Monitoring populácie plamienky driemavej (Tyto alba)

Kluciaren budkaČíslo projektu: MČP: 563-2014-12

Hlavný riešiteľ: Veselovský Tomáš

Názov projektu: Monitoring populácie plamienky driemavej (Tyto alba)

Požadovaná suma: 500

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Cieľom projektu je monitoring plamienky driemavej a získanie údajov o početnosti a rozložení jej populácie na juhozápadnom Slovensku. Kontroly budú zamerané na preferované lokality hniezdenia, hlavne v areáloch poľnohospodárskych družstiev. S tým súvisí aj kontrola nevhodne skladovaných technických zariadení, ktoré často spôsobujú úhyn rôznych druhov živočíchov vrátane plamienky. Ďalším cieľom je zhromaždenie minimálne 150 vedeckých článkov (vo formáte pdf) o plamienke driemavej. Články budú dostupné pre členov RPS v elektronickej podobe.


Správa zo 17.6.2014 - novinky z Monitoringu plamienky:

  • aktuálne skontrolovaných 35 poľnohospodárskych družstiev v okresoch Nitra, Šaľa, Nové Zámky, Galanta
  • v rámci monitoringu sme navštívili aj tie družstvá, kde M. Dobrý vyvesoval búdky.

Prítomnosť kuvika sme zaznamenali na družstvách Močenok 3ex., Hájske 1 ex., Tešedíkovo 1 ex. (všade vyvesené búdky) a Čab 1ex.

  • v prípade nájdenia vhodných priestorov (nepoužívané podkrovia, budovy) sme sa dohodli s majiteľmi na vyvesení búdok (realizácia na jeseň 2014, jar 2015).

Znepokojujúcou správou je, že sme doteraz nezaznamenali živého jedinca plamienky driemavej.

Na viacerých poľnohospodárskych družstvách si spomínajú na hniezdenie plamienky v minulosti, ale za posledné roky o nej nevedia. Vývržky plamienky, ktoré sme našli, boli suché až rozpadnuté.

Fotografie:

- búdka v osade Kľučiareň - aktuálne obsadená holubmi

- staré vetracie šachty - potenciálne miesto hniezdenia plamienky

- kuvik na lokalite PD Močenok

Výsledky projektu: Reálny stav populácie plamienky driemavej na Slovensku nie je známy.Za posledných 20 rokov nebol na Slovensku realizovaný systematický monitoring hniezdnej populácie. Údaje o pozorovaní plamienky driemavej z ornitologických databáz Aves symfony a Birding neposkytujú potrebné informácie o jej rozšírení. Okrem toho, ich súčasťou je viacero informácií o náleze uhynutých alebo vyslabnutých jedincov. S monitoringom plamienky driemavej sme začali v poslednej dekáde mesiaca máj. Predpokladali sme, že v tejto dobe už budú vyliahnuté mláďatá. Chceli sme zamedziť vyrušovaniu samice na hniezde, v dôsledku čoho by mohol pár opustiť znášku.

Pri monitoringu sme sa zamerali na podkrovia a potenciálne hniezdiská v poľnohospodárskych budovách. Prioritne sme skontrolovali miesta, kde v poslednom desaťročí plamienka driemavá hniezdila, alebo kde boli realizované aktivity na podporu jej hniezdenia. Pri kontrole sme zaznamenávali aj nevhodne skladované technické zariadenia, ktoré často spôsobujú úhyn rôznych druhov živočíchov vrátane plamienky.

V rámci monitoringu sme navštívili 63 lokalít, z toho 60 poľnohospodárskych družstiev a 3 kostoly. Pobytové znaky (vývržky, trus alebo perie) sme našli na 10 lokalitách. V jednom prípade išlo o nález zabitej plamienky driemavej, zavesenej v podkroví hospodárskej budovy vo Veľkom Cetíne. V štyroch prípadoch (Malá Mužľa, Obid, Malé Ripňany, Tešedíkovo) sme našli veľké množstvo starých vývržkov v podkroví hospodárskych budov, čo svedčí o viacročnej prítomnosti plamienky driemavej. Pobytové znaky, ktoré sme počas monitoringu našli, neboli čerstvé. Vývržky už boli vysušené alebo rozpadnuté. Z toho usudzujeme, že plamienky driemavé uvedené lokality využívajú, ale v súčasnosti sa na lokalite nenachádzajú.

Počas monitoringu sa nám nepodarilo nájsť živého jedinca plamienky driemavej. Predpokladáme, že populácia plamienky driemavej sa momentálne nachádza v populačnom pesime v dôsledku poklesu hniezdnych možností a fluktuácie populácie hraboša poľného.

Na viacerých lokalitách sme zaznamenali prítomnosť iných druhov sov, myšiarky ušatej a kuvika plačlivého, ktorý podobne ako plamienka driemavá využíva podkrovné priestory na hniezdenie.

Počas monitoringu sme zaznamenali iba pár prípadov nevhodne skladovaných technických prvkov. Tieto prípady sme na mieste vyriešili.

Predpokladáme, že populácia plamienky driemavej sa momentálne nachádza v populačnom pesime. Jedným z riešení, ako tento stav zmeniť, je vyvesovanie hniezdnych búdok, ktoré predstavujú podporný mechanizmus na úspešné vyvedenie mláďat, zabraňujú predácii a úhynu mláďat v dôsledku nevhodného výberu miesta na hniezdenie. Počas monitoringu sme nadväzovali kontakty s majiteľmi a správcami poľnohospodárskych družstiev, viacerí z nich boli ochotní poskytnúť priestor na vyvesenie búdok.

Mapa: lokality monitoringu plamienky driemavej

MCP2014-veselovsky

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd