Výrik lesný (Otus scops) v CHVÚ Malé Karpaty a CHVÚ Záhorské Pomoravie 

WP 20140501 14 03 30 ProČíslo projektu: MČP: 563-2014-06

Hlavný riešiteľ: Vladimír Nemček

Názov projektu: Výrik lesný (Otus scops) v CHVÚ Malé Karpaty a CHVÚ Záhorské Pomoravie

Požadovaná suma: 490

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy:

1. akustický monitoring – na 20 lokalitách budú umiestnené diktafóny počas minimálne 4 noci v CHVÚ Malé Karpaty a Záhorské Pomoravie od 15.4. - 30.8. (Nemček, Noga)

2. analýza krajinnej štruktúry na lokalitách s potvrdeným záznamom výrika – z mapových podkladov a z terénneho prieskumu bude vytvorená fotodokumentácia, analýza a mapa s údajmi o vekovej skladbe porastu, druhového zloženia, zakmenenia, zloženia a výška porastov priľahlých otvorených plôch do vzdialenosti 300 m od centra aktivity, vzdialenosť ciest od centra aktivity, dĺžka hraníc medzi lesom a otvorenými plochami (ak je taká možnosť). Aktivita bude realizovaná v priebehu monitoringu, počas analýzy nahrávok v období apríl – september. (Nemček)


Stručná správa z 18. 7. 2014:

„Na fotografiách sú biotopy, kam boli rozmiestnené diktafóny, zmapovaných je 7 lokalít na Záhorí a pod Karpatmi. Zatiaľ bol zaznamenaný výskyt jedného výrika (http://www.xeno-canto.org/contributor/BDXEJXAEVH), v nahrávkach sa objavil aj hlas výra. V súčasnosti realizujem kontrolu nahrávok.“

Vladimír Nemček

Výsledky projektu: Projekt trval od 18.4. do 31.10.2014. Akustickým monitoringom bolo sledovaných 16 lokalít (7 v CHVÚ Záhorské Pomoravie a 9 v CHVÚ Malé Karpaty). Ako doplnok na lokalitách nesledovaným akustickým monitoringom bola kontrolovaná prítomnosť výrika vábením pomocou nahrávky. Takto boli kontrolované najmä lokality nachádzajúce sa medzi dvoma lokalitami sledovaných diktafónmi. Počas trvania projektu bolo akustickým monitoringom a terénnym monitoringom zaznamenaných 142 údajov o výskyte vtákov na 20 lokalitách. Okrem zistených druhoch boli pri výrikovi lesnom, sove obyčajnej a výrovi skalnom pri akustickom monitoringu zaznamenané tiež negatívne záznamy. Cieľový druh výrik lesný bol zaznamenaný s určitosťou na jednej lokalite – v poraste nelesnej drevinovej vegetácie vŕb a topoľov pri toku Malina 9.5.2014. Výrik bol zaznamenaný, keď sa opakovane ozýval teritoriálnym hlasom z uvedeného porastu počas dažďa. Zo zaujímavých pozorovaní treba uviesť záznam výra krátko sa ozývajúceho z oblasti nad Peknou cestou 13.5.2014. V oblastiach v blízkosti lesa bolo zaznamenaných 11 údajov o výskyte sovy obyčajnej. Z dôvodu časovej náročnosti boli preskúmané iba lokality v južnej časti Záhorskej nížiny a Malých Karpát, so zameraním na potenciálne vhodné biotopy pre tento druh. V budúcnosti by bolo vhodné pokračovať v monitoringu od Modry ďalej na sever a tiež v oblasti západných svahov Malých Karpát, kde je iný typ biotopov (bez viníc). V oblasti CHVÚ Záhorské Pomoravie je viacero vhodných biotopov na rozhraní lúk a lužných lesov, kde je výskyt tohto druhu pravdepodobný – ako napovedajú výskumy z rakúskej strany Moravy.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd