Divočina na hranici

Mladata sokol cervenonohy Jozef Chavko webViete, že aj na Slovensku sú miesta, kde prežívajú jedinečné druhy – tu a nikde inde? Takým je i Chránené vtáčie územie Sysľovské polia. Paradoxne, táto vzácna lokalita čelí obrovskému tlaku ľudí.

Chránené vtáčie územie Sysľovské polia sa nachádza na trojhraničí Slovenska Maďarska a Rakúska.

Je poslednou lokalitou pravidelného výskytu dropa veľkého a sokola červenonohého na Slovensku.

Zároveň je to miesto atakované nelegálnou návštevnosťou, čo spôsobuje vyrušovanie oboch druhov. V mimohniezdnom období sa jedná o zimujúcu populáciu (drop), resp. jedince odpočívajúce počas jesennej migrácie (sokol červenonohý).

 

visegrad fund logo blue 800px 1

V období od júna 2019 do novembra 2020 bolo o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Sysľovské polia postarané aj vďaka projektu Divočina na hranici. Rovnako boli v rámci projektu realizované aktivity pre ochranu prírody v Národnom parku Fertő-Hanság v Maďarsku.

Riešiteľom projektu je Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a maďarská organizácia pre ornitológiu a ochranu prírody (MME).

Projekt je spolufinancovaný Vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

 

Prečo bol projekt dôležitý?

Projekt sa zameria na zlepšenie prístupu najmä miestnej komunity k hodnotným oblastiam v ich okolí. V súčasnosti ľudia žijúci v blízkosti CHVÚ Sysľovské polia navštevujú územie z dôvodu rekreácie. Obmedzenia v dôsledku ochrany prírody sa často nedodržiavajú, pretože ľudia nemajú dostatok informácií o prírodnom význame tejto oblasti. Ich postoj je skôr negatívny z dôvodu nedostatku povedomia, porozumenia a vzájomnej komunikácie. Vyrušovanie vtáčích druhov, ktoré sa tu vyskytujú, vedie k neúspešnosti hniezdenia, resp. k strate energie, potrebnej na prežitie v zime. Najmä v prípade vzácnych druhov, ako je napríklad sokol kobcovitý (červenonohý), sa môže jednať o vplyv na celú populáciu (v roku 2018 tu hniezdilo iba 18 párov a ide zároveň o jediné známe hniezdisko daného druhu na Slovensku). Táto hrozba sa týka aj kriticky ohrozeného dropa veľkého, najmä v zimnom období. V minulosti umiestnila RPS v území infotabule a piktogramy, o význame lokality informujeme prostredníctvom médií, online je dostupný film o sokolovi červenonohom.

Čo bolo cieľom projektu?

Našim cieľom je zlepšiť vzťah lokálnej komunity, prostredníctvom zapojenia do praktických aktivít. Miestnym ľuďom sa ponúkne možnosť priamo sa zúčastniť na konkrétnych akciách zameraných na výskum a praktickú ochranu, ako sú:

1. Online mapa hotspotov pre návštevníkov s titulom „Ďakujeme, že sa pozeráte - z bezpečnej vzdialenosti“. Táto mapa bude prezentovať najzaujímavejšie miesta na Sysľovských poliach a priľahlom území v Maďarsku a miesta, kde môžu ľudia pozorovať vzácne druhy z bezpečnej vzdialenosti. Na prípravu tejto mapy budú aktualizované údaje o výskyte viacerých druhov za účasti miestnej komunity.

2. Ak neprídu vaši k našim - prehliadky s prezentáciou aktivít, promo videí online s cieľom vysvetliť dôležitosť obmedzenia pohybu v rámci tejto konkrétnej oblasti (napr. kontrola hniezdnych búdok, krúžkovanie mláďat atď.). - Inštalácia 15 búdok v pohraničnom regióne SK - HU (Národný park Fertő-Hanság) a priamy prenos z jednej obsadenej búdky.

3. Aktívna účasť na workshopoch - zlepšovanie podmienok pre voľne žijúce druhy v teréne. To bude zahŕňať vytvorenie malých mokradí, stien pre plazy atď. Vytvorený bude návod na realizáciu opatrení, ktorý bude k dispozícii v troch jazykoch – slovenskom, maďarskom a českom.

 

Výsledky, úspechy, výstupy projektu Divočina na hranici

 

Monitoring sokola červenonohého v roku 2019

V roku 2019 prileteli sokoly na hniezdisko v tradičnom termíne – 23. apríla. Spolu sme zaznamenali na Slovensku 25 párov, pričom až 24 práve v CHVÚ Sysľovské polia. Z nich úspešne hniezdilo 21 párov (20 párov v búdkach a 1 pár si vybral hniezdo vrany). Odchovali spolu 71 mláďat, pričom všetky sme označili aj odčítacími krúžkami. Historicky po prvýkrát sme zaznamenali úspešné vyletenie piatich mláďat z jedného hniezda. Vysoká produktivita (počet mláďat), ako aj pomerne vysoký počet hniezdiacich párov pravdepodobne do veľkej miery súvisel s gradáciou hraboša poľného na juhozápadnom Slovensku v sledovanej sezóne. Celkový počet párov bol najviac od roku 2004, odkedy bola venovaná zvýšená pozornosť tejto izolovanej populácii na juhozápadnom Slovensku.

divocina na hranici 1

Päť mláďat sokola červenonohého v hniezde vrany (foto: Jozef Chavko)

Nové hniezdne možnosti

Začiatkom decembra 2019 sme umiestnili 15 búdok v maďarskom národnom parku Fertő-Hanság, pri hranici so Slovenskom. Cieľom je umožniť populácii zo Slovenska rozšíriť sa aj na nové územia. Nesmierne nás teší, že v tomto vetrolame zahniezdil hneď v nasledujúcom roku jeden pár sokola červenonohého!

Online prenos hniezdenia sokolov a myšiarky ušatej

Na jar 2020 sme spustili online prenos hniezdenia myšiarky ušatej, sokola červenonohého a sokola myšiara. Postupne boli tromi kamerami monitorované štyri hniezda. Zábery priniesli poznatky, ktoré prekvapili aj nás, obyvatelia búdok si získali priazeň širokej verejnosti. Všetky zaujímavosti sa dozviete v tejto tlačovej správe. Celkovo sme zaznamenali viac ako 6 642 000 pozretí z viac ako 30 štátov!

Monitoring sokola červenonohého v roku 2020

Vďaka projektu prebiehal aj v roku 2020 od mája intenzívny monitoring hniezdnej populácie sokola červenonohého. V tomto roku sme predpokladali nižší počet párov, vzhľadom k nižšej potravnej ponuke (predovšetkým stavu hraboša). Očakávania sa naplnili – celkovo sme na Slovensku zaznamenali hniezdenie 20 párov, pričom až 19 párov hniezdilo v CHVÚ Sysľovské polia. Všetky páry okrem jedného hniezdili v búdkach. 14 párov hniezdilo úspešne, odchovali 35 mláďat. Zaujímavosťou je neskorý prípad hniezdenia jedného páru, ktorého mláďatá vyleteli až začiatkom septembra.

divocina na hranici 2

Jedno mláďat, ktoré vyleteli zo stračieho hniezda 3.9.2020 (foto: Jozef Chavko)

Oázy biodiverzity - vodné plochy a múriky pre obojživelníky a plazy

V auguste 2020 došlo k potenciálnemu zlepšeniu najmä potravných možností (nie len) pre cieľový druh. V CHVÚ boli vybudované štyri kamenné steny pre plazy (prednostne pre jašterice) a tri mokrade, s cieľom zvýšenia miestnej biodiverzity a spestrenia krajinných prvkov. Najmä vodné prvky v okolitej krajine takmer úplne absentujú, pričom výskyt obojživelníkov bol priamo (akusticky rosnička), alebo nepriamo (vo vývržkoch výskyt hrabavky) dokázaný. Taktiež výskyt plazov je v CHVÚ dlhodobo dokladovaný (najmä jašterica obyčajná). V rámci projektu vznikla aj brožúra, ktorá prezentuje jednoduchý manuál, ako múriky či mokrade vytvoriť.

divocina na hranici 3

Jedna zo štyroch vybudovaných stien pre plazy (foto: Jozef Chavko)

divocina na hranici 4

Posledná z troch vybudovaných mokradí pri napúšťaní (foto: Jozef Chavko)

Terénne exkurzie pre žiakov miestnych základných škôl

Z hľadiska environmentálnej výchovy boli významné tri exkurzie, prednostne určené pre deti z blízkeho okolia. Tri terénne vychádzky, realizované v spolupráci so ZŠ v Rusovciach, predstavili prírodné hodnoty CHVÚ, s dôrazom na vtáctvo. Deti dostali tiež informácie o tom, prečo je dôležité územie chrániť a aké podmienky v území platia z dôvodu ochrany prírody, napríklad čo sa týka podmienok vstupu (ako? kedy? kam?). Celkovo sa exkurzii zúčastnilo viac ako 100 detí.

divocina na hranici 5

Jesenná exkurzia žiakov do CHVÚ Sysľovské polia (foto: Ján Dobšovič)

Migrujúce sokoly na nocoviskách - monitoring

Počas migrácie od augusta do októbra boli v rokoch 2019 aj 2020 monitorované nocoviská sokola červenonohého, pričom najpočetnejšie sa druh vyskytoval v CHVÚ Sysľovské polia (323 jedincov, 85% z celkového počtu zaznamenaného na Slovensku). Význam tejto lokality podporuje aj fakt, že sokoly často nocovali na rovnakých miestach, kde časť populácie aj hniezdila a kde sokoly nocovali aj v predchádzajúcich rokoch. Bývalé hniezdiská v CHVÚ Úľanská mokraď aj CHVÚ Dolné Považie boli využívané sokolmi už len sporadicky. Naopak, migračná zastávka na Turci je naďalej pravidelne, aj keď nepočetne využívaná, rovnako sa potvrdila migrácia cez Liptov.

(Dobré) sokoly sa vracajú

V CHVÚ Sysľovské polia sa v priebehu rokov 2019 a 2020 podarilo zaznamenať viac ako 50 spätných hlásení jedincov s krúžkami. Ide jednoznačne o najúspešnejšie obdobie z hľadiska odčítania krúžkov. Prevažne išlo o jedince, ktoré sme označili na tej istej lokalite ako mláďatá. Okrem toho boli identifikované dve mláďatá, ktoré sa vyliahli v tomto roku v Maďarsku a boli lokalizované v CHVÚ Sysľovské polia (9, resp. 129 kilometrov od miesta vyliahnutia). Prvýkrát boli na našom území odčítané jedince pôvodom z oblasti Parmy v Taliansku, kde lokálna populácia vykazuje nárast.

divocina na hranici 6

Juvenil sokola červenonohého označený v búdke v Taliansku, pozorovaný v CHVÚ Sysľovské polia (foto: Jozef Chavko)

Výsledky maďarských partnerov

V Maďarsku bol v predchádzajúcich rokoch realizovaný systematický monitoring sokola červenonohého v oblasti Jászág (centrálne Maďarsko). Podrobnosti o výsledku monitoringu si môžete prečítať v TEJTO štúdii.

Podrobnosti o stave hniezdnej aj migrujúcej populácie na Slovensku a v Maďarsku

Podrobnosti o stave hniezdnej aj migrujúcej populácie na Slovensku a v Maďarsku nájdete TU.

 Mapa distribúcie hniezdnej a migrujúcej populácie sokola červenonohého pre územie Slovenska a Maďarska

Na základe aktuálnych poznatkov sme pripravili mapu distribúcie hniezdnej a migrujúcej populácie sokola červenonohého pre územie Slovenska a Maďarska

Hniezdiska legenda

Plná veľkosť obrázku

Plná veľkosť obrázku

 

 

Niektoré z predošlých aktivít

Nadacia EPH logo

 

Od augusta 2019 do novembra 2019 sa tu s podporou Nadácie EPH realizoval projekt "Syslovské polia - ďakujeme, že sa pozeráte". V rámci projektu sa realizovala 26. októbra exkurzia s cieľom pozorovať dropy a ostatné druhy vtáčej ríše v území. Napriek nepriaznivému počasiu sa exkurzie zúčastnilo približne 60 ľudí.

Na miesto, kde je povolený vstup, sme za účasti zástupcov Štátnej ochrany prírody SR umiestnili dve gabiónové lavičky, ktoré môžu zároveň slúžiť aj pre jašterice. Na inštaláciu je tiež pripravená obojstranná, dvojjazyčná informačná tabuľa a stojan na bicykle. Okrem toho boli na lokalite vysadené stromy (jablone a hrušky).

Syslovske polia infotabula mala SK

Syslovske polia infotabula mala DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt LIFE na ochranu sokola červenonohého

Projekt BSK

Názov programu:
Dotácia Bratislavského samosprávneho kraja
Partner projektu: Bratislavský samosprávny kraj
Donor:
Bratislavský samosprávny kraj
Téma:
druhová ochrana, výskum
Status:
ukončený
Zahájenie:
01.08.2016
Ukončenie:
15.11.2016


Infotabula Syslaky

Informačná tabuľa osadená v rámci projektu