nase en dravce2

nase en sovy2

Články o projektoch

Medzinárodná spolupráca pre ochranu a výskum kaní popolavých

Ochrana dravcov na Slovensku bude v roku 2007 realizovať spoločný projekt s poľskou mimovládnou organizáciou BOCIAN (www.bocian.org.pl) venovaný ochrane a výskume kaní popolavých (Circus pygargus). Projekt je podporený programom Európskej únie MLÁDEŽ a na Slovensku ho budú realizovať členovia pracovnej skupiny pre kaňu popolavú. Tento druh patrí k najvzácnejším dravcom Slovenska, ročne u nás hniezdi 8 - 25 párov!

Hlavným cieľom projektu je dohľadanie a záchrana hniezd, nakoľko kaňa popolavá hniezdi na zemi, často v porastoch obilia a je ohrozovaná žatevnými prácami. Včasné dohľadanie hniezda a spolupráca s poľnohospodárskym družstvom na jeho záchrane je často jediným spôsobom, ako zabezpečiť úspešné vyletenie mláďat.

Vo februári 2007 bol zorganizovaný v poľskom meste Siedlce pracovný seminár venovaný tomuto druhu i aktivitám projektu. Zúčastnili sa na ňom "kaniari" z Poľska, Bieloruska, Holandska a Slovensko zastupovala 8-členná skupina z RPS. Prezentované boli údaje o početnosti vývoji populácie a ochrane kaní popolavých (Poľsko, Slovensko) ako i špecializované výskumy zaoberajúce sa migráciou a priestorovým využitím krajiny (Holandsko, Bielorusko).

V rámci projetku budeme monitorovať veľkú časť hniezdneho územia kaní popolavých na juhozápadnom Slovensku, prioritou bude záchrana ohrozených hniezd, ale sledovať budeme i skladbu a využívanie prostredia v okolí hniezda, mláďatá kaní by mali byť okrúžkované i farebnými odčítateľnými krúžkami.

V prípade záujmu o spoluprácu pri monitoringu či ochrane kaní nás môžete kontaktovať:
Michal Noga: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Jozef Lengyel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bratislav Matejovič: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pár kaní popolavých na hniezde (foto: Stanislav Harvančík)

Pár kaní popolavých na hniezde (foto: Stanislav Harvančík)

Samička kane popolavej (foto: Stanislav Harvančík)

Samička kane popolavej na hniezde s mláďaťom (foto: Stanislav Harvančík)

Mláďa kane popolavej pred vyletením (foto: Stanislav Harvnačík)

Siedlce, Poľsko - účastníci stretnutia (foto: Martin Kaľavský)

Veľa informácií sme sa dozvedeli pri kuloárnych rozhovoroch (foto: Martin Kaľavský)

Prezentácia o ochrane kaní popolavých na Slovensku (foto: Martin Kaľavský)

Realizácia opatrení Programov záchrany vybraných druhov dravcov

Zelený projekt 2006, Ministerstvo zivotneho prostredia

Aktivity projektu sú zamerané na vybrané kriticky ohrozené druhy dravých vtákov. Opatrenia na zlepšenie stavu populácií a obmedzenie príčin ich ohrozenia, boli spracované podľa schválených Programov záchrany. Vybranými druhmi sú veľké sokoly - sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sokol rároh (Falco cherrug) a orly - orol kráľovský (Aquila heliaca), orol krikľavý (Aquila pomarina).

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je posilnenie populácie vybraných druhov dravcov manažmentovými opatreniami a zabezpečenie optimálnych hniezdnych podmienok. Inštaláciou umelých hniezdnych podložiek sa zvýši počet hniezdiacich párov a stabilizáciou poškodených hniezd sa eliminujú úhyny spôsobené spadnutím hniezd. Vyvesené umelé hniezda pri primeranej údržbe môžu plniť svoj účel mnoho rokov.

V neposlednom rade je naším cieľom aj podpora informovanosti o danej problematike na správach lesných závodov, užívateľov lesných porastov, poľnohospodárov, ale tiež odbornej a laickej verejnosti.

 

Realizácia aktivít Programu záchrany orla krikľavého na Pohroní a južnom Liptove

Zelený projekt 2006, Ministerstvo zivotneho prostredia

Základným predpokladom aktívnej ochrany orla krikľavého (Aquila pomarina) je lokalizácia a poznanie celkového stavu hniezdiacej populácie. Najväčšie straty vznikajú práve počas hniezdenia, a tak ochrana hniezd a mláďat je považovaná za najúčinnejším spôsobom ochrany.

Realizácia projektu je sústredená blízko JZ hranice rozšírenia populácie orla krikľavého na Slovensku. Ochrana málopočetnej okrajovej populácie (resp. subpopulácie) je dôležitá z dôvodu zraniteľnosti, ťažšie nahrádza prípadné straty. Fluktuácie početnosti okrajovej populácie sa môžu prejaviť aj na početnosti jadrovej populácie. Je akýmsi nárazníkom negatívnych vplyvov, a tak chráni jadrovú populáciu, ktorou je u nás východné Slovensko.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie zvýšenia početnosti populácie orla krikľavého podporou hniezdenia a elimináciou vplyvov vo vybraných oblastiach stredného Slovenska. Ďalšími čiastkovými cieľmi sú:

 1. zlepšiť poznanie lokalizácie hniezd
 2. sledovať priebeh hniezdenia u známych párov
 3. obmedziť rušenie lesohopodárskymi činnosťami
 4. sledovať a eliminovať iné rušivé vplyvy na hniezdiskách
 5. stabilizovať hniezda inštalovaním pevných umelých podložiek

 

Monitoring a manažment populácie orla skalného na Slovensku

Zelený projekt 2006, Ministerstvo zivotneho prostredia

Orol skalný je kriticky ohrozený druh, je chránený našimi národnými a medzinárodnými právnymi predpismi. Patrí medzi anexové kritériové druhy pre ktoré sa vyhlasujú Chránené vtáčie územia v zmysle Smernice Rady európy 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov. Populácia orla skalného je dlhodobo monitorovaná (od r. 1994) na území Slovenska v celom areáli rozšírenia. Celková populácia na Slovensku sa odhaduje na cca 100 párov. Pre zabezpečenie efektívnej ochrany tohto druhu je potrebné tento druh monitorovať, pre jeho vysokú zraniteľnosť predovšetkým priamymi antropickými vplyvmi (vykrádanie znášok a mláďat z hniezd) a pre jeho bioindikačný význam v karpatských ekosystémoch.

Ciele projektu

Celkovým cieľom projektu je zmapovať stav a vývoj populácie orla skalného na Slovensku, získať údaje o genetickej informácii a potravnej ekológii a následne prostredníctvom preventívnej a operatívnej ochrany druhu minimalizovať faktory ohrozenia. Cieľ projektu tak smeruje k naplneniu priorít záchrany populácie orla skalného na Slovensku a k celkovému posilneniu západokarpatskej populácie druhu.

Čiastkové ciele projektu:

 • zmapovať jednotlivé hniezdiská orlov skalných,
 • lokalizovať a vytipovať najviac ohrozené hniezda vyberané človekom, za účelom zabezpečenia ich následného stráženia,
 • kontrolovať a sledovať úspešnosť vylietavania mláďat, zisťovať príčiny strát počas hniezdneho obdobia,
 • stabilizovať hniezda (ich upevňovanie a ochrana pred spadnutím), znemožňovať hniezdenia na nevyhovujúcich hniezdach,
 • zisťovať potravnú ekológiu,
 • odoberať vzorky (perie a krv) za účelom DNA analýz, ktoré slúžia na identifikáciu jedincov a pre účely kontroly v zajatí držaných jedincov,
 • preventívne a operatívne zasahovať pri všetkých aktuálnych problémoch ochrany tohto druhu v spolupráci s príslušnými zložkami ŠOP SR (zabezpečenie vylúčenia lesohospodárskych činností, výstavby ciest, usmerňovanie turisticko- rekreačných činností, stabilizácia a úprava hniezd, atď.).

Copyright © 2015. All Rights Reserved.