Súhlas používateľa so zaradením medzi sympatizantov RPS a zasielaním informácií o RPS (sympatizant)

Používateľ vyplnením a potvrdením registračného formulára na internetovej stránke www.dravce.sk občianskeho združenia OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, registrovaného v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej správy pod číslom VVS 1-900/90-15979, so sídlom Trhová 54, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31797717, DIČ: 2021518851 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „RPS“) výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že:

  • má viac ako 16 rokov,
  • má záujem o zradenie medzi sympatizantov RPS,
  • berie na vedomie skutočnosť, že jeho osobné údaje v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári budú RPS ako prevádzkovateľom spracúvané:

- v súlade s článkom 6, bod 1, písm. b) Nariadenia („spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba...“), a to na účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi sympatizantom a RPS,

- v súlade s článkom 6, bod 1, písm. f) Nariadenia („spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana...“), a to na účely marketingového oslovovania, zasielaním noviniek, spravodajov, informácií o činnostiach, aktivitách a projektoch RPS a pod.,

  • o podmienkach spracovania svojich osobných údajov v informačných systémov RPS bol pred vyplnením predmetného formulára informovaný.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd