nase sk dravce2

nase sk sovy2

Prehľad vydaní

Obsah čísla 9/2015

Contents / obsah

 

International Conference on the Conservation of the Lesser Spotted Eagle25–27 September 2014, Košická Belá, Slovakia

Medzinárodná konferencia o ochrane orla krikľavého25. – 27. september 2014, Košická Belá, Slovensko

 

Full papers / Články

 

Guziová Z & Dravecký M: International Conference on the Conservation of the Lesser Spotted Eagle, Košická Belá, Slovakia, 2014

Medzinárodná konferencia o ochrane orla krikľavého, Košická Belá, Slovensko, 2014


Dravecký M, Maderic B, Topercer J, Kicko J, Danko Š, Karaska D, Guziová Z & Šotnár K: Abundance,distribution and trend of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) breeding population in Slovakia

Početnosť, distribúcia a trend vývoja hniezdnej populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) na Slovensku

 

Bergmanis U, Auninš A, Petriņš A, Cīrulis V, Granāts J, Opermanis O & Soms A: Population size, dynamics and reproduction success of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) in Latvia

Veľkosť populácie, dynamika a reprodukčná úspešnosť orla krikľavého (Aquila pomarina) v Lotyšsku

 

Väli Ü: Monitoring of spotted eagles in Estonia in 1994–2014: Stability of the lesser spotted eagle(Aquila pomarina) and decline of the greater spotted eagle (A. clanga)

Monitorovanie orla krikľavého a hrubozobého v Estónsku v rokoch 1994 až 2014: Stabilita u orla krikľavého (Aquila pomarina) a pokles u orla hrubozobého (A. clanga)

 

Pongrácz Á & Szitta T: Current situation and population trend of the lesser spotted eagle(Aquila pomarina) in Hungary

Súčasný stav a populačný trend orla krikľavého (Aquila pomarina) v Maďarsku

 

Abstracts / Abstrakty

 

Dravecký M & Guziová Z (eds): Abstracts of contributions presented at the International Conferenceon the Conservation of the Lesser Spotted Eagle, Slovakia, 2014

Abstrakty príspevkov prezentovaných na Medzinárodnej konferencii o ochrane orla krikľavého, Slovensko, 2014

 

Guziová Z: We protect the lesser spotted eagle together

Spoločne chránime orla krikľavého

 

Maderič B: Conservation management of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) population in Slovakia

Manažment ochrany populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) na Slovensku

 

Maniakowski M: Protection of the lesser spotted eagle in selected Natura 2000 areas

Ochrana orla krikľavého vo vybraných územiach Natura 2000

 

Stoychev S: Conservation of the lesser spotted eagle in Bulgaria in the frame of the project topreserve key forest habitats of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) in Bulgaria

Ochrana orla krikľavého v Bulharsku v rámci projektu Ochrana kľúčových lesných habitatov pre orla krikľavého (Aquila pomarina) v Bulharsku

 

Dombrovski V, Ivanovski V, Dmitrenok M & Pakul P: Population status and trends oflesser spotted eagle in Belarus

Početnosť a populačný trend orlov krikľavých v Bielorusku

 

Guziová Z: We protect the lesser spotted eagle together

Spoločne chránime orla krikľavého

 

Maderič B: Conservation management of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) population in Slovakia

Manažment ochrany populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) na Slovensku

 

Maniakowski M: Protection of the lesser spotted eagle in selected Natura 2000 areas

Ochrana orla krikľavého vo vybraných územiach Natura 2000

 

Stoychev S: Conservation of the lesser spotted eagle in Bulgaria in the frame of the project topreserve key forest habitats of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) in Bulgaria

Ochrana orla krikľavého v Bulharsku v rámci projektu Ochrana kľúčových lesných habitatov pre orla krikľavého (Aquila pomarina) v Bulharsku


Dombrovski V, Ivanovski V, Dmitrenok M & Pakul P: Population status and trends oflesser spotted eagle in Belarus

Početnosť a populačný trend orlov krikľavých v Bielorusku

 

Posters / Postery

 

Väli Ü: Breeding phenology of the lesser spotted eagle at the northern range limit: is the ban on disturbance sufficiently long?

Hniezdna fenológia orlov krikľavých na severnej hranici rozšírenia druhu: je zákaz vyrušovania na hniezdiskách dostatočne dlhý?

 

Väli Ü, Bergmanis U, Evestus T, Nurmla A & Sellis U: Annual adult survival and turnover ratesin the Baltic lesser spotted eagle population

Prežívanie a výmena dospelých jedincov v Baltickej populácii orlov krikľavých

 

Meyburg B-U, Heise G, Hinz A, Matthes J, Börner I, Matthes H & Graszynski K: Do not use plastic colour rings for lesser spotted eagles Aquila pomarina

Nepoužívajte plastové farebné krúžky pre orly krikľavé Aquila pomarin

 

Bergmanis U & Lakovskis P: Impact assessment of farmland changes on the lesser spotted eagleAquila pomarina foraging areas in Latvia

Posúdenie vplyvu zmien poľnohospodárskej pôdy na loviskách orlov krikľavých Aquila pomarinav Lotyšsku

 

Domashevskyy S, Gavrilyuk M, Milobog Y & Vetrov V: Current status of the lesser spotted eaglein Ukraine

Súčasný stav populácie orla krikľavého na Ukrajine


Garbe U: Improvement of the breeding and feeding habitats for the lesser spotted eagle (Aquilapomarina), as well as for the corn crake (Crex crex) and the aquatic warbler (Acrocephalus palu-­dicola) in the “Schorfheide-Chorin” SPA

Zlepšenie hniezdneho a potravného prostredia pre orla krikľavého (Aquila pomarina), tiež prechrapkáča poľného (Crex crex) a trsteniarika vodného (Acrocephalus paludicola) v Chránenom vtáčomúzemí "Schorfheide-Chorin"

 

Bekmansurov RH, Karyakin IV & Shnayder EP: On eastern imperial eagle (Aquila heliaca) breedingin atypical habitat under competitive conditions with other eagle species

K hniezdeniu orla kráľovského (Aquila heliaca) v netypickom prostredí v konkurencii s inými druhmi orlov

 

Karakaş R: Current status and distribution of diurnal raptor species in the south-eastern AnatoliaRegion, Turkey

Súčasný stav a rozšírenie denných druhov dravých vtákov juhovýchodnej Anatólie, Turecko

 

Šotnár K, Pačenovský S & Obuch J: On the food of the Eurasian pygmy owl (Glaucidium passerinum) in Slovakia

K potrave kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) na Slovensku

 

Dravecký M, Maderič B, Kicko J, Danko Š, Karaska D, Mihók J & Guziová Z: Reproductive success,selected nest characteristics and the effectiveness of establishing protection zones of the lesser spottedeagle (Aquila pomarina) population in Slovakia

Reprodukčná úspešnosť, vybrané hniezdne charakteristiky a efektívnosť vyhlasovania ochranných zónu populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) na Slovensku

Obsah čísla 8/2014 (2)

Contents / Obsah

 

Chavko J, Slobodník R, Deutschová L, Lipták J, Mihók J, Obuch J & Nemček V: The saker falcon (Falco cherrug) population, diet and nest boxes in Slovakia: LIFE-project report 2011–2014

Populácia sokola rároha (Falco cherrug), potrava a hniezdne búdky na Slovensku: správa LIFE projektu za roky 2011 až 2014

 

Fidlóczky J, Bagyura J, Nagy K, Tóth P, Szitta T & Haraszthy L: Bird conservation on electric-power lines in Hungary: Nest boxes for saker falcon and avian protection against electrocutions. Projects' report

Ochrana vtáctva na elektrickom vedení v Maďarsku: Hniezdne búdky pre sokola rároha a ochrana vtákov pred usmrtenímelektrickým prúdom. Projektová správa


Nemček V, Chavko J & Deutschová L: Movement and wind turbines threat for the juvenile saker falcons (Falco cherrug) in SW Slovakia

Pohyb satelitne sledovaných juvenilov sokola rároha (Falco cherrug) na SZ Slovensku

 

Lőbbová D & Hapl E: Conservation of European ground squirrel (Mammalia: Rodentia) in Slovakia: Results of current reintroduction programme

Ochrana sysľa pasienkového (Mammalia: Rodentia) na Slovensku: Výsledky aktuálneho programu reštitúcie

 

Salim H, Mohd Noor H, Hamid NH, Omar D, Kasim A, MD Rawi CHS, Ahmad AH & Zainalabidin MR: Sub-lethal effects of the anticoagulant rodenticides bromadiolone and chlorophacinone on breeding performances of the barn owl (Tyto alba) in oil palm plantations

Subletálny vplyv antikoagulačných rodenticídov bromadiolonu a chlórofacinonu na hniezdnu úspešnosť plamienky driemavej(Tyto alba) na plantážach palmy olejovej

 

Pérez-García JM, Sellis U & Väli Ü: Winter ranging behaviour of a greater spotted eagle (Aquila clanga) in southeast Spain during four consecutive years

Zimné teritoriálne správanie orla hrubozobého (Aquila clanga) v juhovýchodnom Španielsku počas štyroch za sebounasledujúcich rokov

Obsah čísla 8/2014 (1)

CONTENTS / OBSAH

VII. International Conference on the Conservation of the Eastern Imperial Eagle

2–5 October 2013, Bratislava, Slovakia

VII. Medzinárodná konferencia o ochrane orla královského

2.–5. október 201 3, Bratislava, Slovensko

 

Full papers / Články

 

Deutschová L, Guziová Z & Dravecký M: VII. International Conference on the Conservation of the Eastern Imperial Eagle, Bratislava, Slovakia, 2013 VII.

Medzinárodná konferencia o ochrane orla kráľovského, Bratislava, Slovensko, 2013

 

Chavko J, Deutschová L, Danko Š, Mihók J, Landsfeld B, Pavelka J, Šnírer L, Harvancík S, Dubravský A, Prešinský L & Galaš R: Status of the eastern imperial eagle population in Slovakia between 1977 and 2013

Stav populácie orla kráľovského na Slovensku v období 1977–201 3 

 

Demerdzhiev D, Dobrev D, Isfendiyaroglu S, Boev Z, Stoychev S, Terziev N & Spasov S: Distribution, abundance, breeding parameters, threats and prey preferences of the eastern imperial eagle (Aquila heliaca) in European Turkey

Rozšírenie, početnosť, hniezdne parametre, hrozby a potravné preferencie orla kráľovského (Aquila heliaca) v európskej časti Turecka 

 

Demerdzhiev D, Stoychev S, Dobrev D, Spasov S & Terziev N: Conservation measures undertaken to improve the population status of eastern imperial eagle (Aquila heliaca) in Bulgaria

Ochranárske opatrenia na zlepšenie stavu populácie orla kráľovského (Aquila heliaca) v Bulharsku 

 

Horal D: Status of the eastern imperial eagle (Aquila heliaca) in the Czech Republic – 2013 update, ringing results and new findings

Orol kráľovský (Aquila heliaca) v Českej republike – stav k roku 2013, výsledky krúžkovania a nové zistenia

 

Nemček V, Noga M & Dobrý M: Movements of imperial eagle Aquila heliaca juveniles and description ofmonitored areas in the border zone between Austria, Hungary and Slovakia

Pohyby mláďat orla kráľovského Aquila heliaca a opis sledovaných oblastí v prihraničnej oblasti medzi Rakúskom, Maďarskom a Slovenskom 

 

Stoychev S, Demerdzhiev D, Spasov S, Meyburg B-U & Dobrev D: Survival rate and mortality of juvenile and immature eastern imperial eagles (Aquila heliaca) from Bulgaria studied by satellite telemetry

Prežívanie a mortalita mladých a imaturných orlov kráľovských (Aquila heliaca) v Bulharsku na základe štúdia satelitnou telemetriou  

 

Abstracts / Abstrakty

 

Deutschová L & Guziová Z (eds): Abstracts of contributions presented in the VII. International Conference on the Conservation of the Eastern Imperial Eagle, Bratislava, Slovakia, 2013

Abstrakty príspevkov prezentovaných na VII. Medzinárodnej konferencii o ochrane orla kráľovského, Bratislava, Slovensko, 2013 

 

Chavko J, Deutschová L, Horváth M & Horal D: Status of the eastern imperial eagle in Visegrad Region

Stav orla kráľovského vo Višegrádskom regióne 

 

Fefelov I: Population of imperial eagle in the Baikal region: variability in different areas

Populácia orla kráľovského v Bajkalskom regióne: variabilita v rôznych oblastiach 

 

Gradev G, Zhelev P & Marin S: Identifying the home range of breeding pairs of eastern imperial eagle (Aquila heliaca heliaca) through radio-tracking in Bulgaria

Určenie domovského okrsku hniezdiacich párov orla kráľovského (Aquila heliaca heliaca) v Bulharsku pomocou rádiovej telemetrie 

 

Horváth M, Béres I, Juhász T, Kleszó A, Kovács A & Tavares J: Population surveys of eastern imperial eagles in Anatolia between 2009 and 2013

Prieskumy populácie orla kráľovského v Anatólii v období 2009 až 2013 

 

Horváth M, Fatér I, Firmánszky G, Juhász T, Klébert A, Pondrácz Á, Szelényi B & Váczi M: Status of the eastern imperial eagle in Hungary between 2009 and 2013

Stav orla kráľovského v Maďarsku v období 2009 až 2013 

 

Horváth M, Prommer M, Lotár Molnár I, Fatér I & Juhász T: Dispersal movements of immature eastern imperial eagles in Hungary between 2011 and 2013

Disperzné pohyby mladých orlov kráľovských v Maďarsku v rokoch 2011 až 2013 

 

Karyakin I, Bekmansurov R & Nikolenko E: Imperial eagle in Russia and Kazakhstan: monitoring results 2008–2013

Orol kráľovský v Rusku a v Kazachstane: výsledky monitoringu 2008–201 3 

 

Kovács A, Meyburg B-U, Meyburg C, Demeter I, Horváth M, Bagyura J & Fatér I: Satellite tracking of the eastern imperial eagle Aquila heliaca in Hungary between 2003 and 2009

Satelitná telemetria orla kráľovského Aquila heliaca v Maďarsku v období 2003 až 2009 

 

Landsfeld B & Pavelka J: Estimating the turnover rate of breeding eastern imperial eagles by visual identification of individuals

Odhad podielu výmien hniezdiacich orlov kráľovských pomocou vizuálnej identifikácie jedincov

 

Lisichanets E: Status of the imperial eagle Aquila heliaca in Macedonia between 2004 and 2013

Stav orla kráľovského Aquila heliaca v Macedónsku v období 2004 až 2013

 

Stojnić N: Imperial eagle (Aquila heliaca) in Serbia

Orol kráľovský (Aquila heliaca) v Srbsku 

 

Wichmann G: Fifteen years of conservation of the imperial eagle in Austria

Pätnásť rokov ochrany orla kráľovského v Rakúsku 

Obsah čísla 7/2013

CONTENTS / OBSAH

 

Danko Š, Ranner A, Lontkowski J, Sándor I, Šírek J & Gorban I: Occurrence of the griffon vulture Gyps fulvus and the black vulture Aegypius monachus in Central Europe in the 21st century

Výskyt supa bielohlavého Gyps fulvus a supa tmavohnedého Aegypius monachus v strednej Európe v 21 . storočí

 

Dravecký M, Danko Š, Hrtan E, Kicko J, Maderic B, Mihók J, Balla M, Bělka T & Karaska D: Colour ringing programme of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) population in Slovakia and its new results in the period 2009–2012

Program označovania populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) farebnými krúžkami na Slovensku a jeho nové výsledky za obdobie rokov 2009–2012

 

Nemček V: Abundance of raptors and habitat preferences of the common buzzard Buteo buteo and the common kestrel Falco tinnunculus during the non-breeding season in an agricultural landscape (western Slovakia)

Abundancia dravcov a využívanie a preferencia biotopov myšiakom lesným Buteo buteo a sokolom myšiarom Falco tinnunculus počas nehniezdnej sezóny v poľnohospodárskej krajine (západné Slovensko)

 

Nemček V: Movements of a juvenile red kite Milvus milvus in the border zone ofAustria, Slovakia and the Czech Republic

Pohyby mláďaťa haje červenej Milvus milvus v pohraničnej oblasti Rakúska, Slovenska a Českej republiky

 

Noga M: Communal roosting and the seasonal dynamics of the hen harrier Circus cyaneus in the Záhorie region

Nocovanie a sezónna dynamika kane sivej Circus cyaneus na Záhorí

 

Obuch J, Danko Š, Mihók J, Karaska D & Šimák L: Diet of the Ural owl (Strix uralensis) in Slovakia

Potrava sovy dlhochvostej (Strix uralensis) na Slovensku

 

Noga M & Dobrý M: Nesting and non-nesting occurrence of the short-eared owl Asio flammeus in the Záhorie region (SW Slovakia)

Hniezdny a mimohniezdny výskyt myšiarky močiarnej Asio flammeus na Záhorí (JZ Slovensko)

 

Dravecký M & Lehocký M: Young of the common buzzard (Buteo buteo) reared by lesser spotted eagles (Aquila pomarina) in natural conditions in Slovakia

Mláďatá myšiaka hôrneho (Buteo buteo) vychované orlami krikľavými (Aquila pomarina) v prirodzených podmienkach na Slovensku

 

Hirata K, Nakahama S & Yoshioka T: Hunting in the dark by a peregrine falcon (Falco peregrinus)

Lov sokola stahovavého (Falco peregrinus) v tme . 85  

Copyright © 2015. All Rights Reserved.