Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky Dunaj

Názov projektu: Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky Dunaj

Kód projektu: LIFE19 NAT/SK/001023

Skratka: LIFE DANUBE FREE SKY

Názov programu: Program LIFE

Hlavný donor: Európska komisia

Koordinujúci príjemca: Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia)

Pridružení príjemcovia:

 • Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (Bird Protection and Study Society of Serbia)
 • Bulgarian Society for the Protection of Birds
 • CEZ Distribution Bulgaria AD
 • Danube Delta Biosphere Reserve Authority
 • E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
 • Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o.
 • HEP - Distribution system operator d.o.o.
 • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (The Independent Transmission System Operator in Croatia)
 • Public Institution Nature Park Kopacki rit
 • MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR Hungarian Independent Trans­mission Operator Company Ltd.)
 • Nationalpark Donau-Auen GmbH
 • ÖBB-Infrastruktur AG (sub-group of the Austrian Federal Railway)
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (Slovak Electricity Transmission System, Plc.)
 • Západoslovenská distribučná, a.s. (Energy distributor for the Western Slovakia)

Téma: druhová ochrana, prevencia zásahu elektrickým prúdom, zvýšená bezpečnosť elektrických vedení a stĺpov, medzinárodná spolupráca

Status: aktuálny

Zahájenie: 01.09.2020

Ukončenie: 28.02.2026

Stránka projektu: https://danubefreesky.eu/

Projekt sa realizuje v siedmich európskych krajinách v rámci 23 Chránených vtáčích území a 9 Významných vtáčích území s nasledovnou lokalizáciou:

map1

map2

Ciele projektu:

Hlavným účelom projektu je prispieť k cieľu Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity – zabrániť strate biodiverzity pozdĺž rieky Dunaj. Každý rok na jar a na jeseň migrujú Dunajom milióny vtákov smerujúc do a zo vzdialených zimovísk.

Iba Dolná časť Dunaja a Dunajská delta sú domovom približne 331 druhov vtákov, vrátane vzácneho pelikána kučeravého, ako aj 90% svetovej populácie bernikly červenokrkej. Mnohé z týchto druhov čelia v posledných desaťročiach dramatickým populačným poklesom. Zásahy elektrickým prúdom a/alebo kolízie s elektrickým vedením majú každý rok na svedomí 20% hniezdnej populácie orla kráľovského, sokola rároha a pelikána kučeravého.

Medzi hlavné ciele projektu patrí zníženie úmrtnosti vtáctva v dôsledku zrážky a elektrickými vedeniami v rámci 23 Chránených vtáčích území a 9 Významných vtáčích území a zvýšiť populáciu 12 cieľových druhov. Tieto ciele sa v rámci projektu budú dosahovať prostredníctvom izolácie najnebezpečnejších elektrických stĺpov a inštalácie odkloňovačov letu vtákov na najrizikovejších úsekoch elektrických vedení. Populácia 12 cieľových druhov bude monitorovaná štandardnými metódami s cieľom potvrdiť efektívnosť opatrení.

Jedným z cieľov projektu je aj posilniť medzinárodnú spoluprácu a zvýšiť efektívnosť prijatých opatrení na medzinárodnej úrovni. Štandardizované postupy pri monitoringu na medzinárodnej úrovni umožnia zamerať sa na najrizikovejšie oblasti s najväčšou prioritou – 245 kilometrov najrizikovejších elektrických vedení bude pre vtáctvo viditeľnejších a cca 3200 podperných elektrických stĺpov bezpečnejších.

 

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke projektu https://danubefreesky.eu/tu.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd