nase en dravce2

nase en sovy2

Raptor Journal

Raptor Journal

Obsah čísla 13/2019

OBSAH ČÍSLA 13/2019

 

Gális M, Naďo L, Hapl E, Šmídt J, Deutschová L & Chavko J: Comprehensive analysis of bird mortality along power distribution lines in Slovakia

Komplexná analýza mortality vtákov na distribučných vedeniach na Slovensku

Škorpíková V, HlaváčV & Křápek M: Bird mortality on mediumvoltage power lines in the Czech Republic

Mortalita ptáků na elektrických linkách vysokého napětí v České republice

Gális M & Ševčík M: Monitoring of effectiveness of bird flight diverters in preventing bird mortality from powerline collisions in Slovakia

Monitoring účinnosti odkloňovacích prvkov z pohľadu prevencie úmrtnosti vtákov v dôsledku nárazov do elektrických vedení na Slovensku

Šmídt J, Hapl E & Gális M: Methodology of risk assessment for electricity distribution lines in Slovakia with regard to potential bird mortality due to collisions with power lines

Metodika hodnotenia rizikovosti elektrických vedení na Slovensku z pohľadu možného úhynu vtákov spôsobeného nárazom do vedenia

Chavko J, Obuch J, Lipták J, Slobodník R & Baláž M: Changes in nesting habitat of the saker falcon (Falco cherrug) influenced its diet composition and potentially threatened its population in Slovakia in the years 1976–2016

Zmena hniezdneho habitatu sokola rároha (Falco cherrug) mala vplyv na zloženie jeho potravy a hrozby pre populáciu na Slovensku v rokoch 1976 – 2016

Tulis F, Ševčík M & Obuch J: Longeared owls roosted in the forest, still hunted in open land

Myšiarky ušaté zimovali v lese, stále lovili v otvorenej krajine

Rosenfield RN: Riding the storm out: select demographics of a breeding population of Cooper’s hawks (Accipiter cooperii) following a severe spring snowstorm

Prežiť búrku: vybrané charakteristiky hniezdnej populácie jastraba čiapočkatého (Accipiter cooperii) po silnej jarnej snehovej búrke

Al-Sheikhly OF & Al-Azawi AJ: Migration pattern and wintering population of the Eurasian marsh harrier (Circus aeruginosus) in the Central Marshes, a wetland of international importance in southern Iraq

Charakter migrácie a zimujúca populácia kane močiarnej (Circus aeruginosus) v Centrálnych močiaroch, mokradi medzinárodného významu v južnom Iraku

Tulis F, Veselovský T & Birrer S: Different alternative diets within two subgroups in a winter roost of longeared owls

Rozdielna alternatívna potrava myšiarok ušatých v rámci dvoch častí zimoviska

 

Obsah čísla 14/2020

OBSAH ČÍSLA 14/2020

 

Šotnár K, Obuch J, Pačenovský S & Jarčuška B: Spatial distribution of four sympatric owl species in Carpathian montane forests

Priestorová distribúcia štyroch sympatrických druhov sov v karpatských horských lesoch

Krištín A, Bělka T, Horal D & Bino T: Diet of the lesser kestrel Falco naumanni at post-breeding roosts in southern Albania

Potrava sokola bielopazúrového Falco naumanni na pohniezdnych nocľažiskách v južnom Albánsku

Parés-Casanova P M & Salas-Bosh J: Comparison of orbital asymmetries among some raptor species: “when size does not matter”

Porovnanie orbitálnej asymetrie vybraných druhov dravcov: keď na veľkosti nezáleží

Andreska J & Andreska D: Changes in the Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) population in Czechia and their association with legal protection

Vývoj populace výra velkého (Bubo bubo) a jeho souvislost s právní ochranou

Slobodník R & Jenčo M: Summary of raptor and owl ringing in Slovakia in the period from 2012 to 2019

Prehľad krúžkovania dravcov a sov na Slovensku v rokoch 2012 – 2019

Meyburg B-U, Matthes H & Maciorowski G: Age of maturity and exceptionally distant natal dispersal of over 500 km by a male lesser spotted eagle Clanga pomarina

Vek dospelosti samca orla krikľavého Clanga pomarina a jeho mimoriadne veľký, viac ako 500 km, hniezdny rozptyl

Smith P: The identity of Azara’s description No. 18 “Gavilán mixto pintado” is a juvenile Harris’s hawk (Parabuteo unicinctus)

Identita Azarovho opisu č. 18 „Gavilán mixto pintado“ je juvenilný myšiak štvorfarebný (Parabuteo unicinctus)

 

Obsah čísla 12/2018

Kouba M & Tomášek V: Size of home range of Tengmalm’s owl (Aegoliusfunereus) males during breeding season assessed by radio-telemetry in the Jizera Mountains, Czechia

Veľkosť domovského okrsku samcov pôtika kapcavého (Aegoliusfunereus) počas hniezdnej sezóny zistená rádiotelemetriou v Jizerských horách, Česko 

Obuch J: On the diet of owls (Strigiformes) in Jordan

Príspevok k potrave sov (Strigiformes) v Jordánsku 

Tumiel T & Mirski P: Diet of boreal owl (Aegoliusfunereus) in lowlands of north-eastern Poland

Potrava pôtika kapcavého (Aegoliusfunereus) na nížine severovýchodného Poľska 

Ravindran S, Saufi S, AmniWN, Ishak I, Hamid NH, Abidin CMRZ, Ahmad AH, Azzam G & Salim H: Sex identification comparison of barn owls (Tytoalbajavanica) using morphological features and molecular-based methods 

Porovnanie identifikácie pohlaví plamienky driemavej (Tytoalbajavanica) pomocou morfologických znakov a molekulárnych metód 

Meyburg B-U, Mizera T, Meyburg C & McGrady M: Collision between a migrating lesser spotted eagle (Clangapomarina) and an aircraft as detailed by fine-scale GSM-GPS telemetry data

Kolízia medzi migrujúcim orlom krikľavým (Clangapomarina) a lietadlom opísaná pomocou presných GSM-GPS telemetrických údajov 

Baláž M, Repel M & Slobodník R: Unusual frequent occurrence of Ural owls (Strixuralensis) in urban and rural habitats in the lowlands of southern Slovakia during the winter 2017/2018

Nezvyčajne častý výskyt sov dlhochvostých (Strixuralensis) v urbánnych a rurálnych biotopoch nížin juhu Slovenska počas zimy 2017/2018 

Obsah čísla 11/2017

Krištín A, Tulis F, Klimant P, Bacsa K & Ambros M: Food supply (Orthoptera, Mantodea, Rodentia and Eulipotyphla) and food preferences of the red-footed falcon (Falco vespertinus) in Slovakia

Potravná ponuka (Orthoptera, Mantodea, Rodentia a Eulipotyphla) a potravné preferencie sokola kobcovitého (Falco vespertinus) na Slovensku

Tulis F, Slobodník R, LangrafV, Noga M, Krumpálová Z, Šustek Z & Krištín A: Diet composition of syntopically breeding falcon species Falco vespertinus and Falco tinnunculus in south-western Slovakia

Zloženie potravy syntopicky hniezdiacich druhov sokolov Falco vespertinus a Falco tinnunculus na juhozápadnom Slovensku

Chavko J & Krištín A: Foraging opportunism and feeding frequency in the red-footed falcon (Falco vespertinus) in Slovakia: case study from 2017

Potravný oportunizmus a frekvencia kŕmenia u sokola kobcovitého (Falco vespertinus) na Slovensku: prípadová štúdia z roku 201 7

Slobodník R, Tulis F, Chavko J & Lengyel J: Monitoring of colonies and provisioning of rooks with nest material as a potential tool for stabilizing colonies and increasing nesting opportunities in the countryside. Project report

Monitoring kolónií a poskytovanie hniezdneho materiálu havranovi čiernemu ako možný nástroj stabilizácie kolónií a zvýšenia hniezdnych príležitostí v krajine. Projektová správa

Noga M, Vadel L & Slobodník R: Review and summary of red-footed falcon (Falco vespertinus) observations during migration periods in Slovakia

Prehľad a zhrnutie pozorovaní sokola kobcovitého (Falco vespertinus) na Slovensku v migračnom období

Zemko M, Petluš P & Petlušová V: Agricultural utilisation and potential suitability of the Sysľovské polia Special Protection Area (south-western Slovakia) landscape in relation to the habitat requirements of the redfooted falcon (Falco vespertinus)

Využívanie poľnohospodárskej krajiny a potenciálna vhodnosť Chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia (juhozápadné Slovensko) vo vzťahu k habitatovým nárokom sokola kobcovitého (Falco vespertinus)

Slobodník R, Chavko J, Lengyel J, Noga M, Maderic B & Baláž M: Trend in an isolated population of the red-footed falcon (Falco vespertinus) at the edge of its breeding range (south-western Slovakia)

Trend izolovanej populácie sokola kobcovitého (Falco vespertinus) na okraji jeho hniezdneho rozšírenia (juhozápadné Slovensko)

Literák I, Horal D, Alivizatos H & Matušík H: Common wintering of black kites (Milvus migrans migrans) in Greece, and new data on their wintering elsewhere in Europe

Bežné zimovanie hají tmavých (Milvus migrans migrans) v Grécku a nové údaje o ich zimovaní inde v Európe

Sutton LJ, Burrell RA & Loram S: Spatio-temporal trends in the predation of large gulls by peregrine falcons (Falco peregrinus) in an insular breeding population

Časopriestorové trendy predácie veľkých čajok sokolmi sťahovavými (Falco peregrinus) v ostrovnej hniezdnej populácii

Väli Ü: Home range size and breeding dispersal of a common buzzard (Buteo buteo)

Veľkosť domovského okrsku a hniezdna disperzia myšiaka hôrneho (Buteo buteo)

Sidorovich AA, Ivanovskij VV, Sidorovich VE & Solovej IA: Landscape-related variation in the diet composition of the common buzzard (Buteo buteo) in Belarus: Erratum

Vplyv krajinnej štruktúry na variabilitu zloženia potravy myšiaka lesného (Buteo buteo) v Bielorusku: Erratum 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.