VII. Medzinárodná konferencia o ochrane orla kráľovského

Názov programu:
Standard Grants / Štandardné granty
Partner projektu: MME/BirdLife Hungary
Czech Society for Ornithology
Donor:
Medzinárodný višegrádsky fond
  Ochrana dravcov na Slovensku
Téma:
druhová ochrana, medzinárodná spolupráca
Status:
aktuálny
Zahájenie:
01.06.2013
Ukončenie:
31.03.2014