nase sk dravce2

nase sk sovy2

Súhlas používateľa so zasielaním spravodaja RPS a iných informácií o RPS (eshop)

Používateľ vyplnením a potvrdením objednávkového formulára na internetovej stránke www.dravce.sk občianskeho združenia OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, registrovaného v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej správy pod číslom VVS 1-900/90-15979, so sídlom Trhová 54, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31797717, DIČ: 2021518851 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „RPS“) výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že:

  • má viac ako 16 rokov,
  • berie na vedomie skutočnosť, že jeho osobné údaje v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári budú RPS ako prevádzkovateľom spracúvané:

- v súlade s článkom 6, bod 1, písm. b) Nariadenia („spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba...“), a to na účely plnenia práv a povinností z kúpnej zmluvy, 

- v súlade s článkom 6, bod 1, písm. f) Nariadenia („spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana...“), a to na účely marketingového oslovovania, zasielaním noviniek, spravodajov, informácií o činnostiach, aktivitách a projektoch RPS a pod.,

  • o podmienkach spracovania svojich osobných údajov v informačných systémov RPS bol pred vyplnením predmetného formulára informovaný.

Nákupný košík

0 Tovar - 0.00 EUR
Choď do košíku

Odoslaním objednávkového formulára vyjadrujem súhlas so zasielaním spravodaja RPS a iných informácií o RPS tu. Okrem ochrany vtáctva, je aj ochrana vášho súkromia pre nás jednou z najvyšších priorít. Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené. Preto si toto oznámenie prečítajte pozorne. 

Tovar zatiaľ posielame iba v rámci Slovenska

Copyright © 2015. All Rights Reserved.