nase sk dravce2

nase sk sovy2

Stĺpy smrti

Projekt "Stĺpy smrti"

- ochrana vtáctva pred smrtiacimi účinkami elektrickej energie na konštrukciách 22 kV vonkajších elektrických vedení na území Slovenska.

Dosiahnuté výsledky

Na celom území Slovenska boli vytipované oblasti výskytu kriticky ohrozených druhov dravých vtákov s prioritou na chránené územia. Celkovo bolo vytipovaných spolu 40 km trás elektrických vedení v rozsahu možností rozpočtu projektu. Osobitný dôraz bol kladený na oblasti trvalého výskytu - domovských okrskov a lovných teritórií ohrozených druhov orla kráľovského, orla skalného a veľkých sokolov, sokola rároha a sokola sťahovavého.

Rovnako boli vytipované trasy vedení v oblasti východného a západného Slovenska v priamej blízkosti umelo vytvorených hniezdisk sokolov rárohov. V tomto prípade išlo o populáciu, ktorá obsadila dané územie len vďaka odbornému manažmentu ochrany a dosť často boli vyvedené mláďatá usmrtené, alebo zranené na nebezpečných konštrukciách konzol elektrických vedení. Monitoring a mapovanie trás sa paralelne uskutočňovalo na celom území Slovenska a jeho výsledkom sú získané podklady, ktoré aj v najbližších rokoch budú dôležitou súčasťou odborného manažmentu ochrany vzácnych a ohrozených druhov. Okrem toho boli získané cenné poznatky o výskyte záujmových druhov našej fauny. Závažné bolo aj zistenie o nedostatočnej konštrukčnej výške zubov hrebeňových zábran, vďaka ktorému sme navrhli zmenu konštrukčného riešenia a na predmetné lokality už boli osádzané konštrukčne dokonalé zábrany.

Po dokončení mapových podkladov monitoringu trás sme so zástupcami jednotlivých regiónov dohodli harmonogram dodávok a postupu montáže hrebeňových zábran na vytipovaných trasách. Vo väčšine prípadov bol príspevok správcov sietí pre ekologizáciu elektrovodov poskytnutý formou znášania nákladov spojených s montážou a používaním montážnej techniky (autožeriav, zdvíhacie plošiny). Tieto náklady často presahovali výšku nákladov na nákup hrebeňových zábran. Predpokladaná životnosť hrebeňových zábran sa odhaduje na 50 - 60 rokov a po tomto období dôjde k úplnej výmene "stĺpov smrti" za ekologicky nezávadné konštrukcie.

Zámery a ciele projektu ale aj ďalšie aktivity našej organizácie sme prezentovali na medzinárodnej konferencii zameranej na ochranu dravcov a sov, ktorá sa konala 21. - 26. 9. 1999 v Mikulove v Českej republike. Konferencie sa zúčastnilo zhruba 100 účastníkov z ČR, Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska, Francúzska, Grécka, Talianska, Španielska, Anglicka, Kanady, USA a Izraela. Projekt predstavený našou organizáciou sa stretol so širokým ohlasom u zahraničných odborníkov, pretože znamená riešenie tohoto celoeurópskeho problému. Už priamo na konferencii boli predrokované možnosti uplatnenia projektu v ďalších štátoch Európy.

Realizácia projektu je konkrétnym naplnením podmienok Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku schválenou vládou Slovenskej republiky dňa 1.apríla 1997 uznesením č. 231.

Program projektu ako jeden z mála preukázal mimoriadny význam aj v oblasti praktickej náplne podmienok vyplývajúcich z dikcie Medzinárodného dohovoru o ochrane biodiverzity podpísanej prezidentom Slovenskej republiky 23. augusta 1994 na základe uznesenia NR SR č. 556/1994. Nemenej významným boli nepriame dôsledky projektu ako napríklad zvyšovanie ekologického vedomia v prostredí priemyselných energetických štruktúr a vytvorenie vzácnej a dôležitej formy spolupráce medzi troma subjektami v oblasti mimovládnej organizácie, priemyslu a štátnej ochrany prírody.

Trvanie projektu: 1999 - 2000, územie Slovenska
Úloha našej organizácie: vedúci manažér
Projektové náklady: 537 500 Sk
Projekt finančne podporil:
British Embassy Bratislava, Know How Found
Panská 16, 811 01 Bratislava, tel.: +421 7 5449632
Výška príspevku: 537 500 Sk

Copyright © 2015. All Rights Reserved.