nase en dravce2

nase en sovy2

Monitoring mortality vtákov pod stĺpmi smrti

15., 16. a 17. apríla 2005

Ochrana dravcov na Slovensku a Štátna ochrana prírody SR

Organizuje v rámci projektu EÚ-LIFE Nature 2003 "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát", v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a jednotlivými energetikami, 15., 16. a 17. apríla 2005 na celom území Slovenska, monitoring mortality vtákov pod stĺpmi smrti. K pracovníkom ŠOP SR a členom RPS sa môže pridať každý, kto chce pomôcť a stráviť deň pod elektrickým vedením hľadaním jeho obetí. Bližšie informácie o monitoringu nájdete v prílohe, ako aj na internetových stránkach www.sopsr.sk a www.dravce.sk

Čo sú to stĺpy smrti?

"Stĺpmi smrti" nazývame stĺpy 22 kV vonkajšieho elektrického vedenia s vodičmi umiestnenými na vodorovnej železnej konzole. Táto konštrukcia umožňuje vtákom dosadnúť do bezprostrednej blízkosti vodičov elektrického napätia. Stačí len letmý dotyk, aby došlo k ich umrteniu či ťažkému poraneniu elektrickým prúdom.

Prečo treba mortalitu vtákov pod stĺpmi smrti monitorovať?

Elektrické vedenia usmrtia ročne len na území Slovenska 10 až 15 tisíc vtákov, prevažne dravcov a sov. Sledovaním mortality pod stĺpmi smrti vieme však usmrcovaniu vtákov aspoň v určitej miere zabrániť. Podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny môže orgán ochrany prírody rozhodnúť, aby ich správca vykonal technické opatrenia zabraňujúce usmrcovaniu vtákov v prípade ak dochádza k preukázateľnému usmrcovaniu na elektrických vedeniach. Preto, ak sa nájde usmrtený alebo zranený jedinec pod stĺpom a sú k dispozícii aj potrebné údaje o náleze a fotodokumentácia, správca elektického vedenia je povinný túto líniu ošetriť a zabrániť ďalšiemu usmrcovaniu vtákov.

Ktorú trasu elektrického vedenia môžem zmonitorovať?

Podľa územia pôsobnosti sme vybrali 25 koordinátorov (zoológovia/strážcovia ŠOP SR). V prípade Vášho záujmu sa do akcie zapojiť, kontaktujte konkrétneho koordinátora pre oblasť, kde chcete ísť do terénu. Oslovený koordinátor Vám zašle mapku s vyznačeným vedením, ktoré by bolo vhodné zmonitorovať.

Zoznam koordinátorov a mapu ich pôsobnosti pošleme na požiadanie, alebo pozri www.sopsr.sk, www.dravce.sk

K najväčšiemu úhynu na stĺpoch smrti dochádza logicky na miestach s najväčšou koncentráciou dravcov. Sú hrozbou najmä v bezlesnej, poľnohospodárskej krajine, kde sú často jediným možným odpočinkovým miestom a výhľadom pre lov. Trvalo trávnaté porasty, či polia so zasiatou viacročnou krmovinou (lucerka, ďatelina) ponúkajú najväčšou koncentráciu hraboša poľného, ako hlavnej potravy dravcov a sov. Preto sa dá predpokladať, že mortalita na elektrických vedeniach v spomínaných biotopoch bude výraznejšia. Ďalšími miestami s vysokou pravdepodovnosťou nálezu sú smetiská komunálneho odpadu, elektrické línie pri havraních kolóniách, v blízkosti vodných plôch a vodných tokov, Preto odporúčame skontrolovať trasy práve v podobnom biotope, kde by ste predpokladali úhyn vtákov.

Ako sledovať mortalitu pod elektrickým vedením?

Po pridelení trasy sledujte pešou chôdzou smer elektrického vedenia. Pozorne si všímajte, či na/pod konzolami alebo aj drôtmi nenájdete uhynutého či zraneného vtáka, prípadne už iba zbytky tela. Dôkladne treba prezrieť aj kríky, ktoré rastú tesne pod stĺpmi. Môžete tak nájsť množstvo kadáverov, ku ktorým sa predátory nedostali a ostali uviaznuté v konároch. Do mapovacej karty zaznamenajte údaje o vašom náleze. V prípade, že výsledok vašej kontroly bol negatívny, vyplňte len 1. časť mapovacej karty. Pri vypĺňaní vám pomôžu inštrukcie na zadnej strane. Nájdete tu tiež ako postupovať v prípade nálezu živého zraneného jedinca.

Najlepším dôkazom je fotodokumentácia v troch záberoch: 1. detail vtáka alebo jeho zbytkov, 2. záber na vtáka a pätu stĺpu, 3. širší záber na stĺp s číslom a okolie pre jasnejšiu identifikáciu miesta nálezu.

Vyplnenú mapovaciu kartu s výsledkami vašej kontroly (či už pozitívnej alebo negatívnej), fotodokumentáciu a kópiu mapy so zaznačenými nálezmi (viď. zadná strana mapovacej karty), zasielajte naspäť koordinátorovi pre danú oblasť do 19. apríla 2005.

Hlavným koordinátorom monitoringu je Ing. Hapl, Správa NP Muránska planina.

Ako sa využijú údaje o zistenej mortalite?

Údaje z monitoringu sa nasledujúci týždeň po akcii centrálne spracujú, vypracuje sa tlačová správa a 21. apríla je naplánovaná tlačová konferencia v Banskej Bystrici. Získané údaje sa využijú v projekte LIFE, tiež budú zaslané s fotodokumentáciou zástupcom Západoslovenskej, Stredoslovenskej a Východoslovenskej energetike.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.