Ochranárske organizácie žiadajú prepracovať návrh zákona o lesoch

Platforma MVO pre NATURA 2000

Budúcnosť slovenských lesov je neistá

Environmentálne mimovládne organizácie (MVO) združené v Platforme pre NATURA 2000 trvajú na stiahnutí návrhu nového zákona o lesoch z ďalšieho legislatívneho procesu, t.j. na jeho nepredložení do vlády a komplexnom prepracovaní. Na ministerskom rozporovom konaní* rokovali zástupcovia MVO o množstve zásadných pripomienok k návrhu zákona, ktorý vypracovalo ministerstvo pôdohospodárstva (MP SR). Predstavitelia MP SR však prejavili len malú vôľu k obojstranne uspokojivému odstráneniu závažných rozporov, ktoré z týchto zásadných pripomienok vzišli. Podľa názoru MVO vypracovalo ministerstvo, zrejme pod silným tlakom komerčných záujmových skupín, taký návrh zákona, ktorý by v prípade jeho schválenia v súčasnej podobe radikálne zmenil situáciu v neprospech slovenských lesov - jednej z najvýznamnejších zložiek životného prostredia Slovenska.

"Pri tvorbe takejto závažnej právnej normy by sa mali náležite zohľadniť nielen požiadavky drevospracujúceho priemyslu, obchodníkov s drevom a súkromných vlastníkov lesov, ale rovnako aj ostatných záujmových skupín a verejnosti," uviedol Ing. Róbert Oružinský z organizácie pre výskum a ochranu dravcov PREDATOR. "Výsledkom by mal byť zákon umožňujúci múdre a dlhodobé užívanie prírodného bohatstva, ktoré nám lesy - väčšinou bez nášho pričinenia - poskytujú. Avšak súčasný návrh zákona uprednostňuje komerčné využívanie lesov (najmä ťažbu dreva a záber lesnej pôdy na výstavbu) pred ich ďalšími funkciami a dostatočne nezohľadňuje ochranu životného prostredia, napr. genetickú a druhovú rozmanitosť lesa, zachovanie biotopov rôznych rastlín a živočíchov, ochranu pramenísk, brehových porastov, protipožiarnu ochranu ai."

Hlavným cieľom pripomienok MVO bolo zakotviť do zákona environmentálne opatrenia, ktoré by zmiernili očakávaný obrovský komerčný tlak na slovenské lesy. Tie stále patria medzi najzachovanejšie a najhodnotnejšie v Európe. Slovenská časť karpatskej sústavy pohorí je zároveň domovom mnohých vzácnych druhov živočíchov, ktorým intenzifikácia lesného hospodárstva často bezohľadne ukrajuje z ich nenahraditeľného životného priestoru. Väčšina z nich pritom v lesných ale aj v okolitých ekosystémoch zohráva kľúčovú úlohu pre zachovanie dlhodobej a dynamickej stability týchto ekosystémov. Neoceniteľné fungovanie lesov sa v konečnom dôsledku prejavuje aj v takých javoch, akými sú splošťovanie (zmierňovanie) povodňových vĺn, znižovanie strát vody vyparovaním, zvyšovanie zásob vodných zdrojov, zlepšovanie ich kvality a znižovanie ich znečistenia a eutrofizácie, ochrana pôd proti erózii a mnoho ďalších (pozri napr. tzv. zelené správy MP SR).

Znenie zásadných pripomienok platformy MVO pre NATURU 2000 k návrhu zákona o lesoch z dielne MP SR nájdete na http://www.strazov.sk

* Pozn.: V zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR sa druhá časť rozporového konania na úrovni ministra konala 2. 11., rokovanie viedol štátny tajomník MP SR Ján Golian. Prvá časť rozporového konania na expertnej úrovni sa uskutočnila koncom septembra pod vedením generálneho riaditeľa sekcie lesníctva Jána Ďurského.

Členovia platformy MVO pre NATURA 2000:

Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Klub stráže prírody
Ochrana dravcov na Slovensku - RPS
PREDATOR - výskum a ochrana dravcov
Regionálne environmentálne centrum - REC Slovensko
Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku - SOVS
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR - STUŽ/SR
Združenie Jantárová cesta

Ďalšie informácie:

Ing. Róbert Oružinský, Predator - tel. 0907 871 641, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Tomáš Blaškovič, SOVS - tel. 5542 2185, fax 5542 2186, 0907 988 247, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ján Dobšovič, Klub stráže prírody - tel. 5542 2185, fax 5542 2186, 0903 751 330, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Ľubica Trubíniová, BROZ - tel. /fax 5556 2693, 0905 271 888, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd