nase sk dravce2

nase sk sovy2

OZNÁMENIE (INFORMÁCIE) O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Kto je prevádzkovateľom?

Občianske združenie OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, registrované v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej správy pod číslom VVS 1-900/90-15979, so sídlom Trhová 54, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31797717, DIČ: 2021518851, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421 911 882 626 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „RPS“) je v súlade s článkom 4, bod 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016//679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) prevádzkovateľom, keďže sám určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

2. Kto je dotknutou osobou?

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva RPS vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.
Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

 • fyzické osoby v postavení sympatizantov (na základe slobodného rozhodnutia stať sa sympatizantom, splnením podmienok Prevádzkovateľa)
 • fyzické osoby - sympatizanti ktorí vyplnili / vyplnia prihlasovací formulár pre účely marketingového oslovovania (zasielanie noviniek, informácií o činnosti RPS a pod.)
 • fyzické osoby – členovia RPS (na základe prihlášky a schválenia Výborom RPS v súlade so Stanovami RPS)
 • fyzické osoby v postavení odberateľov spravodaja (informačného mesačníka o činnosti RPS), pre účely marketingového oslovovania (zasielanie noviniek, informácií o činnosti RPS a pod.)
 • fyzické osoby – kupujúci, ktorí prostredníctvom e-shopu uzatvorili /uzatvoria s RPS kúpnu zmluvu
 • fyzické osoby – návštevníci e-shopu, ktorí vyplnili / vyplnia prihlasovací formulár pre účely marketingového oslovovania (zasielanie noviniek, informácií o činnosti RPS a pod.)
 • fyzické osoby – darcovia (na základe darovacích zmlúv, uzatvorených cez on-line portály, konkludentne a pod.)
 • fyzické osoby – dobrovoľníci (na základe dobrovoľníckej zmluvy)
 • fyzické osoby – zamestnanci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti, príp. dohody o vykonaní práce)

3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sme doteraz získavali na základe vášho prihlásenia na našom portáli prostredníctvom prihlasovacích, objednávkových alebo registračných formulárov, udelením súhlasu na našom portáli elektronicky alebo písomne, uzatvorením zmlúv/dohôd, a naďalej ich takto budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu. Jedná sa najmä o tieto účely:

p.č. Účel: Váš súhlas?

1. 

 • Uzatváranie kúpnych zmlúv prostredníctvom e-shopu
 • Uzatváranie darovacích zmlúv (konkludentne, príp. cez on-line portály)
 • Uzatváranie dobrovoľníckych zmlúv
 • Nie. Vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať za účelom plnenia kúpnej / darovacej / dobrovoľníckej zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Uzatvorenie týchto zmlúv je dobrovoľné, avšak z dôvodu vymedzenia zmluvných strán a plnenia povinností z nich, ste povinní svoje osobné údaje na tento účel poskytnúť.
 • Právnym základom je článok 6 bod 1. písm. b) Nariadenia, Občiansky zákonník a príslušné osobitné právne predpisy
 • Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia uvedených zmlúv
 

2. 

 • Uzatváranie dohôd o brigádnickej práci študentov, dohôd o pracovnej činnosti, príp. dohôd o vykonaní práce
 • Nie. Vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať za účelom plnenia našej zákonnej povinnosti.
 • Právnym základom je článok 6 bod 1. písm. c) Zákonník práce a príslušné osobitné právne predpisy
 • Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia uvedených dohôd

3. 

 • Evidencia členov RPS
 • Nie. Vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať za účelom plnenia práv a povinností člena RPS v súlade so Stanovami RPS
 • Právnym základom je článok 6 bod 1. písm. b) Nariadenia, Stanovy RPS a zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
 • Poskytnutie osobných údajov je podmienkou prijatia za člena RPS, voliť a byť volený do organizačných štruktúr RPS a pod.

4. 

 • Evidencia sympatizantov
 • Nie. Vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať za účelom plnenia vašich aj našich práv a povinností, ktoré vyplývajú z vášho postavenia sympatizanta podľa podmienok na www.dravce.sk (o nas/clenstvo/ako sa stat sympatizantom)
 • Právnym základom je článok 6 bod 1. písm. b) Nariadenia,
 • Poskytnutie osobných údajov je podmienkou plnenia práv a povinností zmluvných strán

5. 

 • Marketingové oslovovanie členov RPS, sympatizantov, darcov, dohodárov, dobrovoľníkov, kupujúcich v e-shope – zasielanie noviniek, zasielanie spravodajov, informácií o činnostiach, aktivitách a projektoch RPS a pod.
 • Nie. Spracúvanie Vašich osobných údajov na tieto marketingové účely je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov, ktoré sledujeme
 • Právnym základom je článok 6 bod 1. písm. f) Nariadenia
 

6. 

 • Marketingové oslovovanie – zasielanie noviniek, zasielanie spravodajov, informácií o činnostiach, aktivitách a projektoch RPS a pod.
 • Áno. Vaše osobné údaje na marketingové účely spracúvame len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať
 • Právnym základom je článok 6 bod 1. písm. a) Nariadenia

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia zmlúv a plnenia z týchto zmlúv, plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov.

Vaše osobné údaje na marketingové účely spracúvame len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (písomne na adrese RPS alebo zaslaním mailu na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). Marketingovým účelom je najmä naša činnosť spočívajúca v zasielaní noviniek (newsletter), ponúk, spravodajov a informácií o činnostiach, aktivitách a projektoch RPS alebo informovaní o možnosti prihlásiť sa do súťaží organizovaných RPS.

4. Aké vaše osobné údaje spracúvame / budeme spracúvať a ako?

RPS ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu údajov, ktoré dotknuté osoby poskytli Prevádzkovateľovi v registračnom/evidenčnom formulári / prihláške (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo).

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú v informačnom systéme RPS spracúvané výlučne na princípoch automatizovaného spracovania, vrátane profilovania.

5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení/povinní poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci a pod. alebo vášho súhlasu.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v mene RPS a sú povinní riadiť sa pokynmi RPS. V súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia, nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Ide najmä o tieto subjekty (vymenovať?)

6. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

V súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia, máte ako dotknutá osoba právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • žiadať opravu (aktualizáciu) vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli dané, príp. odvoláte súhlas s ich spracovaním, a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, alebo z dôvodov podľa článku 17 Nariadenia.
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť, alebo z dôvodov podľa článku 18 Nariadenia;
 • získať vami poskytnuté vaše osobné údaje v elektronickej alebo písomnej podobe a preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu (spôsobom, akým ste ho RPS poskytli). V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov budú vaše osobné údaje vymazané / zlikvidované v súlade s Nariadením a príslušnými právnymi predpismi;
 • namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (bližšie v bode 7. tohto oznámenia)
 • podať sťažnosť dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva (prístup, oprava, vymazanie, obmedzenie spracúvania, získanie a prenesenie, namietanie) si môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:

 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu RPS uvedenú v bode 9. tohto oznámenia;
 • správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 9. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť;

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do tridsiatich dní od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme vo veci takej žiadosti odmietnuť konať.

7. Ako môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov?

V súlade s článkom 21 Nariadenia, máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak nám táto povinnosť nebude vyplývať z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov môžete využiť v nasledovných prípadoch:

 • z vašich osobných dôvodov, ak sú vaše osobné údaje spracúvané RPS na účely oprávnených záujmov, ktoré RPS sleduje,
 • ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nasledovne:

 • osobné údaje z kúpnej / darovacej / dobrovoľníckej zmluvy a dohôd o brigádnickej práci študentov, dohôd o pracovnej činnosti, príp. dohôd o vykonaní práce po dobu 10 rokov v súlade s príslušnými daňovými a registratúrnymi právnymi predpismi
 • osobné údaje poskytnuté na marketingové účely po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov (kde je súhlas potrebný), alebo po dobu ich spracúvania podľa kategórie dotknutej osoby účelu podľa bodov 2. a 3. tohto oznámenia)
 • osobné údaje poskytnuté členmi RPS po dobu trvania členstva v RPS (zánik z dôvodov podľa Stanov RPS)
 • osobné údaje poskytnuté sympatizantmi po dobu, počas ktorej budú registrovaní ako sympatizanti.

9. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov RPS, môžete nás kontaktovať na nasledovných adresách:

OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU
Trhová 54, 841 01 Bratislava
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.