Ochrana orlov v Karpatoch

monitoring hniezdneho rozšírenia orla skalného a orla krikľavého na Slovensku a v Poľsku a zabezpečenie ochrany hniezdnych lokalít vytvorením ochranných zón v okolí hniezd a informovanie širokej verejnosti o problematike ochrany orlov v Karpatoch

Dosiahnuté výsledky

Orol skalný

Na projekte pracovalo celkovo pri ochrane orla skalného 14 hlavných riešiteľov a 7 spolupracovníkov na území 25 okresov a 5 krajov a pre orla krikľavého 8 riešiteľov na území 16 okresov a 3 krajov. Pri orlovi skalnom bolo skontrolovaných 134 lokalít (teritórií) pri čom bolo pozitívne zistených 81 párov. Celkovo bolo z kontrolovaných 138 hniezd z ktorých 51 bolo obsadených. Celkový počet nových dohľadaných hniezd v starých resp. známych teritóriách je 16. V 2 prípadoch sme zistili nové páry orlov, z ktorých 1 je mladý novovytvorený pár. V 1 prípade pri novom páre bolo dohľadané aj hniezdo.

7 hniezd orlov skalných sa strážilo proti vykrádaniu človekom, z toho v 1 prípade napriek stráženiu bolo hniezdo vykradnuté. Pri dozornej službe boli v 2 prípadoch pristihnuté podozrivé osoby na hniezdnych lokalitách. Osoby v spolupráci s políciou boli zadržané. Jeden prípad sa stal v NP Malá Fatra v okrese Dolný Kubín a druhý v Slovenskom Rudohorí v okrese Rožňava. Za účelom nahradenia strát na hniezdach spôsobených človekom bolo vykonaných celkovo 5 záchran mláďat orla skalného metódou adopcií so 100 % úspešnosťou.

Celkovo bolo zistených 28 strát počas hniezdenia, z toho v 10 prípadoch (39,3 %) boli boli zistené vykradnuté hniezda človekom, celkovo antropické príčiny tvorili 50 % z celkových strát počas hniezdenia. Produktivita hniezdiacich párov bez adopcíí bola 0,45 mláďaťa na hniezdny pár, z úspešne vykonanými adopciami 0,53 mláďaťa na hniezdny pár. V 3 prípadoch sa zistili úhyny orlov skalných v mimo hniezdnom období.

Orol krikľavý

Pri orlovi krikľavom bolo skontrolovaných 170 lokalít (teritórií), pri čom bolo pozitívne zistených 143 párov. Celkovo bolo z kontrolovaných 233 hniezd z ktorých je 96 obsadených. Celkový počet nových dohľadaných hniezd v starých resp. známych teritóriách je 57, v 7 prípadoch sa podarilo dohľadať nové páry aj s hniezdom. Celkový počet úspešne vyvedených mláďat bol 90. Celkovo bolo zistených 20 prípadov strát počas hniezdenia z čoho bolo 7 (35 %) prípadov zapríčinených človekom. V priebehu hniezdenia boli stabilizované 2 hniezda, čím sa predišlo strátám.Celkovo bolo inštalovaných 16 umelých hniezdnych podložiek z ktorých bolo 6 obsadených.

Jednou z priorít realizácie projektu je zabezpečiť ochranu hniezdnych lokalít orla krikľavého vytvorením ochranných zón okolo každého zisteného hniezda, pri ktorých bol priebeh hniezdenia ohrozený negatívnymi antropickými faktormi.

  • 28 krát bol zaslaný podnet na organizáciu štátnej ochrany prírody ( správa národného parku alebo chránennej krajinnej oblasti), prípadne regionálne stredisko ŠOP),
  • v 7 prípadoch bol zaslaný podnet na príslušný krajský úrad s cieľom zapracovania ochranných zón do lesných hospodárskych plánov (LHP) pri ich obnovách,
  • v 3 prípadoch formou rozhodnutia o zákaze resp. obmedzení hospodárskej činnosti vydaného územne príslušným okresným úradom
  • odborom životného prostredia na základe riešiteľa projektu,
  • v 2 prípadoch formou podnetu na príslušný okresný úrad,
  • v 2 prípadoch formou ústeho dohovoru a usmernenia so správcom lesa

V rámci výchovy obyvateľstva k ochrane orlov sme zabezpečovali inštaláciu putovnej výstavy o ochrane orlov skalných na Slovensku na 5 rôznych miestach Slovenska. Výsledky projektu boli prezentované na 3 odborných ornitologických konferenciách. Vykonali sme 8 školení za účelom výchovy k ochrane orla skalného a 8 školení k orlovi krikľavému. V rámci osvetovej činnosti sme vykonali 7 prednášok zameraných na ochranu dravcov na Slovensku, uverejnené boli 2 novinové články a 1 vstup do TV.

Trvanie projektu: marec 2000 - február 2001, severná časť Slovenska, prihraničné regióny
Úloha našej organizácie: partner poľskej mimovládnej organizácie Komitet Ochrony Orlow, Eagle Conservation Committe-Poland
Podieľanie sa na všetkých úlohách projektu na území Slovenska
Projektové náklady: 23 370 EUR
Projekt finančne podporil: The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
Ady Endre ut 9-11, Szentendre, Hungary, Tel: (36-26) 504-000, Fax: (36-26) 311-294, www.rec.org
Výška príspevku: 16 455 EUR

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd