Ochranári rokovali s poľovníkmi o spolupráci

Tlačová správa Bratislava, 11.03.2008

V stredu 5. marca 2008 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie predstaviteľov ústredia Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) a zástupcov mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Cieľom stretnutia bolo dohodnúť konkrétne spoločné kroky v boji proti nelegálnym zástrelom dravých vtákov. „V minulom roku sme zaznamenali 8 prípadov, kedy došlo k usmrteniu 12 jedincov chránených druhov. Alarmujúce sú ďalšie tri prípady, v ktorých došlo k útoku na kriticky ohrozený druh - orla kráľovského; na Podunajskej rovine boli vystrieľané hniezda dvoch párov, iný pár sa stal obeťou streľby v Malých Karpatoch. Jednu postrieľanú samicu orla kráľovského nájdenú pri hniezde s piatimi brokmi v tele sa našťastie podarilo zachrániť a vypustiť do voľnej prírody,“ povedal Michal Noga z RPS. Z vyjadrení SPZ vyplýva, že Slovenský poľovnícky zväz netoleruje a ani netoleroval akékoľvek správanie poľovníkov inklinujúce k porušovaniu zákona nielen o poľovníctve, ale aj proti zákonu o ochrane prírody a krajiny. Podľa Stanov SPZ zväz a jeho organizačné jednotky v spolupráci so štátnymi orgánmi a organizáciami ochrany prírody a krajiny vyvíja činnosť pri ochrane zveri, chránených živočíchov a ich životného prostredia. Okrem toho sú členovia SPZ podľa povinní dodržiavať predpisy o ochrane prírody. "Medzi poľovnú zver s celoročnou ochranou patria aj 3 druhy dravcov a to myšiak hôrny, myšiak severský a jastrab lesný. Na ich ochranu sú užívatelia poľovných revírov a poľovných pozemkov povinní chrániť ich životné prostredie, najmä hniezdiská a zakazuje sa strieľať pernatú zver v hniezdach a vystrieľovať hniezda. To znamená, že SPZ nielen chráni dravú pernatú zver, ale má evidentný záujem aj na objasnení a došetrení každého nelegálneho zástrelu dravcov, na čo sme už upozorňovali aj pri predchádzajúcich prípadoch a nie je nám zrejmé z akých dôvodov prípady neboli doriešené. Odmietame akékoľvek obviňovanie našej organizácie ako celku a sa napriek všetkému potvrdí, že takúto neetickú a nelegálnu činnosť vykonali naši členovia, sme pripravení voči ním zakročiť čo najprísnejšie. Dovolíme si ďalej povedať, že človek, ktorý vykoná trestný čin proti zákonu o ochrane prírody a krajiny, alebo zákona o poľovníctve, by si mal byť vedomý, že pri jeho odhalení, ako jeden z postihov mu hrozí, že do konca života nemôže byť držiteľom zbrane a nebude môcť vykonávať právo poľovníctva. Predpokladáme, že pre skutočného poľovníka je takáto výstraha dostatočným mementom,“ informujú PaeDr. Imrich Šuba a Ing. Štefan Engler z SPZ. Jozef Chavko z RPS dodáva: „Súčasný stav usmrcovania dravých vtákov a sov nezákonným odstrelom, vrátane vystreľovania hniezd a kladením otrávených návnad predovšetkým v nížinných biotopoch na celom území Slovenska, je neúnosný a má stále hrozivejšie rozmery. Dôsledky majú významný dopad na stabilitu populácií vzácnych ohrozených druhov. Narastajúci počet zástrelov a prípadov trávenia je zásadnou prekážkou a významným obmedzením možnosti prežívania dravcov vo vhodných reprodukčných biotopoch aj kriticky ohrozenými druhmi, najmä orlom kráľovským, sokolom rárohom, sokolom kobcovitým a stále viac ohrozeným jastrabom lesným. Bude dôležité nájsť východisko aj v súvislosti so závažným celosvetovým problémom poklesu biodiverzity a nárastu zániku rôznorodosti živých organizmov na našej planéte“. Problém je natoľko významný, že jeho riešenie podporila aj Európska komisia viacerými projektmi, napríklad aj v rámci v súčasnosti prebiehajúceho projektu na záchranu kriticky ohrozeného druhu sokola rároha, financovaného v rámci programu LIFE. Z vyššie uvedených dôvodov sa SPZ a RPS dohodli na spolupráci, ktorá môže byť cestou k eliminácii nezákonných zásahov proti zákonu o poľovníctve a proti zákonu o ochrane prírody a krajiny.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd