Iniciatíva MVO "Za dobrý zákon o poľovníctve" (22.03.2004)

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Greenpeace, Klub stráže prírody, Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Občianske združenie SOSNA, Občianske združenie TATRY, Sloboda zvierat, Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS), Lesoochranárske zoskupenie VLK a Živá planina.

OCHRANÁRI BOJUJÚ ZA LEPŠÍ ZÁKON O POĽOVNÍCTVE

22.3.2004 Bratislava - Zákon o poľovníctve je jednou z tých právnych noriem, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť ochranu prírody a krajiny. Z tohto dôvodu sa spojili ochranárske mimovládne organizácie a vytvorili spoločnú iniciatívu "Za dobrý zákon o poľovníctve", v rámci ktorej vypracovali aj znenie hromadnej pripomienky verejnosti k tomuto zákonu.

Do iniciatívy mimovládnych organizácií sa dosiaľ zapojili: Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Greenpeace, Klub stráže prírody, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Občianske združenie SOSNA, Občianske združenie TATRY, Sloboda zvierat, Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS), a Živá planina.

Cieľom pripomienok ochranárskych združení je:

- zabezpečiť, aby výkon práva poľovníctva neohrozoval populácie chránených druhov živočíchov, rastlín a ich biotopy - zabezpečiť, aby sa ku všetkým činnostiam, ktoré môžu významne ovplyvniť populácie pôvodných voľne žijúcich druhov živočíchov a ich biotopov vyžadoval aj súhlas príslušného orgánu ochrany prírody - zabezpečiť, aby druhy, ktoré sú na Slovensku resp. v Európe vážne ohrozené (napr. kamzík, rys, svišť, drop, tetrov, hlucháň, dravé vtáky) neboli uvedené v zozname poľovnej zveri - upraviť podmienky a spôsoby lovu tak, aby v čo najväčšej miere boli vylúčené neúmyselné odstrely chránených druhov živočíchov - zamedziť neetickým spôsobom lovu (napr. na atrapy, na živé jedince), ako aj lov niektorých druhov na spoločných poľovačkách (napr. jarabica) - zabezpečiť väčšiu zodpovednosť užívateľov poľovných revírov pri výkone práva poľovníctva a zvýšiť sankcie za porušovanie ustanovení zákona o poľovníctve - zabezpečiť súlad poľovného zákona s právnymi normami ochrany prírody

Veríme, že sa do nového zákona o poľovníctve podarí presadiť environmentálne prístupy a tým zosúladiť túto právnu normu s princípmi ochrany prírody a krajiny.

Aj vďaka podpore verejnosti, ktorá sa svojimi hlasmi pridala k iniciatíve MVO "Za dobrý zákon o poľovníctve" budeme mať možnosť prezentovať a obhajovať pred Ministerstvom pôdohospodárstva možnosti riešenia reálnych problémov v oblasti poľovníctva a ochrany prírody.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd