Prezentácia projektu "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát" (26.02.2004)

26.2.2004 Bratislava (Ochrana dravcov na Slovensku) --- Projekt Ochrany dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia - RPS) "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát", je jedným z 3 slovenských projektov, ktoré ako prvé získali finančnú podporu programu Európskej komisie LIFE-Nature. Cieľom projektu s celoslovenskou pôsobnosťou je zabezpečiť dlhodobú ochranu a tým umožniť prežitie jedného z globálne ohrozených druhov - orla kráľovského.

Orol kráľovský je neodmysliteľnou súčasťou slovenskej prírody. Patrí medzi vrcholových predátorov s dôležitým významom v našich karpatských ekosystémoch a je nenahraditeľným prvkom poľnohospodárskej krajiny. Tento pôvodne stepný druh bol hlavne v západnej časti svojho areálu zatlačený ako hniezdič do lesov, ale v posledných 15 rokoch sa vďaka manažmentu ochrany znovu vracia do otvorenej poľnohospodársky využívanej krajiny.

Súčasnú málopočetnú európsku populáciu tvorí 320 - 570 párov. Celkový známy genofond slovenskej populácie tvorí 33 zistených hniezdiacich párov, rozložených viac do východnej a menej do juhozápadnej časti územia Slovenska.

Orol kráľovský v prírode nemá prakticky prirodzených nepriateľov okrem človeka. Znižovanie početnosti populácie a jej degradácia je spôsobovaná viacerými neracionálnymi antropickými činnosťami. Sú to najmä nezákonné odstrely, úhyn a zranenia na konštrukciách 22k V elektrických vedení, vykladanie otrávených návnad, vykrádanie hniezd záujemcami o orlie mláďatá, neusmernené lesohospodárske záujmy, ochudobnenie potravných zdrojov a vyrušovanie.

Ohrozenia orla kráľovského sú veľmi rôznorodé a preto zachovanie súčasných populácií tohto druhu a ich prípadné posilnenie si vyžaduje komplexnú ochranu. Aktivity projektu preto zahŕňajú mnohé oblasti. Medzi iným bude prebiehať mapovanie výskytu orlov a následné vytváranie ochranných zón v okolí obsadených hniezd, aby sa zabránilo vyrušovaniu hniezdiacich párov. Keďže vykrádanie hniezd neustále výrazne znižuje úspešnosť hniezdenia, páry budú strážené profesionálnymi ochrancami prírody nepretržite počas celého hniezdneho obdobia, pričom najohrozenejšie hniezda budú sledované priemyselnou televíziou. V rámci projektu bude 10 orlích jedincov označených vysielačkami a počas dvoch rokov sa bude telemetricky sledovať ich výskyt, migračné trasy a biotopové nároky. Súčasťou projektu je aj inštalácia umelých hniezdnych podložiek a oprava už existujúcich avšak nestabilných hniezd.

Podľa odhadov na území Slovenska ročne uhynie 10 - 15 000 vtákov na elektrických vedeniach. Keďže orly patria medzi časté obete konštrukcií elektrických vedení, dôležitým aspektom projektu bude aj intenzívna spolupráca s energentickými spoločnosťami na Slovensku. Počas celého obdobia trvania projektu sa bude monitorovať úhyn vtákov na 22 kV elektrických vedeniach. Na najrizikovejšie úseky elektrických vedení sa budú v spolupráci s energetikmi inštalovať mechanické zábrany, ktoré znemožňujú vtáctvu dosadať na tieto životu nebezpečné miesta. V priebehu nasledujúcich rokov sa RPS pokúsi presadiť etapizovanú ekologizáciu konštrukcií 22kV elektrických vedení.

Dôležitým predpokladom prítomnosti orlov v území je bohatá potravná ponuka. Hlavnou zložkou potravy orla kráľovského bol pôvodne syseľ a škrečok. V súčasnosti sú oba druhy na hranici zániku. Nízka početnosť dvoch potravne najvýznamnejších druhov negatívne vplýva na produktívnosť párov a stabilitu populácie. V rámci projektu sa preto bude realizovať odchyt sysľov a následne ich reštitúcia na vhodné lokality.

Jednou z hlavných aktivít projektu je zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti ohrozenia a ochrany dravých vtákov. Počas projektu budú vydané informačné a propagačné materiály, bude vytvorená putovná výstava, ako aj web stránka, kde budú zverejňované informácie o priebehu projektu a ďalších činnostiach RPS.

Projekt "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát" bol zahájený v októbri 2003 a jeho ukončenie je plánované v apríli 2007. Hlavným partnerom projektu je Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR). Celkové náklady projektu sú 492 tis. EUR, z toho 369 tis. EUR poskytla Európska komisia. Zvyšné finančné prostriedky budú zabezpečené zo zdrojov RPS a ŠOP SR. Projekt je realizovaný v spolupráci s partnerskou organizáciou v Maďarsku.

Ďalšie informácie:

Jozef Chavko, predseda RPS - 0903 768394, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Slávka Siryová, výkonná riaditeľka RPS - 02 64283984, 0903 757565, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ochrana dravcov na Slovensku - Raptor Protection of Slovakia (RPS)

Vznik organizácie sa datuje už od roku 1974, kedy významný slovenský ornitológ Š. Danko organizoval činnosť česko-slovenskej Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov. Po rozdelení republík sa rozdelili i skupiny, no úzka a plodná spolupráca medzi oboma organizáciami pretrváva až do dnes.

Od roku 1998 je Skupina pre výskum a ochranu dravcov a sov mimovládnou neziskovou organizáciou - občianskym združením. Od roku 2004 organizácia vystupuje a používa jednoduchší názov Ochrana dravcov na Slovensku a skratku RPS odvodenej od názvu organizácie v angličtine Raptor Protection of Slovakia.

Hlavnou náplňou organizácie je praktická terénna ochrana voľne žijúcich dravých vtákov a sov. Táto ochrana spočíva predovšetkým v monitoringu a následných ochranárskych opatreniach, napr. inštalácia umelých hniezdnych podložiek, búdok, stráženie hniezd, aktívna ochrana biotopov atd. Veľký dôraz kladieme na elimináciu negatívnych vplyvov pôsobiacich na voľne žijúce dravé vtáky a sovy, napr. ekologizáciu vonkajších 22 kV vedení, boj s vtáčou kriminalitou. Významnou súčasťou činnosti je ekologická výchova detí a verejnosti. Pripravujeme propagačné materiály, výstavy, prezentácie a prednášky, spolupracujeme s médiami. Dôležitou aktivitou organizácie je poradenstvo a konzultačná činnosť pre MŽP SR a Štátnu ochranu prírody SR.

RPS je zapojená do aktivít európskej skupiny, ktorá sa venuje problematike vtáčej kriminality EABC (Eurogroup Against Bird Crime) a Európskej ornitologickej únie. Sme členmi Danube Environmental Forum a Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity.

Ochrana dravcov na Slovensku
Raptor Protection of Slovakia (RPS)


Poštová adresa:
Svätoplukova 1
821 08 Bratislava

Sídlo:
Sekurisova 16
841 02 Bratislava

Tel., fax: +421 2 55573440, 0903 757565
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Internet: http://www.dravce.sk

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd