Monitoring a zlepšenie hniezdnych podmienok populácie sovy dlhochvostej na hornom Ponitrí

Suralensis Sotnar6  Cieľom projektu je zlepšenie hniezdnych podmienok ponechávaním starých dutých stromov a suchých pahýľov a zabezpečenie kľudu na hniezdnych lokalitách počas hniezdenia.

 

Hlavný riešiteľ: Karol Šotnár

Miesto realizácie projektu: oblasť horného Ponitria

Trvanie projektu: 5.1. - 30.9.2018

Prečo sa projekt realizuje:

V súčasnosti sú hniezdne lokality pod tlakom intenzívnej ťažby, čím vzniká nedostatok hniezdnych možností pre sovu dlhochvostú.Vypilujú sa nielen staršie porasty,ale aj stromy s dutinami a suché pahýle.

Aktivity a výstupy:

Výroba 5 umelých hniezd a dvoch polobúdok a ich priebežná inštalácia na hniezdne lokality sov dlhochvostých. Rokovanie s lesníkmi, oboznámenie s touto problematikou za účelom následnej spolupráce pre dosiahnutie stanovených cieľov.

Výstupom bude aj článok v časopise Dravce a sovy.

Foto: sova dlhochvostá, Karol Šotnár

 


Priebežné výsledky


V priebehu mesiacov apríl a máj boli 2x skontrolované umelé hniezda a búdky pre sovu dlhochvostú, ktoré boli rozmiestnené na Hornom Ponitrí. Všetky búdky a umelé hniezda sú v tomto roku neobsadené, pravdepodobne v dôsledku nedostatku drobných lesných cicavcov. Dokonca aj pri kontrole búdok pre sovu lesnú sme zaznamenali, že všetky búdky sú prázdne. V tomto roku sa doposiaľ lesné druhy sov ozývali len minimálne. Taktiež boli vykonané ochranné opatrenia v podobe rokovania s lesníkmi na ponechanie suchých pahýľov a stromov s búdkami. Dňa 25.4.2018 sme naznačili sedem lokalít s umelými hniezdami a búdkami pre S. uralensis do príslušnej porastovej mapy. Rokovania sa zúčastnili: M. Vaňo, K. Šotnár a K. Šotnárová.

V marci a začiatkom apríla sme vyvesili 4 umelé hniezda a 3 polobúdky. Početnosť hniezdiacej populácie sa javí zatiaľ ako veľmi nízka z dôvodu absencie drobných zemných cicavcov (ryšavky, hrdziaky, hraboše).