Divočina na hranici

Viete, že aj na Slovensku sú miesta, kde prežívajú jedinečné druhy – tu a nikde inde? Takým je i Chránené vtáčie územie Sysľovské polia. Paradoxne, táto vzácna lokalita čelí obrovskému tlaku ľudí.

Chránené vtáčie územie Sysľovské polia sa nachádza na trojhraničí Slovenska Maďarska a Rakúska.

Je poslednou lokalitou pravidelného výskytu dropa veľkého a sokola červenonohého na Slovensku.

Zároveň je to miesto atakované nelegálnou návštevnosťou, čo spôsobuje vyrušovanie oboch druhov. V mimohniezdnom období sa jedná o zimujúcu populáciu (drop), resp. jedince odpočívajúce počas jesennej migrácie (sokol červenonohý).

 

V období od júna 2019 do novembra 2020 je o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Sysľovské polia postarané aj vďaka projektu Divočina na hranici. Rovnako sú v rámci projektu realizované aktivity pre ochranu prírody v Národnom parku Fertő-Hanság v Maďarsku.

visegrad fund logo blue 800px 1

Riešiteľom projektu je Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a maďarská organizácia pre ornitológiu a ochranu prírody (MME).

Projekt je spolufinancovaný Vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

 

Mladata sokol cervenonohy Jozef Chavko web

Prečo je projekt dôležitý?

Projekt sa zameria na zlepšenie prístupu najmä miestnej komunity k hodnotným oblastiam v ich okolí. V súčasnosti ľudia žijúci v blízkosti CHVÚ Sysľovské polia navštevujú územie z dôvodu rekreácie. Obmedzenia v dôsledku ochrany prírody sa často nedodržiavajú, pretože ľudia nemajú dostatok informácií o prírodnom význame tejto oblasti. Ich postoj je skôr negatívny z dôvodu nedostatku povedomia, porozumenia a vzájomnej komunikácie. Vyrušovanie vtáčích druhov, ktoré sa tu vyskytujú, vedie k neúspešnosti hniezdenia, resp. k strate energie, potrebnej na prežitie v zime. Najmä v prípade vzácnych druhov, ako je napríklad sokol kobcovitý (červenonohý), sa môže jednať o vplyv na celú populáciu (v roku 2018 tu hniezdilo iba 18 párov a ide zároveň o jediné známe hniezdisko daného druhu na Slovensku). Táto hrozba sa týka aj kriticky ohrozeného dropa veľkého, najmä v zimnom období. V minulosti umiestnila RPS v území infotabule a piktogramy, o význame lokality informujeme prostredníctvom médií, online je dostupný film o sokolovi červenonohom.

Čo je cieľom projektu?

Našim cieľom je zlepšiť vzťah lokálnej komunity, prostredníctvom zapojenia do praktických aktivít. Miestnym ľuďom sa ponúkne možnosť priamo sa zúčastniť na konkrétnych akciách zameraných na výskum a praktickú ochranu, ako sú:

1. Online mapa hotspotov pre návštevníkov s titulom „Ďakujeme, že sa pozeráte - z bezpečnej vzdialenosti“. Táto mapa bude prezentovať najzaujímavejšie miesta na Sysľovských poliach a priľahlom území v Maďarsku a miesta, kde môžu ľudia pozorovať vzácne druhy z bezpečnej vzdialenosti. Na prípravu tejto mapy budú aktualizované údaje o výskyte viacerých druhov za účasti miestnej komunity.

2. Ak neprídu vaši k našim - prehliadky s prezentáciou aktivít, promo videí online s cieľom vysvetliť dôležitosť obmedzenia pohybu v rámci tejto konkrétnej oblasti (napr. kontrola hniezdnych búdok, krúžkovanie mláďat atď.). - Inštalácia 15 búdok v pohraničnom regióne SK - HU (Národný park Fertő-Hanság) a priamy prenos z jednej obsadenej búdky.

3. Aktívna účasť na workshopoch - zlepšovanie podmienok pre voľne žijúce druhy v teréne. To bude zahŕňať vytvorenie malých mokradí, stien pre plazy atď. Vytvorený bude návod na realizáciu opatrení, ktorý bude k dispozícii v troch jazykoch – slovenskom, maďarskom a českom.

Čo sa nám už podarilo

  • Začiatkom decembra 2019 sme umiestnili 15 búdok v maďarskom národnom parku Fertő-Hanság, pri hranici so Slovenskom. Cieľom je umožniť populácii zo Slovenska rozšíriť sa aj na nové územia.
  • Na jar 2020 sme spustili online prenos hniezdenia myšiarky ušatej, sokola červenonohého a sokola myšiara. Postupne boli tromi kamerami monitorované štyri hniezda. Zábery priniesli poznatky, ktoré prekvapili aj nás, obyvatelia búdok si získali priazeň širokej verejnosti. Všetky zaujímavosti sa dozviete v tejto tlačovej správe
  • Vďaka projektu prebieha od mája intenzívny monitoring hniezdnej populácie sokola červenonohého, predpokladané výsledky hniezdenia sú 19 párov a približne 40 mláďat, presné čísla budú známe na konci sezóny.

 

Niektoré z predošlých aktivít

Nadacia EPH logo

 

Od augusta 2019 do novembra 2019 sa tu s podporou Nadácie EPH realizoval projekt "Syslovské polia - ďakujeme, že sa pozeráte". V rámci projektu sa realizovala 26. októbra exkurzia s cieľom pozorovať dropy a ostatné druhy vtáčej ríše v území. Napriek nepriaznivému počasiu sa exkurzie zúčastnilo približne 60 ľudí.

Na miesto, kde je povolený vstup, sme za účasti zástupcov Štátnej ochrany prírody SR umiestnili dve gabiónové lavičky, ktoré môžu zároveň slúžiť aj pre jašterice. Na inštaláciu je tiež pripravená obojstranná, dvojjazyčná informačná tabuľa a stojan na bicykle. Okrem toho boli na lokalite vysadené stromy (jablone a hrušky).

Syslovske polia infotabula mala SK

 

Syslovske polia infotabula mala DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt LIFE na ochranu sokola červenonohého

Projekt BSK

Názov programu:
Dotácia Bratislavského samosprávneho kraja
Partner projektu: Bratislavský samosprávny kraj
Donor:
Bratislavský samosprávny kraj
Téma:
druhová ochrana, výskum
Status:
ukončený
Zahájenie:
01.08.2016
Ukončenie:
15.11.2016


Infotabula Syslaky

Informačná tabuľa osadená v rámci projektu