Poľovníci či pytliaci? ...nezmyselné prenasledovanie dravých vtákov pokračuje...

Tri zastrelené myšiaky lesné, 20 vyložených otrávených vajec. To je krutá realita posledných dvoch týždňov. Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva poľovnícku obec, aby voči týmto nelegálnym aktivitám prijala rázne opatrenia.

V mesiaci apríl boli v katastri obce Šoporňa nájdené tri kadávery myšiaka lesného (Buteo buteo), ktorý je zákonom chránený živočích a zároveň i poľovnou zverou s celoročnou ochranou.

"Pri obhliadke mŕtveho myšiaka som našiel v hrudi otvorenú ranu po projektile. Z blízkeho stromoradia viedli k nemu ľudské stopy, okolo ležali nábojnice z brokovej zbrane" povedal Michal Noga z Ochrany dravcov na Slovensku.

Na miesto bola privolaná policajná hliadka, ktorá prípad zdokumentovala a zaistila dôkazy. "Počas čakania na políciu som našiel ďalšie kadávery vrany túlavej, dva myšiaky lesného - a stále ďalšie a ďalšie nábojnice. Museli ich usmrtiť z minimálnej vzdialenosti" dodal. V tejto oblasti nešlo o prvý prípad usmrtenia myšiaka lesného.

Len o niekoľko dní neskôr boli v katastri obce Veľký Grob členmi Ochrany dravcov na Slovensku nájdené voľne vyložené slepačie vajce s červenou značkou ľudskej lebky so skríženými hnátmi a s nápisom JED! Pri dôkladnejšej obhliadke poľa sa našlo ďalších 20 vajec. "Usmrcovanie zveri jedom patrí medzi zakázané spôsoby lovu. Jed v otrávenej návnade je tak silný, že môže zapríčiniť bolestnú smrť ďalším trom živočíchom v potravnom reťazci." tvrdí Jozef Chavko, predseda spomínanej organizácie. Po zaistení dôkazov bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Podľa údajov z databázy ornitologických organizácií sú prípady nelegálnych odstrelov najfrekventovanejšou formou vtáčej kriminality. Nezmyselné prenasledovanie človekom je pre dravce a sovy stále najväčšou hrozbou.

Boj proti týmto nelegálnym aktivitám stojí odborníkov z oblasti ochrany prírody nemalé úsilie a prostriedky. Je na predstaviteľoch Slovenského poľovníckeho zväzu a poľovníckej obce, aby k tejto problematike zaujali stanovisko a prijali rázne opatrenia.

Ďalšie informácie a fotodokumentáciu obratom získate:
Hana Latková, Ochrana dravcov na Slovensku, 02 64283984, 0904 663 686, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Podrobnejšie informácie:

Prípad: Postrielané myšiaky lesné

V mesiaci apríl boli členom Ochrany dravcov na Slovensku nájdené v katastri obce Šoporňa tri kadávery myšiaka hôrneho Buteo buteo, ktorý je zákonom chránený živočích (podľa platnej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) a zároveň je i poľovnou zverou s celoročnou ochranou.

Pri bližšej obhliadke kadáverov bolo zistené, že jeden z nich bol preukázateľne usmrtený brokovou zbraňou, a existuje dôvodné podozrenie, že rovnakou príčinou bola smrť spôsobená i ďalším dvom jedincom.

Tieto skutočnosti nasvedčovali k naplneniu skutkovej podstaty spáchania trestného činu pytliactva (porušenie § 181/d Trestného zákona) ako porušením zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Na miesto bola privolaná miestne príslušná hliadka Polície SR, ktorá prípad zdokumentovala a zaistila stopy. Dva jedince myšiaka hôrneho, u ktorých nebolo možné na mieste zistiť príčinu smrti, boli vzaté na veterinárne vyšetrenie. Trestné oznámenie bolo podané na obvodnom oddelí PZ v Šoporni.

V tejto oblasti nešlo o prvý prípad usmrtenia myšiaka hôrneho. V roku 2003 podali pracovníci Štátnej ochrany prírody SR trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, nakoľko v tejto oblasti našli usmrteného myšiaka hôrneho (veterinárne vyšetrenie potvrdilo jeho usmrtenie brokovou zbraňou).

Prípad: Trávenie vtáctva

Dňa 16. apríla 2000 bolo v katastri obce Veľký Grob nájdené voľne vyložené slepačie vajcie s červenou značkou ľudskej lebky so skríženými hnátmi a s nápisom JED! Pri dôkladnejšej obhliadke bolo nájdených ďalších 20 podobných slepačích vajec, ktoré boli umiestnené na viditeľných miestach na zemi v tráve. Najčastejšie boli položené na krtincoch, alebo v riedkom trávnom poraste, vždy v blízkosti stromov vo vzdialenosti približne 50 - 80 m od seba. Tri vajcia boli položené priamo pod obsadeným hniezdom myšiaka lesného (Buteo buteo) a ďalšie dostavané hniezdo myšiakov lesných, asi 100 m ďalej, bolo už prázdné.

V priamom okolí na hniezde sedela myšiarka ušatá (Asio otus) a sokol myšiar (Falco tinnunculus). Vzhľadom na závažnosť a rozsah otrávených návnad sme sa ihneď spojili s majorom Ing.Kernom z Prezídia PZ, špecialistom pre environmentálnu kriminalitu, ktorý ihneď kontaktoval príslušné oddelenie policajného zboru a osobne sa zúčastnil na zaisťovaní dôkazov. V priebehu zaisťovania dôkazov prišiel na príkaz polície aj predseda miestneho Poľovného združenia, ktorý sa odmietol predstaviť. Na otázku novinárov kde sa tam vzali tie vajcia, povedal že "nevie" a jedným dychom dodal: "my poľovníci sme ochranári, my chránime tú zver, keby sme ju my nechránili, tak ani títo ochranári by nemali čo chrániť", tieto slová asi netreba ďalej komentovať.

Po zaistení dôkazov Ochrana dravcov na Slovensku podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z porušenia § 181 d) trestného činu pytliactva a súbežne sa bude skúmať aj porušenie § 35 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ohrozenia verejného záujmu a zákonov týkajúcich sa nakladania s jedmi. Je potrebné spomenúť aj ústretovosť a porozumenie Obvodného oddelenia polície v Sládkovičove, najmä vysokú úroveň pri zaisťovaní dôkazov. Odobrané vajcia budú, okrem analýzy na prítomnosť jedov, podrobené aj daktyloskopickému skúmaniu a prípadné odtlačky prstov by mohli páchateľa usvedčiť.

V tejto súvislosti treba spomenúť aj to, že asi 1 km od miesta nálezu na území toho istého Poľovníckeho združenia v katastri obce Veľký Grob, pred niekoľkými rokmi zahniezdil pár orlov kráľovských (Aquila heliaca). Ešte v priebehu hniezdenia sme si jedného dňa všimli, že samici orla ovísa krídlo, ale podozrenie, že je postrelená sme nemohli dokázať. Jediné mláďa bolo v období tesne pred vyletením nájdené na hniezde uhynuté a pár orlov sme už na lokalite viac nevideli. Pritom ide o lokalitu s dostatočnými zdrojmi potravy.

Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva všetkých, aby práve v období mesiacov apríl a máj, venovali problému vykladania otrávených návnad zvýšenú pozornosť. Skúsenosti z predchádzajúceho obdobia dokazujú, že práve v tomto období sa vykladajú najmä vajcia s implantovanými jedmi.

Vtáčia kriminalita

Pod pojmom vtáčia kriminalita rozumieme všetky ľudské činnosti, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou a ich obeťami sú vtáky. Ide najmä o nelegálny odstrel a odchyt vtákov, trávenie vtákov, vykrádanie a ničenie hniezd, nezákonné držby, chovy a obchodovanie s vtákmi, taktiež preparovanie vtáctva a zber vtáčích vajec v rozpore s príslušnými zákonmi.

V súčasnosti evidujú mimovládne organizácie 697 prípadov vtáčej kriminality, ktorých obeťami sa stalo 3094 jedincov a 194 druhov vtáctva. Prevažnú časť databázy (85,7 %) tvoria údaje z posledných 10 rokov.

Z roku 2004 evidujeme 33 prípadov vtáčej kriminality. Predpokladáme, že odhalené prípady sú len nepatrným zlomkom reálnej situácie na Slovensku. Pre mnohé druhy vtáctva predstavuje vtáčia kriminalita vážne ohrozenie, pri vzácnych druhoch aj riziko vyhynutia na našom území.

Za alarmujúci problém považujeme nelegálne odstrely vtáctva, ktorých obeťami sa stávajú aj globálne ohrozené druhy, ako orol kráľovský a sokol rároh. Potvrdzujú sa tiež obavy odborníkov o zvýšenom riziku vykrádania hniezd vzácnych druhov dravcov, ku ktorému prispieva otvorený a nedostatočne kontrolovaný priestor Európskej únie. Dosiaľ zistené prípady, ako aj situácia v okolitých krajinách nasvedčujú tomu, že ďalším mimoriadne nebezpečným spôsobom prenasledovania vtáctva je vykladanie otrávených návnad. Odhaľovanie prípadov prenasledovania vtáctva stojí mimovládne organizácie množstvo úsilia, avšak úspešné prípady z posledných rokov potvrdzujú, že ide o dôležité a zmysluplné aktivity. Aj v roku 2004 mimovládne organizácie dokázali, že sú schopné vďaka odbornému prístupu a silnému nasadeniu priniesť informácie o závažných protiprávnych činnostiach, ktoré by inak chýbali v štatistikách štátnych orgánov.

Našim spoločným cieľom zostáva minimalizovať konflikty človeka s vtáctvom a zabrániť páchaniu nelegálnych praktík. Veríme, že pravidelné upozorňovanie na aktuálnu situáciu vo vtáčej kriminalite a možnosti jej riešenia prispejú k tomuto neľahkému cieľu.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd