ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

APOM CONFERENCE

Vitajte na stránke projektu LIFE09 NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom jej finančného nástroja pre životné prostredie, známejšieho pod skratkou LIFE+, v rámci zložky LIFE+ Príroda a biodiverzita. Projekt realizuje Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou, a.s. a Východoslovenskou energetikou, a.s. a potrvá 48 mesiacov od januára 2011 do decembra 2014.

Celkový rozpočet projektu je 1,045,265.00 EUR. Príspevok Európskej únie je 783 948 EUR, čo predstavuje 75 % z celkového rozpočtu projektu. Na financovaní projektu sa podieľajú aj príjemcovia projektu v celkovom objeme 261 317 EUR.

 

LIFE je skratka pre Finančný nástroj Európskej únie pre životné prostredie. Všeobecným cieľom LIFE je prispieť k príprave, implementácii a aktualizácii environmentálnej politiky a legislatívy EÚ prostredníctvom spolufinancovania pilotných alebo demonštračných projektov s pridanou európskou hodnotou. Podpora prostredníctvom tohto nástroja začala už v roku 1992. Do roku 2012 bolo podporených 3506 projektov. Súčasná fáza sa realizuje v rokoch 2007 – 2013 pod názvom LIFE+ a má rozpočet 2,143 mld €.

LIFE+ má tri zložky:

  • LIFE+ príroda a biodiverzita,
  • LIFE+ environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia,
  • LIFE+ informovanie a oznamovanie.

 

Natura 2000 je ekologická sústava chránených území členských krajín Európskej únie. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených biotopov a druhov voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov, vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie.

Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú smernice Európskeho parlamentu a Rady, smernica č. 2009/147/ES (v minulosti 79/409/EHS) o ochrane voľne žijúcich vtákov (smernica o vtákoch) a smernica č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (smernica o biotopoch). Natura 2000 je tvorená osobitne chránenými územiami (v národnej legislatíve chránené vtáčie územia), ktoré sa vyhlasujú na ochranu vtákov a osobitnými územiami ochrany pre ochranu prírodných biotopov a druhov rastlín a živočíchov (v národnej legislatíve územia európskeho významu – pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území).

 

 

 

 

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.