nase sk dravce2

nase sk sovy2

Zoznam projektov

Cezhraničná ochrana haje červenej v Európe znížením mortality spôsobenej človekom

Názov projektu: Cezhraničná ochrana haje červenej v Európe znížením mortality spôsobenej človekom

Kód projektu: LIFE18 NAT/AT/000048

Skratka: LIFE EUROKITE

Názov programu: Program LIFE

Hlavný donor: Európska komisia

Koordinujúci príjemca: Mitteleuropäische Gesellschaft zur Erhaltung der Greifvögel, Austria (MEGEG)

Pridružení príjemcovia:

 • Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia)
 • Asociación de Acción por el Mundo Salvaje
 • Austrian Power Grid AG
 • Amprion GmbH
 • Česká společnost ornitologická (ČSO)
 • Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) e.V.
 • Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Junta de Extremadura
 • Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Junta de Castilla-La Mancha
 • Delta Project Management BV
 • E.ON Distribuce a.s.
 • Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV)
 • LPO France - Ligue pour la Protection des Oiseaux France
 • NATAGORA Asbl
 • Netz Burgenland Strom GmbH
 • Netz Niederösterreich GmbH
 • Pro Vértes Nonprofit Zrt.
 • Förderkreis für Vogelkunde und Naturschutz am Museum Heineanum e.V. /
 • Rotmilanzentrum am Museum Heineanum
 • Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
 • Zapadoslovenska distribucna, a.s.
 • natur&ëmwelt a.s.b.l.

Spolufinancovatelia:

 • Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus)
 • Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
 • Bayerischer Naturschutzfonds
 • Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt
 • inatura Erlebnis Naturschau GmbH
 • Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable
 • Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz
 • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Direktion für Landesplanung,wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Naturschutz                                                                
 • Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 5 - Natur- und Umweltschutz, Gewerbe
 • Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Téma: druhová ochrana, vtáčia kriminalita, ochrana biotopov, medzinárodná spolupráca

Status: aktuálny

Zahájenie: 01.08.2019

Ukončenie: 31.01.2027

Stránka projektu: https://www.life-eurokite.eu/

Projekt sa realizuje v 26 krajinách Európy s nasledovnou lokalizáciou:

projekt ochrana haje cervenej

Ciele projektu:

Hlavnou myšlienkou projektu je využitie telemetrie na identifikáciu a kvantifikáciu kľúčových príčin úhynu dravých vtákov v EÚ a vykonanie opatrení v rámci boja proti hlavným príčinám mortality spôsobených ľudskou činnosťou, ako je nezákonné prenasledovanie, najmä otravy, kolízie s cestnou a železničnou dopravou, veterné elektrárne a elektrické vedenia a stĺpy.

Projekt prispeje k implementácii niekoľkých kľúčových cieľov politiky EÚ, ako sú akčné plány EÚ pre cieľové druhy, národné a európske akčné plány na boj proti nelegálnemu usmrcovaniu vtákov, a tým podporí aj vykonávanie smernice o vtákoch ako aj smernice o environmentálnej kriminalite.
Projekt pomôže zabezpečiť environmentálne vhodné vykonávanie cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky, pretože poskytne informácie a odporúčania pre rozvoj infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov a zmierni nepriaznivé vplyvy existujúcej prenosovej a dopravnej infraštruktúry.

Hlavné ciele projektu:

 1. Významné zníženie vplyvu otráv (zníženie miery prípadov otráv o 5 % na úrovni EÚ)
 2. Identifikácia a riešenie problematických prípadov týkajúcich sa úhynov spôsobených elektrickým prúdom / kolíziami s konštrukciami elektrických vedení
 3. Zníženie ďalších príčin mortality zapríčinených činnosťou človeka.

Hlavným cieľovým druhom projektu je haja červená (Milvus milvus), ďalšími cieľovými druhmi projektu sú orol kráľovský (Aquila heliaca), orliak morský (Haliaeetus albicilla) a sokol rároh (Falco cherrug).

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke projektu: https://www.life-eurokite.eu/

 

 

Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky Dunaj

Názov projektu: Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky Dunaj

Kód projektu: LIFE19 NAT/SK/001023

Skratka: LIFE DANUBE FREE SKY

Názov programu: Program LIFE

Hlavný donor: Európska komisia

Koordinujúci príjemca: Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia)

Pridružení príjemcovia:

 • Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (Bird Protection and Study Society of Serbia)
 • Bulgarian Society for the Protection of Birds
 • CEZ Distribution Bulgaria AD
 • Danube Delta Biosphere Reserve Authority
 • E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
 • Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o.
 • HEP - Distribution system operator d.o.o.
 • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (The Independent Transmission System Operator in Croatia)
 • Public Institution Nature Park Kopacki rit
 • MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR Hungarian Independent Trans­mission Operator Company Ltd.)
 • Nationalpark Donau-Auen GmbH
 • ÖBB-Infrastruktur AG (sub-group of the Austrian Federal Railway)
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (Slovak Electricity Transmission System, Plc.)
 • Západoslovenská distribučná, a.s. (Energy distributor for the Western Slovakia)

Téma: druhová ochrana, prevencia zásahu elektrickým prúdom, zvýšená bezpečnosť elektrických vedení a stĺpov, medzinárodná spolupráca

Status: aktuálny

Zahájenie: 01.09.2020

Ukončenie: 28.02.2026

Stránka projektu: https://danubefreesky.eu/

Projekt sa realizuje v siedmich európskych krajinách v rámci 23 Chránených vtáčích území a 9 Významných vtáčích území s nasledovnou lokalizáciou:

map1

map2

Ciele projektu:

Hlavným účelom projektu je prispieť k cieľu Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity – zabrániť strate biodiverzity pozdĺž rieky Dunaj. Každý rok na jar a na jeseň migrujú Dunajom milióny vtákov smerujúc do a zo vzdialených zimovísk.

Iba Dolná časť Dunaja a Dunajská delta sú domovom približne 331 druhov vtákov, vrátane vzácneho pelikána kučeravého, ako aj 90% svetovej populácie bernikly červenokrkej. Mnohé z týchto druhov čelia v posledných desaťročiach dramatickým populačným poklesom. Zásahy elektrickým prúdom a/alebo kolízie s elektrickým vedením majú každý rok na svedomí 20% hniezdnej populácie orla kráľovského, sokola rároha a pelikána kučeravého.

Medzi hlavné ciele projektu patrí zníženie úmrtnosti vtáctva v dôsledku zrážky a elektrickými vedeniami v rámci 23 Chránených vtáčích území a 9 Významných vtáčích území a zvýšiť populáciu 12 cieľových druhov. Tieto ciele sa v rámci projektu budú dosahovať prostredníctvom izolácie najnebezpečnejších elektrických stĺpov a inštalácie odkloňovačov letu vtákov na najrizikovejších úsekoch elektrických vedení. Populácia 12 cieľových druhov bude monitorovaná štandardnými metódami s cieľom potvrdiť efektívnosť opatrení.

Jedným z cieľov projektu je aj posilniť medzinárodnú spoluprácu a zvýšiť efektívnosť prijatých opatrení na medzinárodnej úrovni. Štandardizované postupy pri monitoringu na medzinárodnej úrovni umožnia zamerať sa na najrizikovejšie oblasti s najväčšou prioritou – 245 kilometrov najrizikovejších elektrických vedení bude pre vtáctvo viditeľnejších a cca 3200 podperných elektrických stĺpov bezpečnejších.

 

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke projektu https://danubefreesky.eu/tu.

 

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

projekt spolupráce so skupinou ZSE

pre rok 2019

Program 3D od ZSE ZSEnew Logo 4je realizovaný od roku 2015 s veľkým úspechom, dosiahli sme množstvo skvelých výsledkov, zaznamenali mimoriadny záujem médií i verejnosti. Najviac aktivít realizujú naši členovia v rámci Malých členských projektov. V rámci 3D prebiehala aj kampaň Návrat orlov, zameraná na ochranu orla kráľovského.

V aktuálnom roku budeme pokračovať s vytváraním domovov pre dravce a sovy, s údržbou búdok a hniezd a monitoringom či adopciami opustených mláďat. Tešiť sa môžete na výsledky členských projektov, exkurzie, aktivity pre deti a napokon dravčí kalendár 2020, priebežné informácie budeme prinášať nižšie :)

 

Júl 2019:

Kontrolujeme búdky obsadené sokolom myšiarom a sokolom kobcovitým (červenonohým fešákom), aj v CHVÚ Sysľovské polia. Toto územie je dejiskom krátkeho videa z adopcie šiestich mláďat rôzneho veku do náhradných domovov.

 

 

18.6.2019: Plamienka driemavá v minulosti obývala takmer každú kostolnú vežu a poľnohospodársky dvor. Vidieť ju dnes je však veľká vzácnosť. Vďaka aktivitám odborníkov sa situácia mení k lepšiemu. Tento rok sa na štyroch lokalitách vyliahlo doposiaľ 17 mláďat a odborníci očakávajú ešte ďalšie prírastky tam, kde sú zatiaľ len vajíčka. V potrave plamienky driemavej prevládajú hlavne malé hlodavce ako hraboš poľný, myš domáca, nepohrdne ani potkanom. Táto sova tak poľnohospodárom prináša veľký úžitok. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Plamienky v budke Monika Sofkova web

Foto: mláďatá plamienky driemavej v búdke, autorka: Monika Sofková.

14.6.2019: Na elektrické vedenia pri Siladiciach (okres Hlohovec) pribudlo začiatkom marca 20 búdok pre sokola myšiara, ktorý sa živí známym škodcom - hrabošom poľným. Podporujeme tak šetrnejší spôsob ochrany plodín. Pri kontrole búdok sme zistili, že sú plné života – hniezdia v nich sokoly myšiare. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

22.5.2019: Pripravili sme pre deti maľovanky s motívom šiestich Chránených vtáčích území na západnom Slovensku, s dôrazom na zaujímavé druhy, ktoré sú pod ochranou zákona. Maľovanky sú pripravné pre formát A4 – dve CHVÚ na jednom liste. Súčasťou materiálov je aj sprievodný text pre pedagógov, rodičov či iných záujemcov o jednotlivých CHVÚ (Dolné Považie, Dunajské luhy, Malé Karpaty, Záhorské Pomoravie, Sysľovské polia, Ostrovné lúky). Môžete si ich stiahnuť na tomto odkaze v dvoch verziách – s popisom druhov pre tých, ktorí vedia čítať a bez popisu druhov zakreslených v maľovankach. V prípade záujmu o väčšie rozlíšenie prosím píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

20.5.2019: Aktualizovali sme výsledky Malých členských projektov, nájdete ich tu.

 

prednaska Riflik

Foto: prezentácia Zsolta Riflika pre žiakov.

12.4.2019: S ornitológmi za vtáctvom Devínskej Kobyly
Príďte zistiť, aká rozmanitá je vtáčia ríša a príroda vôbec, oslávte s nami aj tohoročný Svetový deň sťahovavého vtáctva! Stretneme sa v sobotu 12. mája 2018 o 9:30 pri náučnej tabuli pri Sandbergu (z Devínskej Novej Vsi pôjdete po ulici Slovinec). Viac informácií nájdete tu alebo na plagáte nižšie:

 

Vtactvo Devinskej kobyly 2019

 

7.3.2019: V spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, a.s. boli na elektrické stožiare umiestnené búdky. Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Budky2

25.1.2019: V SEV Dropie bola vypustená plamienka driemavá. Pri záchrane plamienky si veľmi ceníme vzájomnú spoluprácu s poľnohospodármi. Sprístupňujú nám priestory v hospodárskych budovách, do ktorých umiestňujeme búdky – „plamienkovníky“. Vletový otvor je ošetrený plechovým límcom, ktorý zabraňuje vniknutiu predátorov, najmä kún, do vnútra búdky. Tí predstavujú pre mláďatá v prvých dňoch najväčšie nebezpečenstvo. Búdky sme umiestnili vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s. prostredníctvom programu 3DodZSE (Dávame Domov Dravcom).

Video a tlačovú správu nájdete tu.

 22.2.2019: Sedem "Malých členských projektov" už prebieha. Viac informácií nájdete tu.

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

projekt spolupráce so skupinou ZSE

pre rok 2018

Program 3D od ZSE ZSEnew Logo 4je realizovaný od roku 2015 s veľkým úspechom, dosiahli sme množstvo skvelých výsledkov, zaznamenali mimoriadny záujem médií i verejnosti. Najviac aktivít realizujú naši členovia v rámci Malých členských projektov. V rámci 3D prebiehala aj kampaň Návrat orlov, zameraná na ochranu orla kráľovského.

V aktuálnom roku budeme pokračovať s vytváraním domovov pre dravce a sovy, s údržbou búdok a hniezd a monitoringom či adopciami opustených mláďat. Tešiť sa môžete na výsledky členských projektov, súťaž pre všetkých fotografov, zaujímavé a poučné videá, exkurzie, aktivity pre deti a napokon dravčí kalendár 2019, priebežné informácie nájdete nižšie :)

 

Čo sa práve deje 

12.9.2018: Deväť mladých orliakov morských opustilo vďaka Malému členskému projektu hniezda na Podunajsku. Viac informácií nájdete tu.

16.8.2018: Mláďatá kaní popolavých sme zachránili v hodine dvanástej. Viac informácií nájdete tu.

Video zachránených mláďat:

 

 

24.6.2018: Podujatia "Rieka a dravce" - Slnovrat na Dunaji - sa zúčastnilo približne 25 detí a 20 rodičov. Prednáška bola zameraná na ochranu dravcov, hlavne na orliaky morské. S deťmi a rodičmi sme sa potom vybrali ku sútoku Dunaja a Váhu. Fotografie nájdete tu.

1.6.2018: V rámci Slnovratu na Dunaji uskutočníme prednášku a exkurziu so zameraním na ochranu orliaka morského. Radi vás uvidíme 22. a 23. júna v Kolárove, viac informácií nájdete tu.

orliak morsky JChavko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orliak morský, foto: Jozef Chavko

 

25.5.2018: Devínski letci - s ornitológmi za vtáctvom Devínskej Kobyly. Príďte zistiť, aká rozmanitá je vtáčia ríša a príroda vôbec, oslávte s nami aj tohoročný Medzinárodný deň sťahovavého vtáctva!
Stretneme sa v sobotu 12. mája 2018 o 9:30 pri náučnej tabuli pri Sandbergu (z Devínskej Novej Vsi pôjdete po ulici Slovinec). Všetky potrebné informácie nájdete tu.

24.4.2018: Fotografie z Dňa Zeme v Koši nájdete tu.

18.4.2018:  V centre Hornonitrianskej kotliny, medzi Novákmi, obcou Koš a mestom Prievidza dochádza od roku 1985 vplyvom podpovrchovej ťažby hnedého uhlia k postupným poklesom terénu, zavodneniu a vytváraniu rozmanitých mokraďových stanovíšť. Mokrade plnia úlohu hniezdísk, lovísk a odpočinkových miest na migračných trasách pre rôzne druhy vtákov, v tejto lokalite bol preukázaný výskyt až 187 druhov. Odborníci tu pri príležitosti Dňa Zeme pripravili exkurziu pre verejnosť, bude sa konať 21. apríla pri Košských mokradiach.Viac informácií nájdete tu.

19.3.2018: Pozývame Vás na pozorovanie vtáctva neďaleko Prievidze. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Kos 3D 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3.2018: Aj tento rok sme podporili havraniu kolóniu v Tvrdošovciach. Ako súvisia havrany s dravcami? Spolu s ostatnými krkavcovitými druhmi vtákov ako vrana či straka sú nezastupiteľnými staviteľmi hniezd. Sokoly ani sovy si tie svoje postaviť nedokážu a s obľubou obsadia tieto vtáčie hniezda. Tak to zariadila príroda a našim cieľom je obnova týchto prirodzených mechanizmov, bez nutnosti zásahu človeka. Viac informácií nájdete tu.

Tvrdosovce 180315 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2018: Milovníci vtáctva sú zaneprázdnení aj v zime, prečo je tomu tak, zistíte tu.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.