ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku sa končil.

Aquila pomarina - foto Ervin Hrtan 4Dňa 30. júna 2015, po 54 mesiacoch realizácie, sa skončil projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku .

Projekt priniesol veľa zaujímavých výsledkov ktoré sumarizujeme nižšie.

1/Zabezpečenie ochrany hniezdnych biotopov orla krikľavého a jeho nerušeného hniezdenia

Ochranné zóny

 • 172 hniezd a 4 593 ha lesných biotopov je chránených pre 122 párov orla krikľavého prostredníctvom ochranných zón
 • 277 mláďat úspešne vyletelo z hniezd počas realizácie projektu

Zabezpečenie ochrany hniezdnych biotopov a nerušeného hniezdenia druhu je jedným zo základných predpokladov pre stabilizáciu populácie orla krikľavého na Slovensku. Najúčinnejším opatrením pre tento účel je vymedzenie akejsi „zóny“ okolo hniezda orlov krikľavých, v ktorej sa v počas obdobia hniezdenia nebudú realizovať žiadne ľudské aktivity aby orly mohli nerušene vychovávať mláďatá. Mimo hniezdneho obdobia je v tejto zóne možné hospodáriť ale len spôsobom, ktorý zaručí zachovanie hniezdnych stromov a dlhodobú existenciu hniezdneho biotopu. Ochrannú zónu vyhlasuje Okresný úrad po konzultácii s dotknutými subjektmi.

 

Umelé hniezda

 

 • 70 umelých hniezd bolo nainštalovaných na miestach kde pôvodné prirodzené hniezdo bolo poškodené alebo zničené

S pomocou špeciálnych kovových hniezdnych podložiek, vetvičiek a lístia boli vytvorené pevné a stabilné umelé hniezda, ktoré sú bezpečným miestom pre rozmnožovanie orlov. Zamedzujú stratám počas hniezdenia následkom pádu hniezd, vypadnutiu znášky alebo mláďat z hniezd. Umelé hniezda boli nainštalované na miestach kde pôvodné prirodzené hniezdo bolo poškodené alebo zničené.

Lesnícko – environmentálna schéma pre ochranu biotopov dravcov a sov

 • Finančná podpora pre ochranu 14 000 ha lesných biotopov pre hniezdenie

V rámci projektu bola vypracovaná lesnícko – environmentálna schéma, ktorá bola zapracovaná do Programu rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014-2020 v rámci opatrenia "Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov" ako operácia "Platby na lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach". Umožňuje vlastníkom lesných pozemkov uchádzať sa o finančnú podporu, ak svojím hospodárením prispejú k ochrane hniezdneho biotopu 24 druhov ohrozených druhov vtákov vrátane orla krikľavého.

2/ Zlepšenie stavu potravných biotopov pre orla krikľavého

Ekologizácia 22 kV elektrického vedenia

 • 3900 stĺpov 22 kV elektrického vedenia v dĺžke 295 km v CHVÚ Laborecká vrchovina bolo vybavených konzolovou chráničkou
 • 1413 stĺpov 22 kV vedenia v dĺžke 171 km v CHVÚ Horná Orava bolo vybavených konzolovou chráničkou
 • 207 stĺpov 22 kV elektrického vedenia bolo vybavených špeciálnou konzolou Antibird” v CHVÚ Horná Orava

V dvoch chránených vtáčích územiach – Horná Orava a Laborecká vrchovina bola na stĺpoch 22 kV elektrického vedenia inštalované technické prvky, ktoré zabraňujú úrazom alebo dokonca úhynom vtákov následkom elektrického prúdu. Elektrické vedenia vo veľkej miere prechádzajú cez poľnohospodárske pozemky kde orol krikľavý loví korisť. Preto toto opatrenie zabezpečilo bezpečné lovné teritória pre hniezdnu populáciu orla krikľavého na ploche cca 57,581 ha.

Kontrola aplikácie nebezpečných chemických látok v potravných biotopoch orla krikľavého.

 • Chemické analýzy biologických vzoriek na obsah 650 nebezpečných chemických látok boli negatívne

Vzorky peria z dospelých jedincov orla krikľavého z ôsmich CHVÚ boli analyzované na prítomnosť 650 chemicky aktívnych látok, z ktoré môžu negatívne pôsobiť na zdravotný stav orlov. Výsledky analýz boli negatívne a preto existuje predpoklad, že orly nebudú kontaminované chemickými látkami.

Agroenvironmentálne schémy pre ochranu potravných biotopov orla krikľavého

 • Finančná podpora pre manažment potravných biotopov orla krikľavého

V rámci opatrenia "Agroenvironmentálne a klimatické služby a ochrana lesov" boli do Programu rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014-2020 zapracované operácie Ochrana biotopov sysľa pasienkového, Ochrana biotopov prírodných a poloprírodných lúk a „Biopásy na ornej pôde“, ktoré vlastníkom a užívateľom poľnohospodárskych pozemkov umožňujú čerpať finančnú podporu za predpokladu environmentálne vhodného obhospodarovania pozemkov.

3/ Zlepšenie odborných poznatkov o orlovi krikľavom pre manažment druhu

Nové poznatky o populácii orla krikľavého

 • Početnosť hniezdnej populácie orla krikľavého na Slovensku je 600 – 800 párov
 • Populácia orla krikľavého na Slovensku poklesla v období rokov 2000 - 2013 o 23 %
 • Až o 20% percent sa zvyšuje pravdepodobnosť úspešného hniezdenia ak prebieha v ochrannej zóne
 • Priemerná reprodukčná úspešnosť orla krikľavého je 0,69 vyvedeného mláďaťa na hniezdny pár
 • Orol krikľavý hniezdi na Slovensku najčastejšie na smreku, borovici, dube a buku
 • Orol krikľavý stavia hniezda na stromoch vo výške 15 – 20 m nad, zemou, ale nájdu sa aj hniezda vo výške len 5m alebo až 30m nad zemou

V rokoch 2011 – 2014 prebiehal v 8 chránených vtáčích územiach na Slovensku populačný monitoring 170 párov orla krikľavého. Množstvo nových poznatkov, ktoré monitoring priniesol bude využitých pre efektívnejšiu ochranu druhu. V projektových územiach bol vyhodnotený stav zachovania druhu . Toho hodnotenie využije Štátna ochrana prírody pri príprave programov starostlivosti o dotknuté chránené vtáčie územia. Výsledkom projektu sú aj dokumenty, ktoré obsahujú odporúčania pre ochranársky manažment druhu a jeho biotopov na Slovensku ako aj informácie o dostupných podporných schémach , adresované nielen Štátnej ochrane prírody ale aj vlastníkom a užívateľom lesnej a poľnohospodárskej pôdy.

Medzinárodná spolupráca ochrane orla krikľavého

 • Prioritné aktivity pre ochranu orla krikľavého na medzinárodnej úrovni

Prioritné aktivity pre ochranu orla krikľavého na medzinárodnej úrovni sú obsiahnuté v návrhu Medzinárodného plánu záchrany orla krikľavého. Tieto aktivity boli formulované na Medzinárodnej konferencii o ochrane orla krikľavého, ktorá sa konala 25.-27. septembra 2014 v Košickej Belej. Zúčastnilo sa na nej 59 účastníkov zo 14 krajín.

Zvýšenie povedomia širokej aj odbornej verejnosti o orlovi krikľavom a možnostiach jeho ochrany

Informovanie verejnosti o realizácii projektu a propagácia

 • 8 informačných tabúľ
 • 500 tričiek s nápisom “Spoločne chránime orla krikľavého”
 • 1000 výtlačkov populárnej správy o projekte pre verejnosť
 • 1000 ks puzzle
 • 3000 výtlačkov informačných brožúr o orlovi krikľavom
 • 2000 pier s nápisom “Spoločne chránime orla krikľavého”
 • 2000 kľúčeniek s nápisom “Spoločne chránime orla krikľavého”
 • 10 0000 nálepiek s fotografiou orla krikľavého
 • Web stránka projektu www.apomarina.dravce.sk
 • Dokumentárny film Spoločne chránime orla krikľavého

Všetky propagačné a informačné materiály sú zjednotené sloganom „Spoločne chránime orla krikľavého“ Tento slogan odráža unikátne partnerstvo, ktoré Ochrana dravcov na Slovensku v rámci projektu vytvorila s energetickými spoločnosťami – Stredoslovenská energetika, a.s., Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a Východoslovenská energetika Holding, a.s. Má zároveň motivačný potenciálne pretože v širšom zmysle zahŕňa aj vlastníkov a užívateľov pozemkov alebo iné subjekty, ktoré vykonávajú aktivity rešpektujúc ekologické nároky orla krikľavého. Ekovýchova

 • 265 ekovýchovných podujatí
 • 7 169 účastníkov

Vzdelávacie a ekovýchovné aktivity pre základné a stredné školy podporujú synergický efekt všetkých aktivít projektu zameraných na zvyšovania celkového povedomia verejnosti o spôsobe života tohto zaujímavého a vzácneho dravca a možnostiach jeho ochrany. Forma aj obsah prednášok alebo terénnych exkurzií boli diferencované podľa veku detí. Prednášky boli podľa potreby doplnené hravými a pohybovými aktivitami o orlovi krikľavom a ostatných dravcoch.

Stretnutia a komunikácia s dotknutými subjektmi

 • 106 účastníkov sa zúčastnilo na 7 regionálnych stretnutiach zameraných správny manažment biotopov orla krikľavého a súvisiace dostupné finančné podpory
 • 204 subjektov sa zapojilo do správnych konaní o vyhlásení ochrannej zóny
 • 64 obcí v CHVÚ Laborecká vrchovina bolo priamo oslovených v súvislosti s inštaláciou konzolových chráničiek na elektrických vedeniach
 • 44 pracovníkov Okresných úradov a Inšpekcie životného prostredia sa zúčastnilo na školeniach o ochranných zónach

Na stretnutiach sa zúčastnili zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, štátnej správy, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Štátnych lesov SR, neštátnych vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskych a lesných pozemkov a poľovných združení. Zúčastnené subjekty boli informované o ekologických nárokoch orla krikľavého a vhodnom spôsobe obhospodarovania a starostlivosti o jeho hniezdne a potravne biotopy ako aj o podporných schémach, ktoré môžu v súvislosti s ochranou orla krikľavého využívať.

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.