nase sk dravce2

nase sk sovy2

Slovak Raptor Journal

Obsah čísla 12/2018

Kouba M & Tomášek V: Size of home range of Tengmalm’s owl (Aegoliusfunereus) males during breeding season assessed by radio-telemetry in the Jizera Mountains, Czechia

Veľkosť domovského okrsku samcov pôtika kapcavého (Aegoliusfunereus) počas hniezdnej sezóny zistená rádiotelemetriou v Jizerských horách, Česko 

Obuch J: On the diet of owls (Strigiformes) in Jordan

Príspevok k potrave sov (Strigiformes) v Jordánsku 

Tumiel T & Mirski P: Diet of boreal owl (Aegoliusfunereus) in lowlands of north-eastern Poland

Potrava pôtika kapcavého (Aegoliusfunereus) na nížine severovýchodného Poľska 

Ravindran S, Saufi S, AmniWN, Ishak I, Hamid NH, Abidin CMRZ, Ahmad AH, Azzam G & Salim H: Sex identification comparison of barn owls (Tytoalbajavanica) using morphological features and molecular-based methods 

Porovnanie identifikácie pohlaví plamienky driemavej (Tytoalbajavanica) pomocou morfologických znakov a molekulárnych metód 

Meyburg B-U, Mizera T, Meyburg C & McGrady M: Collision between a migrating lesser spotted eagle (Clangapomarina) and an aircraft as detailed by fine-scale GSM-GPS telemetry data

Kolízia medzi migrujúcim orlom krikľavým (Clangapomarina) a lietadlom opísaná pomocou presných GSM-GPS telemetrických údajov 

Baláž M, Repel M & Slobodník R: Unusual frequent occurrence of Ural owls (Strixuralensis) in urban and rural habitats in the lowlands of southern Slovakia during the winter 2017/2018

Nezvyčajne častý výskyt sov dlhochvostých (Strixuralensis) v urbánnych a rurálnych biotopoch nížin juhu Slovenska počas zimy 2017/2018 

Obsah čísla 11/2017

Krištín A, Tulis F, Klimant P, Bacsa K & Ambros M: Food supply (Orthoptera, Mantodea, Rodentia and Eulipotyphla) and food preferences of the red-footed falcon (Falco vespertinus) in Slovakia

Potravná ponuka (Orthoptera, Mantodea, Rodentia a Eulipotyphla) a potravné preferencie sokola kobcovitého (Falco vespertinus) na Slovensku

Tulis F, Slobodník R, LangrafV, Noga M, Krumpálová Z, Šustek Z & Krištín A: Diet composition of syntopically breeding falcon species Falco vespertinus and Falco tinnunculus in south-western Slovakia

Zloženie potravy syntopicky hniezdiacich druhov sokolov Falco vespertinus a Falco tinnunculus na juhozápadnom Slovensku

Chavko J & Krištín A: Foraging opportunism and feeding frequency in the red-footed falcon (Falco vespertinus) in Slovakia: case study from 2017

Potravný oportunizmus a frekvencia kŕmenia u sokola kobcovitého (Falco vespertinus) na Slovensku: prípadová štúdia z roku 201 7

Slobodník R, Tulis F, Chavko J & Lengyel J: Monitoring of colonies and provisioning of rooks with nest material as a potential tool for stabilizing colonies and increasing nesting opportunities in the countryside. Project report

Monitoring kolónií a poskytovanie hniezdneho materiálu havranovi čiernemu ako možný nástroj stabilizácie kolónií a zvýšenia hniezdnych príležitostí v krajine. Projektová správa

Noga M, Vadel L & Slobodník R: Review and summary of red-footed falcon (Falco vespertinus) observations during migration periods in Slovakia

Prehľad a zhrnutie pozorovaní sokola kobcovitého (Falco vespertinus) na Slovensku v migračnom období

Zemko M, Petluš P & Petlušová V: Agricultural utilisation and potential suitability of the Sysľovské polia Special Protection Area (south-western Slovakia) landscape in relation to the habitat requirements of the redfooted falcon (Falco vespertinus)

Využívanie poľnohospodárskej krajiny a potenciálna vhodnosť Chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia (juhozápadné Slovensko) vo vzťahu k habitatovým nárokom sokola kobcovitého (Falco vespertinus)

Slobodník R, Chavko J, Lengyel J, Noga M, Maderic B & Baláž M: Trend in an isolated population of the red-footed falcon (Falco vespertinus) at the edge of its breeding range (south-western Slovakia)

Trend izolovanej populácie sokola kobcovitého (Falco vespertinus) na okraji jeho hniezdneho rozšírenia (juhozápadné Slovensko)

Literák I, Horal D, Alivizatos H & Matušík H: Common wintering of black kites (Milvus migrans migrans) in Greece, and new data on their wintering elsewhere in Europe

Bežné zimovanie hají tmavých (Milvus migrans migrans) v Grécku a nové údaje o ich zimovaní inde v Európe

Sutton LJ, Burrell RA & Loram S: Spatio-temporal trends in the predation of large gulls by peregrine falcons (Falco peregrinus) in an insular breeding population

Časopriestorové trendy predácie veľkých čajok sokolmi sťahovavými (Falco peregrinus) v ostrovnej hniezdnej populácii

Väli Ü: Home range size and breeding dispersal of a common buzzard (Buteo buteo)

Veľkosť domovského okrsku a hniezdna disperzia myšiaka hôrneho (Buteo buteo)

Sidorovich AA, Ivanovskij VV, Sidorovich VE & Solovej IA: Landscape-related variation in the diet composition of the common buzzard (Buteo buteo) in Belarus: Erratum

Vplyv krajinnej štruktúry na variabilitu zloženia potravy myšiaka lesného (Buteo buteo) v Bielorusku: Erratum 

Obsah čísla 10/2016

Obuch J, Danko Š & Noga M: Recent and subrecent diet of the barn owl (Tyto alba) in Slovakia

Recentná a subrecentná potrava plamienky driemavej (Tyto alba) na Slovensku

Obuch J & Bangjord G: The Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) diet in the Trøndelag region (Central Norway)

Potrava výra skalného (Bubo bubo) v regióne Trøndelag (stredné Nórsko)

Sidorovich AA, Ivanovskij VV, Sidorovich VE & Solovej IA: Landscape-related variation in the diet composition of the common buzzard (Buteo buteo) in Belarus

Vplyv krajinnej štruktúry na variabilitu zloženia potravy myšiaka lesného (Buteo buteo) v Bielorusku

Amr ZS, Handal EN, Bibi F, Najajrah MH & Qumsiyeh MB: Change in diet of the Eurasian eagle owl (Bubo bubo) suggests decline in biodiversity in Wadi Al Makhrour, Bethlehem Governorate, Palestinian Territories

Zmeny v potrave výra skalného (Bubo bubo) naznačujú pokles biodiverzity vo Wadi Al Makhrour, Betlehemský guvernorát, Palestínske územia

Bosch J, Calvo JF, Bermejo A & de la Puente J: Factors influencing the movements during the breeding season of a female booted eagle (Aquila pennata) tagged by satellite in central Catalonia (Spain)

Faktory ovplyvňujúce pohyb satelitne sledovanej samice orla malého (Aquila pennata) počas hniezdnej sezóny v centrálnom Katalánsku (Španielsko)

Daskalova G, Shurulinkov P, Stoyanov GP & Borisov B: Observations of the lesser kestrel (Falco naumanni) in Bulgaria during the period of post-breeding dispersal

Pozorovania sokola bielopazúravého (Falco naumanni) v Bulharsku v pohniezdnom období

Redakčná rada

Editor-in-Chief

Michal BALÁŽ, Catholic University in Ružomberok, Ružomberok, Slovakia

Deputy/ Managing Editor

Benjamín JARČUŠKA, Slovak Academy of Sciences, Zvolen, Slovakia

Editorial Advisory Board

Samuel PAČENOVSKÝ, Raptor Protection of Slovakia, Bratislava, Slovakia

Ján OBUCH, Comenius University in Bratislava, Blatnica, Slovakia

Jozef CHAVKO, Raptor Protection of Slovakia, Bratislava, Slovakia

Editors

Ugis BERGMANIS, Latvian State Forests, Riga, Latvia

Szilárd DARÓCZI, Milvus Group – Bird and Nature Protection Association, Targu Mures, Romania

Lucia DEUTSCHOVÁ, Raptor Protection of Slovakia, Bratislava, Slovakia

Sergey DOMASHEVSKY, Ukrainian Birds of Prey Research Centre, Kiev, Ukraine

Valery DOMBROVSKI, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

Miroslav DRAVECKÝ, Eastern-Slovak Museum in Košice, Košice, Slovakia

Stanislav HARVANČÍK, State Nature Conservancy, Nitra, Slovakia

Márton HORVÁTH, MME BirdLife Hungary, Budapest, Hungary

Marek KOUBA, Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic

Jan LONTKOWSKI, University of Wroclaw, Wroclaw, Poland

Boris MADERIČ, Raptor Protection of Slovakia, Bratislava, Slovakia

Bernd-Ulrich MEYBURG, World Working Group of Birds of Prey, Berlin, Germany

Miroslav POLÁČEK, University of Veterinary Medicine, Vienna Austria

Remo PROBST, BirdLife Austria, Vienna, Austria

Mátyás PROMMER, MME BirdLife Hungary , Budapest, Hungary

Libor SCHRÖPFER, Holýšov, Czech Republic

Roman SLOBODNÍK, Raptor Protection of Slovakia, Bratislava, Slovakia

Stefan WEGLEITNER, Wien, Austria

Language Editor

David Lee McLEAN, Prešov, Slovakia

Technical Editor

Benjamín JARČUŠKA, Slovak Academy of Sciences, Zvolen, Slovakia

Contact

Raptor Protection of Slovakia (RPS)

Ochrana dravcov na Slovensku

Trhová 54

SK–841 01 Bratislava , Slovakia

Phone: +421 911 882626

Miss Lucia Deutschová, RPS executive director

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

http://www.dravce.sk

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku