nase sk dravce2

nase sk sovy2

Zaregistrujte sa na odber Spravodaja RPS.

Po registrácii Vám budeme každý mesiac posielať novinky o našej činnosti.

Používateľ vyplnením a potvrdením registračného formulára na internetovej stránke www.dravce.sk občianskeho združenia OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, registrovaného v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej správy pod číslom VVS 1-900/90-15979, so sídlom Trhová 54, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31797717, DIČ: 2021518851 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „RPS“) výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že:

  • má viac ako 16 rokov,
  • má záujem o zasielanie informácií, noviniek, ponúk, oznámení, žiadostí, spravodaja, newsletterov a ďalších dokumentov a informácií o činnostiach, aktivitách a projektoch Prevádzkovateľa (ďalej spoločne len „Informácie“) a súčasne súhlasí so zasielaním Informácií prostredníctvom listovej pošty, elektronickej pošty, SMS správ a priamym telefonickým oslovením používateľovi, vrátane zasielania nevyžiadaných e-mailov, SMS správ alebo telefonického kontaktovania používateľa smerujúceho k osloveniu používateľa a oboznámenia používateľa s Informáciami v zmysle zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku