Kontrola hniezdnych lokalít vybraných dravcov a sov v oblasti stredného Slovenska

KSotnar 41527925005 7b17a736e5 wCieľom projektu je hniezdny monitoring dravcov a sov v projektovom území. Pri nájdených hniezdach bude s príslušným lesným hospodárom konzultované oddialenie alebo usmernenie ťažby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný riešiteľ: Karol Šotnár

Spolupracovníci: Zuzana Masárová, Ján Mikula, Klaudia Šotnárová

Miesto realizácie projektu: Ponitrie, Kremnické vrchy a Štiavnické vrchy

Trvanie projektu: 1. február – 30. september 2020

Prečo sa projekt realizuje: Takmer každý rok sú v lesných biotopoch ohrozené plánovanou ťažbou desiatky hniezdiacich párov dravcov a sov. Projekt je zameraný na hniezdny monitoring A.chrysaetos, A.pomarina, A.gentilis, S.aluco, S.uralensis, G.passerinum a iné. Kontrolou hniezdnych lokalít, 10 búdok a 4 umelých hniezd, budú zbierané informácie o produktivite a úspešnosti hniezdiacich párov dravcov a sov. Ochrana hniezd a hniezdnych stromov, ak by boli ohrozené ťažbou, budú konzultované s príslušným lesným hospodárom, pričom bude navrhnuté usmernenie alebo oddialenie ťažby.


Aktivity a výstupy:
1. hniezdny monitoring dravcov a sov v záujmovej oblasti
2. kontrola 10 búdok a 4 umelých hniezd
3. konzultácia plánu ťažby s príslušným lesným hospodárom

 

Čo sme už stihli:

V apríli prebehla:

  • kontrola búdok pre lesné druhy sov
  • ochrana lokalít sokola sťahovavého
  • dohľadávanie hniezdnej dutiny kuvička
  • mapovanie lesných druhov sov
  • monitoring a dohľadávanie hniezdnych lokalít vybraných druhov dravcov – najmä jastraba veľkého a orla skalného
  • sledovanie príletu orla krkľavého (1. prílet,respektíve migrácia druhu bola zaznamenaná 12.3.2020, na hniezdnej lokalite sa objavil ďalší jedinec dňa 3.4.2020)