Podpora hniezdnych možností pre výrika lesného

Donor:
RPS + individuálni darcovia
Cieľový druh:
Výrik lesný (Otus scops)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie: 1.4.2006
Ukončenie: 
31.12.2006