nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring a manažment populácie orla skalného na Slovensku

Zelený projekt 2006, Ministerstvo zivotneho prostredia

Orol skalný je kriticky ohrozený druh, je chránený našimi národnými a medzinárodnými právnymi predpismi. Patrí medzi anexové kritériové druhy pre ktoré sa vyhlasujú Chránené vtáčie územia v zmysle Smernice Rady európy 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov. Populácia orla skalného je dlhodobo monitorovaná (od r. 1994) na území Slovenska v celom areáli rozšírenia. Celková populácia na Slovensku sa odhaduje na cca 100 párov. Pre zabezpečenie efektívnej ochrany tohto druhu je potrebné tento druh monitorovať, pre jeho vysokú zraniteľnosť predovšetkým priamymi antropickými vplyvmi (vykrádanie znášok a mláďat z hniezd) a pre jeho bioindikačný význam v karpatských ekosystémoch.

Ciele projektu

Celkovým cieľom projektu je zmapovať stav a vývoj populácie orla skalného na Slovensku, získať údaje o genetickej informácii a potravnej ekológii a následne prostredníctvom preventívnej a operatívnej ochrany druhu minimalizovať faktory ohrozenia. Cieľ projektu tak smeruje k naplneniu priorít záchrany populácie orla skalného na Slovensku a k celkovému posilneniu západokarpatskej populácie druhu.

Čiastkové ciele projektu:

  • zmapovať jednotlivé hniezdiská orlov skalných,
  • lokalizovať a vytipovať najviac ohrozené hniezda vyberané človekom, za účelom zabezpečenia ich následného stráženia,
  • kontrolovať a sledovať úspešnosť vylietavania mláďat, zisťovať príčiny strát počas hniezdneho obdobia,
  • stabilizovať hniezda (ich upevňovanie a ochrana pred spadnutím), znemožňovať hniezdenia na nevyhovujúcich hniezdach,
  • zisťovať potravnú ekológiu,
  • odoberať vzorky (perie a krv) za účelom DNA analýz, ktoré slúžia na identifikáciu jedincov a pre účely kontroly v zajatí držaných jedincov,
  • preventívne a operatívne zasahovať pri všetkých aktuálnych problémoch ochrany tohto druhu v spolupráci s príslušnými zložkami ŠOP SR (zabezpečenie vylúčenia lesohospodárskych činností, výstavby ciest, usmerňovanie turisticko- rekreačných činností, stabilizácia a úprava hniezd, atď.).

Copyright © 2015. All Rights Reserved.