Realizácia modelového programu prírode blízkeho hospodárenia na pasienkoch v sieti NATURA2000

Názov programu:
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013
Donor:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Druh:
Orol kráľovský (Aquila heliaca)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.9.2009
Ukončenie:
31.8.2010

logo-sk-at

logo-erdf

husk_logo_sk_modify

Ciele projektu:

Projekt sa bude realizovať na slovensko-maďarskom pohraničí v území vymedzenom obcami Michaľany – Mikóháza – Széphalom – Slovenské Nové Mesto / Sátoralajújhely. Podstatná časť aktivít projektu sa bude realizovať v územiach Nagypolyán a Kispolyán pri obci Mikóháza, ktoré patria do sústavy chránených území Natura 2000 v Maďarsku. Na týchto pasienkoch, ktoré sú vo vlastníctve partnerskej organizácie sa budú realizovať aktivity, smerujúce k obnove tradičného obhospodarovania (napríklad obstaranie poľnohospodárskej techniky, nákup pôvodných plemien dobytka, odstraňovanie sukcesných zárastov, monitoring dynamiky vegetácie a ďalšie aktivity).

Ochrana dravcov Slovenska je v projekte zapojená vo výskumnej a monitorovacej časti, keďže cieľová oblasť je zároveň hniezdiskom ako aj loviskom orla kráľovského (Aquila heliaca). Na slovenskej strane sa uskutoční botanický prieskum potenciálneho loviska orla kráľovského a bude sa detailne sledovať jeho lovné teritórium. Priebežne sa budú evidovať aj súčasné spôsoby hospodárenia v celom projektovom území. Samostatnou aktivitou, je reštitúcia sysľov na lokalitu Polyán v Maďarsku. Sysle sa budú odchytávať na letisku v Košiciach.

Výstupmi projektov okrem zistených údajov o prírodných podmienkach by mali byť aj podrobný plán hospodárenia v krajine na lokalite Polyán ako aj propagačné aktivity (napríklad publikácia pre poľnohospodárov, dokumentárny film, informačné tabule).

Vedúci partner projektu: E-misszió [http://www.e-misszio.hu/ ]

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd