Realizácia opatrení Programov záchrany vybraných druhov dravcov

Zelený projekt 2006, Ministerstvo zivotneho prostredia

Aktivity projektu sú zamerané na vybrané kriticky ohrozené druhy dravých vtákov. Opatrenia na zlepšenie stavu populácií a obmedzenie príčin ich ohrozenia, boli spracované podľa schválených Programov záchrany. Vybranými druhmi sú veľké sokoly - sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sokol rároh (Falco cherrug) a orly - orol kráľovský (Aquila heliaca), orol krikľavý (Aquila pomarina).

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je posilnenie populácie vybraných druhov dravcov manažmentovými opatreniami a zabezpečenie optimálnych hniezdnych podmienok. Inštaláciou umelých hniezdnych podložiek sa zvýši počet hniezdiacich párov a stabilizáciou poškodených hniezd sa eliminujú úhyny spôsobené spadnutím hniezd. Vyvesené umelé hniezda pri primeranej údržbe môžu plniť svoj účel mnoho rokov.

V neposlednom rade je naším cieľom aj podpora informovanosti o danej problematike na správach lesných závodov, užívateľov lesných porastov, poľnohospodárov, ale tiež odbornej a laickej verejnosti.