nase en dravce2

nase en sovy2

Realizácia opatrení Programov záchrany vybraných druhov dravcov

Zelený projekt 2006, Ministerstvo zivotneho prostredia

Aktivity projektu sú zamerané na vybrané kriticky ohrozené druhy dravých vtákov. Opatrenia na zlepšenie stavu populácií a obmedzenie príčin ich ohrozenia, boli spracované podľa schválených Programov záchrany. Vybranými druhmi sú veľké sokoly - sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sokol rároh (Falco cherrug) a orly - orol kráľovský (Aquila heliaca), orol krikľavý (Aquila pomarina).

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je posilnenie populácie vybraných druhov dravcov manažmentovými opatreniami a zabezpečenie optimálnych hniezdnych podmienok. Inštaláciou umelých hniezdnych podložiek sa zvýši počet hniezdiacich párov a stabilizáciou poškodených hniezd sa eliminujú úhyny spôsobené spadnutím hniezd. Vyvesené umelé hniezda pri primeranej údržbe môžu plniť svoj účel mnoho rokov.

V neposlednom rade je naším cieľom aj podpora informovanosti o danej problematike na správach lesných závodov, užívateľov lesných porastov, poľnohospodárov, ale tiež odbornej a laickej verejnosti.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.