej krajine“, informuje Boris Maderič z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

Osobitnú pozornosť venujeme vyhlasovaniu ochranných zón okolo hniezd orlov krikľavých v lesných biotopoch v ôsmich chránených vtáčích územiach na Slovensku, ktoré boli vyhlásené na ich ochranu“, dodáva Miroslav Dravecký z tej istej organizácie.

Od roku 2011 monitoring a ochrana orla krikľavého sú na Slovensku podporované Európskou úniou prostredníctvom jej finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+, v rámci projektu „Ochrana orla krikľavého na Slovensku“, ktorý realizuje Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou, a.s. a Východoslovenskou energetikou, a.s..

Od začiatku projektu boli na územne príslušné obvodné úrady životného prostredia podané podnety s návrhom na vyhlásenie ochranných zón okolo 90 hniezd orlov krikľavých. Doposiaľ bolo vydaných už viac ako 30 rozhodnutí za týmto účelom. Niektoré konania ešte prebiehajú. „Je potrebné zdôrazniť, že tento postup je praktickým uplatňovaním vyhlášok Ministerstva životného prostredia SR, ktorým sa vyhlasujú chránené vtáčie územia a pomáhajú eliminovať hospodárske činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany, v tomto prípade na orla krikľavého“, uzatvára Maderič.

- KONIEC –

Ďalšie informácie/ illustračné foto: Boris Maderič, 0904 260301

​ 

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.