"Naše sovy" - Metodický manuál a semináre pre pedagógov ZŠ

Enviroprojekt 2005, Ministerstvo školstva SR

Sovy mali od nepamäti osobitné postavenie v živote človeka. Ich charakteristický výzor, nočný - a teda tajuplný spôsob života - sa v minulosti odrazil v mytológii, ľudovej slovesnosti, v legendách, rozprávkach a žiaľ i predsudkoch. A tak sa popri pozitívnom vnímaní tejto živočíšnej skupiny (sova ako symbol múdrosti) i napriek celoročnej ochrane, sa každoročne stretávame s prípadmi zastrelených, ubitých či inak usmrtených sov; časté sú prípady nelegálneho vyberania hniezd a týrania nelietajúcich mláďat. Nutnosť náležitej osvety je veľmi potrebná i vzhľadom k tomu, že viaceré druhy sov patria k synantropným živočíchom, ktoré osídľujú ľudské sídla, resp. žijú v tesnej blízkosti človeka. Jednou z možností ako priblížiť verejnosti problematiku ochrany sov ako aj rozšíriť ich vedomosti o význame tejto skupiny živočíchov je aktívna práca s deťmi a mládežou.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je prostredníctvom aktivít prebiehajúcich v troch úrovniach - vzdelávanie pedagógov, vzdelávani detí, aktívne zapojenie detí do sprievodných aktivít - priblížiť učiteľom a žiakom ZŠ problematiku ochrany sov. Vytvorením súhrnného materiálu, ktorý bude obsahovať odbornú časť pre pedagógov a didaktické pomôcky chceme rozšíriť možnosti základných škôl skvalitniť vyučovací proces. Zapojenie detí do výtvarnej súťaže má za cieľ prehĺbiť ich emocionálny vzťah k dravcom, sovám ako i prírode všeobecne.

Projekt je pokračovaním realizovaného projektu "Naše dravce" ktorý bol podporený MŠ v minuloročnom grantovom programe Enviroprojekt 2004, v rámci aktivít projektu chceme zabezpečiť jeho dotlač a distribúciu.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd