nase en dravce2

nase en sovy2

Ochrana orla kráľovského znížením človekom spôsobenej úmrtnosti v panónskom regióne

Názov projektu: Ochrana orla kráľovského znížením človekom spôsobenej úmrtnosti v panónskom regióne

Kód projektu: LIFE15 NAT/HU/000902

Skratka: PannonEagleLife

Názov programu: Program LIFE

Hlavný donor: Európska komisia

Koordinujúci príjemca: MME Bird Life Hungary

Pridružení príjemcovia:

 • Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia)
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Hortobágy National Park Directorate
 • Kiskunság National Park Directorate
 • Česká společnost ornitologická
 • Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment of the Czech Republic)
  Bird Life Österreich
 • Umweltverband WWF Österreich / WWF Austria
 • Institute for Nature Conservation of Vojvodina Province
 • Bird Protection and Study Society of Serbia (Društvo za zaštitu i proučavanje pticab Srbije)

Téma: druhová ochrana, vtáčia kriminalita, obnova biotopov

Status: aktuálny

Zahájenie: 01.10.2016

Ukončenie: 31.03.2022

Stránka projektu:

Projekt sa realizuje v piatich krajinách v chránených vtáčích územiach s nasledovnou lokalizáciou:

PannonEagleLife1

Na Slovensku sa projekt realizuje v deviatich chránených vtáčích územiach:

PannonEagleLife2

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu PannonEagleLife je zvýšenie populácie orla kráľovského v panónskom regióne prostredníctvom výrazného zníženia mortality spôsobenej v dôsledku prenasledovania človekom.

Prenasledovanie orla kráľovského, najmä ilegálne trávenie predstavuje hlavné ohrozenie druhu v Panónskom regióne, ktoré zapríčiňuje až 30% (známych) úmrtí.

Rovnaké nebezpečenstvo hrozí ďalším chránených druhom dravcov, napríklad sokolovi rárohovi, ktorý je z tohto dôvodu druhým cieľovým druhom projektu: všetky opatrenia na obmedzenie vtáčej kriminality priamo ovplyvnia aj tento druh.

Na základe identifikovaných hrozieb a problémov boli formulované nasledujúce konkrétne ciele, splnenie ktorých napomôže zvládnuť rastúci výskyt konfliktov medzi človekom a orlom kráľovským v regióne:

 1. Znížiť priame nepriaznivé dopady prenasledovania (prípadov prenasledovania) na populáciu orla kráľovského v panónskom regióne
 2. Zvýšiť šancu na odhaľovanie nelegálnych aktivít a vynesenie precedentných rozsudkov v prípadoch prenasledovania vtáctva
 3. Zvýšiť informovanosť zainteresovaných strán o nadhodnotených vplyvoch dravých vtákov na poľovnú zver/živočíchy a o alternatívnych metódach poľovného hospodárenia, ktoré sú priaznivé pre orla kráľovského
 4. Zvýšiť informovanosť verejnosti o význame ochrany orla kráľovského a o možných dôsledkoch prenasledovania.

Všetky ciele projektu budú splnené prostredníctvom nasledujúcich 13 aktivít:

Copyright © 2015. All Rights Reserved.