nase en dravce2

nase en sovy2

MČP RPS 2014

Ochrana dravcov na Slovensku podporuje každoročne svojich členov aj prostredníctvom Malých členských projektov. Cieľom je podpora aktivít členov organizácie, zameraných na ochranu dravých vtákov a sov. 

Monitoring populácie plamienky driemavej (Tyto alba)

Kluciaren budkaČíslo projektu: MČP: 563-2014-12

Hlavný riešiteľ: Veselovský Tomáš

Názov projektu: Monitoring populácie plamienky driemavej (Tyto alba)

Požadovaná suma: 500

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Cieľom projektu je monitoring plamienky driemavej a získanie údajov o početnosti a rozložení jej populácie na juhozápadnom Slovensku. Kontroly budú zamerané na preferované lokality hniezdenia, hlavne v areáloch poľnohospodárskych družstiev. S tým súvisí aj kontrola nevhodne skladovaných technických zariadení, ktoré často spôsobujú úhyn rôznych druhov živočíchov vrátane plamienky. Ďalším cieľom je zhromaždenie minimálne 150 vedeckých článkov (vo formáte pdf) o plamienke driemavej. Články budú dostupné pre členov RPS v elektronickej podobe.


Read more ...

Mapovanie lesných druhov sov vo západnej časti Ľubochnianskej doliny v NP Veľká Fatra 

uralka lubochnianska dolinaČíslo projektu: MČP: 563-2014-11

Hlavný riešiteľ: Karol Šotnár

Názov projektu: Mapovanie lesných druhov sov vo západnej časti Ľubochnianskej doliny v NP Veľká Fatra 

Požadovaná suma: 500

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: V rámci Slovenska máme nedostatok poznatkov o distribúcii a denzite lesných druhov sov, takže je veľmi ťažké stanoviť spoľahlivý odhad hniezdnych párov na našom území. Jedine systematickým, dobre koordinovaným a naplánovaným mapovaním vybraných orografických celkov pohorí, sa môžeme priblížiť k skutočným číslam. Cieľom projektu je podchytiť distribúciu, denzitu a habitatové preferencie jednotlivých druhov sov v západnej časti Ľubochnianskej doliny v pohorí Veľká Fatra. Získané poznatky o ekologických nárokoch sov na prostredie nám umožnia ich efektívnejšiu ochranu.

V tomto roku sme sa rozhodli podať dva projekty na Ľubochniansku dolinu z týchto dôvodov:

- nevyhnutnosťou je použitie dvoch motorových vozidiel

- veľká vzdialenosť lokality od bydliska mapovateľov 80 a 100 km

- veľká rozloha, dĺžka doliny 25 km a náročný terén si vyžaduje min. dva tímy mapovateľov

- dva tímy budú súčasne mapovať východnú a západnú časť od začiatku smerom k záveru doliny, čím bude dodržaná kontinuita skúmaného územia a výsledkov


Read more ...

Zistenie aktuálneho stavu rozšírenia a početnosti výra skalného (Bubo bubo) na Nitrianskej pahorkatine a Hornonitrianskej kotline

Číslo projektu: MČP: 563-2014-10

Hlavný riešiteľ: Ladislav Šnírer

Názov projektu: Zistenie aktuálneho stavu rozšírenia a početnosti výra skalného (Bubo bubo) na Nitrianskej pahorkatine a Hornonitrianskej kotline

Požadovaná suma: 400

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Zmapovať hniezdiská výra skalného, zistiť produktivitu dohľadaných hniezd

Upraviť neprístupné a vytypované potenciálne hniezdiská – zarastené od náletových drevín

Ohrozené obsadené hniezda zabezpečiť pred vyrušovaním hlavne počas zahrievania znášky osobným jednaním s užívateľmi objektov.

Výsledky projektu: Monitoring prevádzaný v roku 2014 naväzuje na monitoring robený v rámci MČP v roku 2013 na vybranom území Nitrianskej pahorkatiny a Hornonitrianskej kotliny. Kontrolované územie bolo rozšírené o časť okresov Nitra a Hlohovec a jeho plocha bola cca 950 km2 a celkovo zasahuje do 18 kvadrátov Databanky fauny Slovenska.

Skontrolovaných bolo pochôdzkou v priebehu dňa a za súmraku počas toku načúvaním celkom 49 lokalít vhodných k hniezdeniu výra skalného. Obsadenie sme dokladovali na 23 lokalitách. Celkom zahniezdilo na monitorovanom území a znieslo násadu 15 párov výra skalného. Úspešne vyhniezdilo 11 párov a vyviedli min. 24 mláďat. Najbližšie obsadené hniezdiská boli od seba vzdialené 300m.
Straty zapríčinené na zahniezdiacich pároch sú zapríčenené ľahkou dostupnosťou hniezda a tým nechceným vyrušovaním turistami alebo zverou. Na jeden zahniezdiaci pár pripadá 1,6 mláďaťa. Označených predpísaným krúžkom bolo 20 mláďat za účelom zistenia pohybu po vylietaní z hniezda pri náhodných kontrolách za dodržania Zákona o ochrane prírody a krajiny. Na 3 vytipovaných potencialnych hniezdiskách bolo úpravou terénu umožnené bezpečné obsadenie lokality v budúcnosti.
Na 6 známych v minulosti obsadzovaných hniezdiskách výr skalný nebol zistený a na 8 obsadených lokalitách neboli hniezda aj napriek opakovaným kontrolám dohľadané.
Spracované výstupy o hniezdiacich pároch sú uložené v databázovom systéme AVES symfony.


Filopatria polobúdkovej populácie sokola myšiara (Falco tinnunculus) na Hornej Nitre

Filopatria polobudkovej populacie sokola mysiara2Číslo projektu: MČP: 563-2014-09

Hlavný riešiteľ: Roman Slobodník

Názov projektu: Filopatria polobúdkovej populácie sokola myšiara (Falco tinnunculus) na Hornej Nitre

Požadovaná suma: 450

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Výskum hniezdnej populácie bude založený na:

1., zistenie filopatrie - sledovanie a prípadná identifikácia adultných jedincov na hniezdisku (hniezde) pomocou prípadného odčítania farebných krúžkov.

2., krúžkovanie mláďat v polobúdkach (hliníkový krúžok na ľavej nohe, farebný plastový na pravej nohe)

3., zber biologických dát z jednotlivých hniezd v zmysle Országhová & Blazníková (1998):

a., primárna produkcia (počet vajec v kompletnej znáške),

b., sekundárna produkcia - počet vyliahnutých mláďat

c., terciárna produktivita - počet vyletených mláďat

Ako sa bude aktivita realizovať?

1., Zistenie filopatrie - každé hniezdo bude sledované do času, kedy bude možné skonštatovať prítomnosť resp. absenciu jedincov s farebným krúžkom.

2., Krúžkovanie mláďat - mláďatá budú značené medzi 10tym - 20 dňom od vyliahnutia, kedy noha je už dostatočne vyvinutá na umiestnenie tak hliníkového ako aj plastového krúžku.

3., Zber dát - kontinuálne návštevy počas hniezdenia. Na identifikáciu primárnej produkcie sa vyčlení 1 deň v prvej polovici mája, sekundárna produkcia bude sledovaná na prelome mája a júna a terciárna počas vyletovania mláďat podľa potreby (predpoklad od poslednej dekády júna do druhej dekády júla pri neskorších, resp. náhradných hniezdeniach). Kde sa bude aktivita realizovať?

Oblasť hniezdnych polobúdok, okres Prievidza, Hornonitrianska kotlina


Read more ...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.