nase en dravce2

nase en sovy2

Realizácia aktivít Programu záchrany orla krikľavého na Pohroní a južnom Liptove

Zelený projekt 2006, Ministerstvo zivotneho prostredia

Základným predpokladom aktívnej ochrany orla krikľavého (Aquila pomarina) je lokalizácia a poznanie celkového stavu hniezdiacej populácie. Najväčšie straty vznikajú práve počas hniezdenia, a tak ochrana hniezd a mláďat je považovaná za najúčinnejším spôsobom ochrany.

Realizácia projektu je sústredená blízko JZ hranice rozšírenia populácie orla krikľavého na Slovensku. Ochrana málopočetnej okrajovej populácie (resp. subpopulácie) je dôležitá z dôvodu zraniteľnosti, ťažšie nahrádza prípadné straty. Fluktuácie početnosti okrajovej populácie sa môžu prejaviť aj na početnosti jadrovej populácie. Je akýmsi nárazníkom negatívnych vplyvov, a tak chráni jadrovú populáciu, ktorou je u nás východné Slovensko.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie zvýšenia početnosti populácie orla krikľavého podporou hniezdenia a elimináciou vplyvov vo vybraných oblastiach stredného Slovenska. Ďalšími čiastkovými cieľmi sú:

  1. zlepšiť poznanie lokalizácie hniezd
  2. sledovať priebeh hniezdenia u známych párov
  3. obmedziť rušenie lesohopodárskymi činnosťami
  4. sledovať a eliminovať iné rušivé vplyvy na hniezdiskách
  5. stabilizovať hniezda inštalovaním pevných umelých podložiek

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.