Svitá slovenským dropom na lepšie časy?

TLAČOVÁ SPRÁVA Bratislava, 7.12.2009

Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS/BirdLife Slovensko)
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Štátna ochrana prírody Slovenskej rebubliky

Dropy fúzatý patrí k celosvetovo ohrozeným druhom živočíchov.  Tento majestátny operenec, ktorý patrí zároveň aj k najťažším lietajúcim vtákom na svete,  na Slovensku ešte stále žije a zdá sa, že tomuto pôvodne stepnému druhu, ktorý je dnes už na pokraji vyhynutia, svitá na lepšie časy.

V zimnom období sa dropy zhromažďujú do väčších kŕdľov, ktoré sa presúvajú na miesta s dostatkom potravy, kľudu a bezpečia. Jednou z tradičných lokalít výskytu sú aj Sysľovské polia pri Bratislave, ktoré majú kľúčový význam pre zimovanie celej západopanónskej populácie, ktorá obýva širšiu pohraničnú oblasť Rakúska, Slovenska a Maďarska. V týchto dňoch len na území Slovenska tu ornitológovia počas pravidelného medzinárodného sčítania dropov pozorovali 118 jedincov a v celej pohraničnej oblasti na území uvedených krajín bolo zaznamenaných až 303 jedincov!

Ako povedal Boris Maderič zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko: „Dropy fúzaté sa na Sysľovských poliach zdržujú prevažne na poliach, kde bola zasiata repka olejná, ktorá má pre dropy veľký význam ako dôležitý zdroj potravy počas zimného obdobia. Zasiatie tejto vhodnej plodiny pre dropa bolo zrealizované miestnym poľnohospodárskym subjektom PD Dunaj so sídlom v Rusovciach, s ktorým sme  naviazali dobrú spoluprácu a veríme, že zlepšovanie podmienok pre výskyt dropov na Sysľovských poliach bude pokračovať aj v ďalšom období.

Pozitívnym signálom je aj skutočnosť, že PD Dunaj sa v tomto roku už zapojilo do špecifického agroenvironmentálneho opatrenia pre ochranu biotopov dropa fúzatého v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (PRV), ktoré umožňuje získať kompenzačné platby na obdobie piatich rokov za obmedzenie bežného obhospodarovania z dôvodu ochrany tohto globálne ohrozeného vtáčieho druhu.

Celková plocha, ktorou sa poľnohospodári v  Chránených vtáčích územiach  Sysľovské polia a Lehnice zapojili do uvedeného špecifického agroenvironmentálneho opatrenia dosahuje výmeru  2060 ha, čo predstavuje až 50 % z celkovej výmery oboch chránených vtáčích území!“

Jozef Chavko z RPS dodáva: „Sysľovské polia sa spolu s Lehnicami aj vďaka výskytu dropa fúzatého stali súčasťou európskej siete chránených území - NATURA 2000 po tom, ako boli v rokoch 2005 a 2006 vyhlásené za Chránené vtáčie územia. Ochrana dropa fúzatého pred vyhynutím vyústila do realizácie veľkého projektu podporeného Európskou úniou. Štátna ochrana prírody SR, Ochrana dravcov na Slovensku, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, poľovné združenie Lehnice a obec Lehnice vytvorili partnerský tým, ktorého cieľom je nielen zabrániť vyhynutiu dropa na našom území, ale aj napomôcť jeho šíreniu do ďalších oblastí juhozápadného Slovenska. Môžeme konštatovať, že výsledky uvedeného projektu, ktorého ukončenie je plánované na koniec tohto roka, položili silné základy k znovu navráteniu dropa fúzatého na naše polia“.

Ďalšie informácie:

Boris Maderič, manažér pre poľnohospodárstvo 0904 260 301
Jozef Chavko, vedecký koordinátor 0903 768 394

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd