nase sk dravce2

nase sk sovy2

Záchrana populácie haje červenej na Slovensku

Pravidelné monitorovanie stavu populácie a realizácia ochranárskych opatrení vedúcich k stabilizácii populácie kriticky ohrozeného druhu

Ciele projektu:

  • monitoring hniezdneho rozšírenia haje červenej (Milvus milvus)
  • zabezpečenie manažmentu a odbornej starostlivosti hniezdnej populácie za účelom zvýšenia produktívnosti existujúcich hniezdnych párov
  • posilnenie a stabilizácia genofondu populácie tohto kriticky ohrozeného druhu na území Slovenska
  • vypracovanie podkladov akčného plánu záchrany haje červenej pre potreby Štátnej ochrany prírody
  • prispieť k naplneniu cieľov Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.