nase sk dravce2

nase sk sovy2

Vtáky a elektrické vedenia - riešiteľný problém (seminár)

Varín, 22.11.2006

Dňa 22.11.2006 sa vo Varíne konal pracovný seminár s názvom „Vtáky a elektrické vedenia - riešiteľný problém“, zorganizovaný Štátnou ochranou prírody SR a Ochranou dravcov na Slovensku vrámci projektu Life-Nature „Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát“. Medzi účastníkmi pracovného seminára boli zástupcovia ŠOP SR, RPS, energetických spoločností (VSE, ZSE, SSE), SAŽP, SOS.

Odznené prezentácie:

Elektrické vedenia z celoslovenského pohľadu

 • Adamec: Problematika elektrických vedení z pohľadu ochrany prírody
 • Chavko, Siryová: Stĺpy smrti - ich minulosť, prítomnosť a budúcnosť
 • Hapl: Aktuálne poznatky o úhyne vtáctva na 22 kV vedeniach a riešenie problému na území Slovenska
 • Števka, Majerík, Buzek: Starostlivosť o životné prostredie v Stredoslovenskej energetike a.s. – ochrana avifauny
 • Praščák: Ochrana prírody a krajiny v zásobovacej oblasti Východoslovenskej energetiky

Problematika elektrických vedení na regionálnej úrovni

 • Hapl: Riešenie problému úhynu vtáctva na 22 kV v územnej pôsobnosti Správy NP Muránska planina
 • Galčík: Príspevok k problematike úhynu vtáctva pod el. vedením v pôsobnosti Správy NP Malá Fatra
 • Kicko: Niekoľko výsledkov z monitoringu stĺpov vo Zvolenskej kotline 2004/2005

Nové možnosti technického riešenia – prezentácia spojená s praktickými ukážkami

 • Kučera, Chavko: Modifikácia hrebeňových zábran - ekochráničky
 • Medňanský, Šefčík, Nováková, Šandrik: výsledkov spolupráce ZSE a FEI STU pri testovaní prieraznosti nových typov zábran
 • Kopiar: Návrhy nových možností riešenia

Účastníci pracovného seminára sa zhodli na nasledovných záveroch:

§ problematika VVN:

 • účastníci si uvedomujú potrebu riešenia problematiky nárazu vtáctva do vodičov VVN – RPS (ŠOP SR) zašle energetikám návrhy riešení, so zadefinovaním problému

§ trasy VN – návrh nového typu konzoly pre vzdušné elektrické vodiče:

 • BIRD-FRIENDLY: považujeme za momentálne najvhodnejšie riešenie, odporúča sa jeho inštalácia. Trasy el. vedení s novými konzolami budú monitorované ochranou prírody za účelom ich ďalšieho vylepšenia (napr. zabezpečenie stredného vodiča)
 • ANTI-BIRD (pařát): bude sa používať iba v lesných priesekoch s použitím kruhových zábran na krajných vodičoch – zúži sa šírka prieseku
 • na novoprojektovaných trasách el. vedenia sa nebudú používať rovinné konzoly s podpernými izolátormi – požiadavka ŠOP SR
 • hľadanie a používanie nových technických riešení netypických stĺpov (podperné body napr. odbočky, križovatky, rozpojovacie body, transformátory, a pod.) – po spoločnom odsúhlasení

§ trasy VN – návrh nových typov zábran na 22 kV stĺpov:

 • kým nebude certifikovaný, odsúhlasený a používaný iný vhodný typ zábran, budú sa používať aj naďalej hrebeňové zábrany
 • hrebeňové zábrany sa odporúča aj naďalej používať na „netypických“ konštrukciách

§ spoločne sa budeme snažiť nájsť vhodnejšie ekologické riešenia na netypických stĺpoch

 • predstavené nové typy kruhových zábran (Ring Console) sú všeobecne akceptované a je potrebné dokončiť ich vývoj (upraviť uchytenie tak, aby bola možná kontrola stavu, údržby a montáž pod napätím)
 • predstavené nové typy ekochráničiek sú všeobecne akceptované a je potrebné dokončiť ich vývoj (predĺžiť spodný záhyb a spevniť „orlí zub“)
 • do 20.12.2006 zašle ŠOP SR a RPS energetikám zoznam zábran, ktoré sú vhodné z ekologického a technického hľadiska ... (podľa priorít)

§ pri posudzovaní vhodnosti zábran sa berú do úvahy kritériá:

 • ekologické (ochrana vtáctva) – ŠOP SR, RPS
 • ekonomické (cena zábrany) - výrobcovia
 • technické
 • možnosť montáže pod napätím – distribučné energetické spoločnosti, výrobcovia

§ ochrana prírody a distribučné energetické spoločnosti si budú navzájom vymieňať informácie a negatívne zistenia, vrátane fotografickej dokumentácie

§ z praktického hľadiska je potrebné, aby do budúcnosti bolo možné z GIS distribučných energetických spoločností dosiahnuť výstupy vo forme:

 • trasa el. vedenia, vrátane jednotlivých stĺpov
 • typ konkrétnych stĺpov, typ konzoly, prípadne typ zábrany

§ akékoľvek informácie o nových konštrukčných typoch a modifikáciách podperných bodov elektrických vedení budú vzájomne odkonzultované

§ každoročne budú vymenené informácie o aktuálnom stave inštalácie za predchádzajúci kalendárny rok na úrovni trás el. vedeníCopyright © 2015. All Rights Reserved.