Paradoxy v procese novelizácie zákonov pod patronátom Smeru

Podľa RPS a SOVS je politika Smeru proti záujmom ochrany prírody a krajiny, napriek jej častým prehláseniam o práve a spravodlivosti pre každého nemá záujem o poriadok vo vlastných radoch, kde vystupuje poslanec Smeru p.Muňko v prospech priekupníkov so zvieratami a sám keby bol zbavený imunity by sa musel zodpovedať pred orgánmi činnými v trestnom konaní...

V najbližších dňoch ústavnoprávny výbor, výbor pre životné prostredie a výbor pre pôdohospodárstvo NR SR budú prerokovávať vládny návrh novely zákona č.770 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zdá sa že tento zákon leží v žalúdku poslanca Smeru pána D. Muňka. Dôvod je jednoduchý. Nedávno v médiách prebehla správa, že vyšetrovateľ požiadal imunitný výbor NR SR o zbavenie imunity pána poslanca z dôvodov vyšetrovania porušenia toho istého zákona č. 237/2002 o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Krátko po tom ako imunitný výbor nezbavil pána poslanca imunity v rozprave na pôde parlamentu predniesol pán poslanec Muňko plamennú reč o škodlivosti tohto zákona spolu so znôškou rôznych poloprávd. Tvrdil, že je v rozpore s nariadeniami Rady Európskej únie, čo vôbec reálne nevyplýva zo žiadneho dokumentu. Povýšil počet dotknutých chovateľov z 2 700 registrovaných na 250 tisícovú skupinu občanov, pričom tam zrejme zarátal aj chovateľov hovädzieho dobytka, ošípaných, potom ešte aj chovateľov mačiek a psov. V rozprave vyzdvihol aj "obrovský význam chovateľstva" ale o podstate, ktorou je regulácia obchodovania so živočíchmi sa nezmieňuje. Je naozaj zaujímavé, že strana Smer podporuje hŕstku ľudí, ktorí si predovšetkým chránia svoj biznis a neváhajú degradovať legislatívny proces, ktorý je vo verejnom záujme, ak neberieme do úvahy aj tisíce živočíchov utrápených k smrti transportom v malých klietkach len pre biznis.

Potom sa naozaj ťažko chápu predvolebné bilbordy Smeru, ktoré hlásajú právo a spravodlivosť pre každého, ako s tým súvisí pán poslanec Muňko?

Vráťme sa ale k správam z médií. Podľa vyjadrení Slovenskej inšpekcie životného prostredia, vyšetrovateľky, generálnej prokuratúry a dozorujúcej okresnej prokurátorky v prípade pána poslanca Muňka na základe zistených skutočností bolo zistené, že osoba naplnila znaky skutkovej podstaty trestného činu s výškou spôsobenej škody okolo 1 milióna SK. Podľa niektorých vyjadrení možno predpokladať aj účasť pána poslanca a niekoľkých ďalších obchodníkov so zvieratami v procese prerokovávania vládneho návrhu zákona týkajúceho sa regulácie obchodu so živočíchmi. Vzniká otázka, či je správne, ak osoba, ktorá naplnila skutkovú podstatu trestného činu nezanedbateľného rozsahu práve v oblasti chovu chránených živočíchov môže vstupovať do procesu schvaľovania toho istého zákona, ktorý porušila ?!

Kontakt pre médiá:

Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku, 0903 76 83 94
Monika Kováčová, Ochrana dravcov na Slovensku, 0902 89 26 26
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.dravce.sk

Príloha: text rozpravy prednesenej p. posl. D. Muňkom. p. ministrom L. Miklósom a podpreds. NRSR pánom B. Bugárom

Prepis rozpravy (8.9.2004):

Muňko, poslanec:

Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister. Predtým, ako sa vyjadrím k zákonu č. 770, chcel by som sa vyjadriť k zákonu 237, ktorý je zákon 770, je návrh nového znenia. Pán minister povedal, že zákon je aproximácie zákona Európskeho parlamentu. Keď sme požiadali, požiadalo ministerstvo životného prostredia skupinu expertov európskych spoločenstiev aby sa vyjadrila k zákonu 237/2002 o stanovisko, ktoré potvrdili, že je s rozporom nariadenia Rady Európskej únie č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, reguláciu obchodu s nimi v znení nariadenia Komisie Európskeho spoločenstva č. 1497/2003 a nariadenia Komisie Európskeho spoločenstva č. 1808/2001 o ustanovení podrobných pravidiel týkajúcich sa implementácie nariadenia Rady Európske únie č. 338/1997 o ochrane voľne žijúcich živočíchov, rastlín a regulácii obchodu s nimi. Mám tu správu o kontrole a zhody nariadenia Rady Európskej únie, Európskeho spravodajstva č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a riadení obchodovania s nimi zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/2002. Záver tejto správy. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie budú ustanovenia nariadenia Európskeho spravodajstva priamo aplikovateľné. Preto bude nevyhnutné zabezpečiť rušenie väčšiny implementovaných ustanovení v slovenskom zákone alebo vyhláške s účinnosťou od dátumu vstupu. Nebudem čítať všetko ďalej, pretože si to môžete prečítať a pán minister túto záležitosť pozná. Záver je ale nasledovný. Keďže veľkú väčšinu ustanovení slovenského zákona alebo vyhlášky bude potrebné vymazať alebo zrušiť, Slovensko môže zvážiť, či je žiadúce v záujme jasnosti a jednoty zrušiť uvedené nástroje k ich úplnosti a uzákoniť nové vnútroštátne ustanovenia s účinnosťou od vstupu do Európskej únie. Pán minister tu uviedol, že preto je novela zákona, pretože sa jedná len o tulenie mláďatá. Pokiaľ by sa jednalo akože o predaje, tak by sa nemusel novelizovať tento zákon. Čo je ale podstata zákona, novely zákona 77 nespravilo nič, len poprehadzovalo odseky a paragrafy a znova predložilo ten istý zákon do parlamentu, ktorý proste komisia expertov povedala v akom stave je. Môžeme si ten zákon 237 porovnať so zákonom keď si ho porovnáte so zákonom 770. Pokiaľ sa týka vyhlášky, samozrejmá vec, ministerstvo upravilo. Chcem, pán minister, tak isto viete, že veľmi dobre, vtáky ktoré chováte, by mali byť očipované, alebo by mali byť proste okrúžkované. Očipovanie ste dostali od veterinárnej správy, kedy to bolo proste dané, rozhodnutie veterinárnou transportérou, kedy bolo dané a kedy sa má čipovať. 29. 10. 2002. Vyhláška začala platiť kedy? Kedy začal platiť zákon 237/2002, pričom naháňate chovateľov, pričom ste nemali zásadné rozhodnutie, že sa vtáky majú čím a ako očipovať. Dostali ste ho kedy? Čiže proste zavádzate verejnosť proste v tejto celej záležitosti. Pokiaľ sa týka ešte zákona 770, keď sme tento zákon dali na prerokovanie chovateľským zväzom občianskej verejnosti pre ktorých my tento predmetný zákon pripravujeme, boli za účelom diskusie o súčasnej legislatíve rezortu životného prostredia Slovenskej republiky smerujúcej k chovateľom exotických zvierat, akváriových rybiek, plazov a vtáctva, pestovateľov okrasných rastlín a drevín chápu legislatívu ministerstva životného prostredia ako likvidačnú a zameranú proti nažívaniu človeka so zvieraťom alebo relaxu v prostredí okresných rastlín. Prítomní konštatovali, že legislatíva predmetnej činnosti podstatne odlišuje od legislatívy Európskej únie, pričom ide o záujmovo-relaxačnú činnosť zameranú na vzdelávanie, v mnohých prípadoch záchranu vzácnych a miznúcich druhov našej planéty. Po analýze právnych noriem experti zistili, že tvorcovia slovenskej legislatívy tvorili neprofesionálne, pričom vo filozofii tvorby zákonov chýba ústredný myšlienka rezortu životného prostredia, záchrana a skvalitňovania podpora životu. Experti v Európskej únii zistili 64 rozdielov v neprospech slovenského občana, pričom ide o porušovanie základných ľudských práv a slobôd, porušovanie Ústavy Slovenskej republiky ako aj nezhody s nariadeniami uzneseniami Rady Európy. Pri analýze v legislatíve vzniká dojem, že chovateľ je priekupník a pašerák. Zo slovenskej legislatívy ďalej vyplýva, že jej tvorcovia sú predpojatí chovateľskej vedomosti, ktorá v Slovenskej republike tvorí 250 tisícovú skupinu občanov. Niektoré paragrafy prezrádzajú nebiologickú vzdelanosť ich tvorcov, ich silné emotívne vplyvy, ktorých snahou je pustiť do prílohy každé už aj domestikované a domestikované zviera. Zabúdajú a dehonestujú obrovský význam chovateľstva, ktoré je vysoko kvalifikované a v mnohých prípadoch na vyššej odbornej úrovni ako tvorcovia zákona a príslušná exekutíva aj ako na to v mnohých prípadoch práve chovateľské skúsenosti zachránili rastlinné a živočíšne druhy pred úplným vyhynutím alebo vyhubením. Vážené dámy, vážení páni, prečo poukazujem a na tento zákon a prečo sa ho snažím tak široko rozobrať. My sme prijali nielen tento zákon, ale prijali sme z hľadiska životného prostredia zákony, ktoré išli do praxe a nie sú sch opné samozrejmá vec a naši občania a naše právnické subjekty naplniť, pretože na to nemajú finančné prostriedky. Preto záverom by som chcel povedať, že tento zákon nemôžem podporiť a navrhujem v súlade s § 73 ods. 3 písm. a) vrátiť zákon na jeho, aby ho navrhovatelia jeho zákon dopracovali. Ďakujem.

B. Bugár, podpredseda NR SR

Pán poslanec bol jediný, ktorý sa prihlásil do rozpravy, preto vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pán minister, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nech sa páči.

L. Miklós, minister životného prostredia SR

Ďakujem pekne. Predovšetkým sa chcem poďakovať pánovi poslancovi za pripomienky a chcel by som na niektoré reagovať, na niektoré sa samozrejme nedá. Znovu by som zopakoval, že prečo sme pripravili tento zákon, návrh ako nový zákon. Preto, lebo keby sme to urobili len legislatívno-technickými vsuvkami a najrôznejšími inými technikami, tento zákon by bol nečitateľný. Čiže naozaj je to tak, pán poslanec, že sa niektoré kapitoly prehodili oproti pôvodnému zákonu a aby kvôli tomu, aby ten zákon bol čitateľný. Takže preto je to takto. Druhá vec je, ste kritizovali, že ako je to v porovnaní s európskymi normami. Na to boli povolaní právnici na Úrade vlády, Legislatívna rada vlády a všetci ostatní skonštatovali úplnú zhodu tohoto zákona s príslušnými nariadeniami Európskej únie a Európskych spoločenstiev. Takže to, keď skutočne budete mať konkrétne veci, ktoré sa vám zdajú, že sú v zhode, tak samozrejme že sme ochotní prerokovať každý jeden paragraf, čo je podľa vás nie je v zhode. Čo sa týka tých konkrétnych vecí, to tiež si myslím, tam čo ste spomínali o čipovaní tak samozrejme je možné prejednávať počas legislatívneho procesu tu v parlamente a neuzatvárajme sa pred akýmikoľvek vylepšeniami a zracionálnením tohoto zákona. Čiže to je v poriadku. V tomto momente na to neviem reagovať, ale na to budú rokovania vo výboroch. No ale to, čo ste potom nakoniec povedali vo všeobecnosti, že je to zákon likvidačný a že považuje každého obchodníka za priekupníka atď., tak to musím odmietnuť. Ten zákon je ale naozaj na to, aby upravoval obchod s chránenými druhmi živočíchov a rastlín, pretože ten obchod existuje a ten, kto dodržiava zásady tohoto obchodu, ktoré je zamerané práve na to, aby sa nevyberali z prírody živočíchy a rastliny, tak ten sa nemusí tohoto zákona obávať. Isteže, každá regulácia prináša so sebou ťažkosti a naozaj je to zamerané na reguláciu obchodu. Ja aj to viem prežiť, že tí, ktorí obchodujú, tak to považujú z hľadiska svojho biznisu, teda zo svojho obchodu ako obmedzenie ale v žiadnom prípade nejde o likvidáciu ľudí a živočíchov a rastlín a musím povedať, že najideálnejšie spolužitie je, keď tie rastliny a živočíchy sú vo voľnej prírode a nie v izbách, hoci nemám absolútne žiadne problémy s tým, že tieto druhy, sú chovatelia sú zberatelia atď., s tým ja nemám žiadne problémy, len toto je môj názor a celkom iste tí, ktorí chcú mať tieto zvieratá a rastliny pre potešenie, že si to chcú kúpiť a kúpia to legálne, tak nebudú mať s tým žiadne problémy. Znovu hovorím, v zákone práve preto, preto ho uznáva celá Európska únia, je preto, aby sa obchod a najmä nelegálny obchod s týmto zákonom, aby sa tomu zabránilo a aby sa obchod reguloval. Znovu na záver ale chcem povedať, že keď budete mať konkrétne podnety a konkrétne pripomienky ku konkrétnym ustanoveniam zákona, tak samozrejme, že sme otvorení ich prejednávať. Ďakujem pekne.

B. Bugár, podpredseda NR SR

Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu...

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd